Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Föreläsning


Referenser till kursboken C++ direkt avser den tredje upplagan, 2011.

Period Ht1
Fö Intro   
27/8

Introduktion till kursen, programmering och vårt datorsystem OH-blad

Introduktion till kursen. Orientering om STONE, det webbaserade kursverktyget som ska användas för att lära er vårt datorsystem och introduktion till programmering och problemlösning.

Fö 0   
28/8

C++ OH-blad

Ett c++-programs utseende, bufferthantering och in- och utmatning. Grundläggande begrepp och konstruktioner. Språkets element, variabler, grundläggande datatyper, deklarationer, uttryck och operatorer.

Variabler: deklaration, datatyp, initiering, tilldelning (=). Konstanter.

Grundläggande datatyper: int (heltal), double (reella tal, flyttal), char (tecken), bool (logiska värden, sant/falskt), void (inget värde).

Binära tal och bitar/bytes

Läsanvisningar: C++ direkt kap 1, 2.1-2.6 (speciellt 2.1-2.2, 2.4), 2.9, 5.1-5.2, 5.7.1.

Fö 1  
4/9

C++

Uttryck: Operatorer och operander. Beräkningsregler för uttryck.
Aritmetiska uttryck, operatorerna +, -, *, /, %. Automatiska typomvandlingar.
Beräkningsordning för sammansatta uttryck: prioritet och associativitet, operanders beräkningsordning.
Tilldelning: =
Stegningsoperatorena ++ och - -
Relationsoperatorer: ==, !=, <, <=, >, >=
Logiska operatorer: &&, ||, !

Satser: Sekvens, val (selektion) och repetition (iteration).
Sammansatta satser: satsblock {...}, if, if-else, switch, while, do-while, for.
Uttryckssatser (uttryck som avslutas med semikolon kan stå som en sats).

Tecken och texter, strängar.
Datatypen char för att hantera tecken, teckenlitteraler (t.ex. 'A', '+', '?', '\n', '\t'). Teckenhanteringsfunktioner (<cctype>).

Läsanvisningar: C++ direkt avsnitt 2.3, 2.5-2.6, 15.6-15.7, 3.1-3.3. Se även: Klassificering och omvandling av tecken,

Fö 2.1  
12/9

C++

Funktioner

Funktionsdeklaration. Funktionsdefinition. Funktionsanrop.
Parametrar. Resultatvärde, eller void. Lokala variabler.
Parameteröverföring. Begreppen parameter-argument. Värdeanrop, referensanrop.

Användning av const och referens för inparametrar som är av komplicerad typ, t.ex. i samband med överföring av objekt av typ string eller vector - effektivt och säkert.

Läsanvisningar: C++ direkt kap 4.1-4.7.

Fö 2.2
17/9

C++

Fält, string och vector

Fokuserar på string och vector men ger information om deras gemensamma anfader fälten.

std::vector (<vector>). En endimensionell datastruktur som anpassar sin storlek efter behovet. Se vector.

std::string (<string>), deklaration, initiering, exempel på operationer. string.

Läsanvisningar: C++ direkt avsnitt 2.8, 3.3 (2.7 och 3.4 som orientering)

Fö 3  
26/9

C++

Rekursion och sammanfattning

Introduktion till rekursion och sammanfattning av genomgånget stoff under period HT1

Period Ht2
Fö 4  

C++

vector

Snabbrepetition av vector. Nytt: vector-iteratorer

Strömmar, filströmmar, strängströmmar, kommandoradsargument

Strömmar. Strömtyperna istream, ostream, stream. Standardströmmarna cin, cout, cerr och clog. Felhantering i samband med strömmar. Strömflaggor (failbit, badbit, eofbit) och funktioner för att operera på dessa för att undersöka strömmars tillstånd, eof(), good(), fail(), bad(), clear(). Formaterad inmatning med >>. Oformaterad inmatning med t.ex. get(), get(c), getline(), peek(), read(), etc. Formaterad utmatning med << och olika manipulatorer manipulatorer av olika slag för att bestämma utmatningformat för tal och text (t.ex. fixed, setprecision, setw, etc.). Oformaterad utmatning med put(c) och write(). (C++ direkt 11.1-11.3).

Filströmmar: deklaration (ifstream, ofstream, fstream), öppning, läsning, skrivning och stängning av filströmmar. Textfil kontra binärfil. (C++ direkt 11.4)

Strängströmmar, istringstream, ostringstream, stringstream. Används för att koppla string-objekt till strömmar för att kunna läsa och skriva innehåll i string-objekt med ström-operationer, t.ex. << och >>.

Kommandoradsargument,argc och argv. Används för att låta användaren skicka indata till vårt program i samband med körning.

Läsanvisningar: C++ direkt 11.1-11.4, 11.8.

Fö 5.1  

C++

Poster (struct) och pekare

Poster (struct)

Definition av en enkel posttyp (struct) Item, deklaration av struct-variabel, initiering, åtkomst till struct-komponenter med punktoperatorn, tilldelning av struct-objekt (=) samt överföring av struct-objekt till och från funktioner. jämförelse av struct-objekt med operatorer. (C++ direkt: 15.3)

Läsanvisningar: C++ direkt kap 15.3, 5.5.

Introduktion till pekare
Deklaration av pekare (pekare till int). Tompekare (nullptr). Adressoperatorn & och avrefereringsoperatorn *. Exempel på operationer på pekare, initiering, tilldelning, avreferering,

Fö 5.2  

C++

Dynamiska datastrukturer.

Enkellänkad lista: post + pekare + dynamisk minnestilldelning.
Definition av enkel posttyp (struct) för listnoder som ska användas för att lagra heltal i en enkellänkad lista.
Operationer för att sätta in först resp. sist i en lista, ta bort, söka, skriva ut, mm., i form av fria funktioner.

Läsanvisningar: C++ direkt 4.6, 5.4.5, 13.1-13.1.1.

Tentaföreläsning

Information om datortenta inklusive tips.


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-12