Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Instruktioner: Hemtenta


Denna sida innehåller regler och instruktioner för hemtentans genomförande. Själva hemtentan samt försättsblad länkas in längst ned på denna sida när de blir tillgängliga.

Hemtentan kommer att skickas ut individuellt till samtliga som genomför projekt, till er @student.liu.se-mail. Om ni kommer från tidigare år och ej gör projektet i år, men ändå behöver göra hemtentan, maila Filip Strömbäck! Hemtentan delas upp i tre delar med fem uppgifter i varje, och deadlines för dessa sprids ut över kursen.

Frågorna och svarens omfattning

Vid en hemtenta som löper över ganska lång tid och där valfria hjälpmedel står till buds ställer det sig naturligt att:

  • Frågor kan vara ganska breda och oprecisa. Det gäller att hitta ganska mycket relaterad information, troligen från flera källor, och sy ihop ett svar. Ofta måste en hel del material läsas för att få en god uppfattning om frågan. Till skillnad från en salstentamen är det här oftast inte frågan om att avge minimalistiska svar.
  • Frågor, på grund av den låga detaljeringsgraden, ibland kan tyckas vara lite luddigt formulerade. Det kan då gälla att tolka frågan brett, hitta olika vinklingar, och ge precisa svar på preciserade tolkningar.
  • En del frågor är att betraka som lätta, frågor som det ofta bara är att slå upp någonstans. Ibland krävs dock att flera källor används för att få fram ett komplett svar. Några frågor kan vara tillämpningsfrågor, då måste ni läsa in er på området så ni får lite större kunskapsbas och sedan utifrån era nyvunna insikter, genom eget resonemang och sunt förnuft (refererat och motiverat med källor), komma till en slutsats eller räkna ut något.

På en del frågor räcker några få rader som svar. Andra kräver kanske en sida. (Det ingår i uppgiften att inse vilka.) Skriv koncentrerat, men var inte alltför kortfattad; ni kan t.ex. behöva förklara de begrepp som frågan grundar sig på. Räkna inte med att läsaren förstår något om Software Engineering, det är ni som skall förklara. Tänk speciellt på att besvara varje delfråga.

Språk och stil

Svaren skrivs på dator i med normala (=höga) krav på god stil, struktur och korrekt språk. Svaren skrivs på svenska om inget annat överenskommits. Svaren anges i filen med frågor, i för syftet tillhandahållen sektion i anslutning till varje enskild fråga. Använd en tydlig rubriknivå för varje fråga, samt underrubriker och styckeindelning vid längre svar.

Källhänvisningar och samarbete

Det är tillåtet att söka information från valfria källor. Det är tillåtet att samarbeta vid informationssökning, samt att diskutera olika begrepp gemensamt på generell nivå. Dock gäller att svaren på uppgifterna skall formuleras och skrivas ned enskilt utifrån den egna förståelsen. Varje svar skall dessutom inkludera källhänvisningar till alla källor ni använt, samt namn på alla ni samarbetat med.

Källhänvisningarna bör se ut som följer:

Anton gillar att programmera ibland. [1] Det finns flera olika programmeringsspråk...

    Källor:
    1. http://anton.se/anton-gillar-programmering.html - hämtad 2001-01-01

Observera att Wikipedia inte är en pålitlig källa. Var kritiskt granskande när ni använder det för att få en överblick, men vänd er sedan direkt till källan för att inhämta information. Wikipedia behöver inte involveras alls, vi har ett bra bibliotek och det finns andra utmärkta källor också.

Att endast referera till kurshemsidan och/eller de föreläsningsanteckningar som finns tillgängliga på kurshemsidan är inte tillräckligt. Det som tas upp under kursens gång är endast en introduktion till ämnet och ni förväntas därför fördjupa er på egen hand inför hemtentan.

Tentamen är individuell, och avskrifter eller kopior av andra texter eller redovisningar tolereras inte. Det är den förståelse ni visar i ert individuella svar som kommer att bedömas.

Inlämnat material kan komma kontrolleras i urkund.

Inlämning och deadline

Deadline för inlämning av hemtentan anges under rubriken "Schema / Deadlines" på kurshemsidan.

Inlämning sker via Inla.

Efter rättning kommer ni få ett mail med eventuella kommentarer till ert svar. Ni skickar därefter in ert reviderade svar på samma sätt som den första inskickningen.

Krav för godkänt

Varje uppgift betygsätts som godkänd eller underkänd. Ni behöver minst 10 godkänt av de 15 möjliga för godkänt på hela tentamen.

Ej godkänt?

Tänk på att det finns många tänkbara skäl till att en uppgift inte är godkänd. Ni kan ha svarat helt eller delvis fel, t.ex. för att ni inte ordentligt har sökt reda på rätt information eller bara gissat/tyckt något. Ni kan ha svarat alltför kortfattat och inte gett några detaljer, eller åtminstone inte tillräckligt mycket för att vi ska förstå att ni har rätt kunskap eller föståelse. Ni kan, t.ex. p.g.a. osäkerhet, ha svävat ut i långa, luddiga spekulationer eller vaga ord för att kanske verka heltäckande, vilket för oss ger intrycket av att ni inte kan/vet vad ni talar om. Ni kan ha svarat tydligt och korrekt på bara en del av problemet, men lämnat ett svar som inte är (tillräckligt) heltäckande eller inte redovisar alla viktiga/nyckelbegrepp. Ni måste alltså se till att ni besvarar alla delfrågor i uppgiften, och att ni gör det rakt, tydligt, utförligt, motiverat och korrekt.

När ni lämnar in för andra eller tredje gången gäller att uppgifter ni redan fått godkänt på är klara. De behöver ni inte lämna in igen. Uppgifter ni inte fått godkända är däremot helt nollställda, ni måste göra ny research och lämna in ett helt svar på samma fråga, det går inte att hänvisa till eller räkna in tidigare svar.

Samarbete vad gäller research får ske, men bara med andra som ej ännu är godkända, och ni skall självständigt formulera ert slutgiltiga svar. I övrigt gäller samma regler som tidigare inlämning.

Det ges endast tillfälle för tre inlämningar för varje del av hemtentan. Är den därefter fortfarande inte godkänd får ni återkomma nästa år. Detta påverkar inte projektet, som ändå slutförs som vanligt och rapporteras in separat. Kursen är dock inte slutförd innan både hemtentan och projektet är godkända.

Vid rättning av hemtentan ges kommentarer kring de svar som ej var godkända. Kommentarerna är mindre utförliga efter första inlämningen, och därefter mer utförliga på svaren från den andra inlämningen. I båda fallen ligger bördan kvar på er att göra de efterforskningar som krävs för att förbättra svaret. Godkända svar kommenteras ej.Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-06-27