Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Regler för examination

Examination sker genom datortenta och godkännande av programmeringslaborationer. Datortentan utgör kursmomentet DAT1. Programmeringslaborationerna utgör momentet LAB1. För godkänt på kursen krävs godkänt både DAT1 och LAB1. För allmän information om vad som gäller vid examination på LiU, se studiehandboken.

Programmeringsdojos

Deltagande vid programmeringsdojos är starkt rekommenderat. Du förväntas ha förberett dig enligt instruktioner till respektive dojo men de är sig inte examinerande moment.

Laborationer

Laborationerna genomförs normalt i grupper om två personer (i undantagsfall enskilt). Inlämnade lösningar måste vara unika. Kopiering av lösningar mellan paren räknas som fusk och leder till avstängning av studier vid LiU. Se FAQ för disciplinärenden för mer information.

Datortenta

Datortentan tar upp begreppslig förståelse och individuell problemlösning vid dator. Betyget på datortentan (3,4,5) avgör kursbetyget. Mer detaljer om datortentans innehåll ges vid föreläsningarna. I menyn till vänster finns även gamla tentor att tillgå.

  • Datortentan kräver, liksom övriga tentor, anmälan via studentportalen.
  • Ni måste ta med legitimation till tentasalen.
  • Tentan genomförs i SU-sal (datorsalarna i B-huset) och testar praktisk programmeringskunskap och problemlösning. Tentan består av fem uppgifter och betyget bestäms av antal avklarade uppgifter och tiden det tar att klara dem (se tabell nedan för betygsgränser).
  • Tillåtna hjälpmedel:
    • En bok om python
    • Ett A4-ark med egna anteckningar
  • Ni får INTE ta med elektroniska hjälpmedel såsom mobiltelefon, miniräknare eller elektronmikroskop
Tentabetyget beror på hur många uppgifter man löser och hur snabbt man löser dem enligt nedanstående tabell:
Antal lösta uppgifter Tid för senast godkända uppgift (h) Betyg
2 5 3
3 4+B 4
3 3+B 5
4 4+B 5
B är den bonustid du samlat ihop under kursens labserie. Varje lab som redovisats innan mjuk deadline ger 5 minuter extra. Datum för respektive deadline kan hittas i menyn under "Kursschema". Observera att bonus endast är giltig vid första ordinarie tentatillfälle. Om du inte går upp på första tillfället (oktober) brinner bonustiden inne.

Omexamination

Datortentamen ges omtenta för enligt det vanliga schemat för omexamination vid LiTH.

Datorlaborationerna kan behöva kompletteras enligt instruktioner från era handledare och rättas kontinuerligt intill datortentamen. Därefter sker rättning av laborationer främst i anslutning till omexamination av datortentamen.

IDAs gemensamma regler för datorlaboratiner

Nedan följer våra gemensamma regler gällande laborationer.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Pontus Haglund
Senast uppdaterad: 2018-08-28