Göm menyn

TDIU20 Objektorienterad programmering

Examination


Kursen har två examinerande moment; en laborationsserie (LAB1) och en datortentamen (DAT1). För att få slutbetyg i kursen krävs godkänt betyg på båda momenten. Nedan beskrivs regler för respektive moment.

LAB1 Laborationsuppgifter

För att bli godkänd på detta moment ska studenten redovisat och blivit godkänd på samtliga laborationer som ingår i labserien. Läs vidare på kursens sidor om laborationer för de krav som måste uppfyllas för att bli godkänd på labbar.

IDA regler

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.

DAT1 Datortentamen

På detta moment kan studenten få graderade betyg. Datortentamen på plats i datorsal och utförs individuellt. Inlämning och bedömning av praktiska uppgifter sker löpande under tentans gång via studentklienten. Det går även ställa frågor via klienten för att få förtydliganden eller lösa problem som inte har med uppgifterna att göra.

Tentan kommer ha fyra praktiska uppgifter och en teoretisk uppgift. Två praktiska uppgifter är på grundnivå. Där du visar att du uppnår kraven för godkänt. De två praktiska uppgifterna och den teoretiska uppgiften är på djupare nivå. I dessa kan du visa att du nått upp till kraven för ett högre betyg. I den teoretiska uppgiften visar du att du kan använda rätt terminologi och förstått syften som behöver förklaras i text. Bedömning av den teoretiska uppgiften sker efter tentans slut. Testa dig själv genom att resonera kring instuderingsfrågorna.

Nedanstående tabell visar antal avklarade praktiska uppgifter som krävs för respektive betyg.

Till följd av Corona har vi beslut på att ersätta datortentan med distanstenta.

Betygstabell

BetygAntal grundnivåAntal högre nivåBetyg med tre bonus
3104
4115
5125

Under förutsättning att studenten uppfyllt följande villkor, kommer ett godkänt betyg från tentamen höjas en nivå enligt kolumnen 'Betyg med tre bonus'.

 • Samtliga bonusuppgifter i labserien är lösta.
 • Samtliga bonusdeadlines i labserien är mötta. Tid för inlämning i sendlab gäller för bonus. Muntlig redovisning ska ske före inlämning i sendlab.
 • Samtliga laborationer godkända efter maximalt en komplettering.
 • Samtliga komplettering är inlämnade inom åtta kalenderdagar från meddelande om komplettering.
 • Samtliga av dessa punkter uppfylls vid första tillfället studenten deltar i kursen. Det går alltså inte att komplettera i efterhand.

Bonusen är endast giltig tills kursen går igen nästa år, dvs tre tentamenstillfällen.

Hjälpmedel vid datortentamen

Till tentan får student ta med sig följande hjälpmedel:

 • En bok om C++. För boken gäller följande:
  • Mindre korrigeringar och anteckningar i maginalen tillåts
  • Större kodexempel som inte direkt har med omgivande stycke att göra är inte tillåtna. Detta gäller speciellt tomma (eller nästan tomma) sidor i boken
  • Indexlappar och liknande är ok. Extra sidor (inhäftade eller annat) tillåts inte.
 • Ett A4-ark med valfritt innehåll på vardera sidor (går ej att ersätta med två enkelsidiga ark).

Observera att elektroniska hjälpmedel inte är tillåtna.

Gamla tentor


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2022-05-16