Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Examination


Kursen har två examinationsmoment, LAB2 och DAT2.

LAB2

LAB2 (4 hp) omfattar datorintroduktionen, laborationerna i C++ som ska utföras under läsperiod Ht1-Ht2 samt problemlösningsseminarierna. Examineras i läsperiod Ht2 och Betygssätts U, G.

Redovisning

Alla moment registreras i LUPP (se länk Labredovisning i menyn). Om något resultat saknas ber vi er kontakta kursanvarig eller kursassistent.
Datorintroduktion
Behöver inte redovisas utan statusen kontrolleras kontinuerligt under kursens gång.
Laborationer
Redovisning av laborationerna sker muntligt för assistent i labsal. Samtliga medlemmar i labgruppen ska närvara och kunna svara på ingående frågor om sin lösning. Godkänd redovisning innan mjuk deadline ger bonuspoäng till tentan i december.
Seminarier
Redovisas genom inskickning av kod till assistent innan seminariet och aktiv närvaro vid semiariet. Närvaro är obligatorisk. Kompletteringsuppgift erhålls efter kontakt med kursledare.

DAT2

DAT2 (2 hp) är en datortentamen som avser programmering i C++ och innebär lösning av ett antal mindre programmeringsuppgifter vid dator. Tentamenstiden är 5 timmar. Datortentamen ges första gången i tentamensperiod Ht2 och sedan ges omtentamina i påsk- och augustiperioderna. Datortentamen betygssätts U, 3, 4, 5.

Hjälpmedel

Följande får tas med på tentan:

 • En bok om c++ (t.ex. c++ direkt). För boken gäller följande regler:
  • Kommentarer/noteringar som direkt rör text och exempel på sidan i fråga får finnas i sidmarginalen.
  • Egna sidflikar för att enkelt kunna hitta t.ex. de olika kapitlen är tillåtna.
  • Inga extra ark eller lappar, lösa eller fastsatta, får finnas i boken.
  • Tomma sidor, insidan av pärmarna, försättsblad, etc. får inte innehålla programkod.
 • Maximalt ett (1) A4-ark med egna anteckningar. Arket kan märkas av assistent eller tentavakt innan tentans start för att undvika fusk
 • Penna för att anteckna under tentan. Ni kommer förses med blanka papper
Följande får INTE tas med:
 • Elektroniska hjälpmedel såsom miniräknare och mobiltelefon

För slutbetyg på kursen krävs att samtliga examinationsmoment är godkända. Slutbetyget bestäms av betyget på datortentamen (DAT2).

Aktuella tentamenstillfällen och anmälningsperioder.

Viktigt att tänka på

 • Den examination som ingår i STONE ska genomföras utan inblandning av andra personer.

 • Lösningarna till laborationsuppgifterna i C++ ska vara program som konstruerats och kodats av laborationsgruppens medlemmar i jämbördigt samarbete och utan inblandning av några andra. Allmäna diskussioner kring programmering och C++ kan man föra med vem som helst, konkreta diskussioner kring konstruktioner och problem i direkt samband med laborationsuppgifterna ska föras inom labgruppen och vid behov med läraren.

 • Alla former av kopiering av texter, programkod, etc., betraktas som fusk och måste enligt LiU regler rapporteras av examinator till disciplinnämnden.

 • Deadline är främst viktiga för kursdeltagarna själva, för att vara i fas med det stoff som behandlas på föreläsningarna och de laborationsförberedande aktiviteter som genomförs på lektionerna samt att vara väl förberedd till datortentamen i december.


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-12