Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Instruktioner: Hemtenta


Denna sida innehåller regler och instruktioner för hemtentans genomförande. Själva hemtentan samt försättsblad länkas in längst ned på denna sida när de blir tillgängliga.

Frågorna och svarens omfattning

Vid en hemtenta som löper över ganska lång tid och där valfria hjälpmedel står till buds ställer det sig naturligt att:

  • Frågor kan vara ganska breda och oprecisa. Det gäller att hitta ganska mycket relaterad information, troligen från flera källor, och 'sy hop' ett svar. Ofta måste en hel del material läsas för att få en god uppfattning om frågan. Till skillnad från en salstentamen är det här oftast inte frågan om att avge 'minimalistiska' svar.
  • Frågor, på grund av den låga detaljeringsgraden, ibland kan tyckas vara lite 'luddigt' formulerade. Det kan då gälla att tolka frågan brett, hitta olika vinklingar, och ge precisa svar på preciserade tolkningar.

En del frågor är att betraka som 'lätta', frågor som det ofta bara är att slå upp någonstans. Ibland krävs dock att flera källor används för att få fram ett komplett svar. Några frågor kan vara tillämpningsfrågor, då måste du läsa in dig på området så du får lite större kunskapsbas och sedan utifrån dina nyvunna insikter, genom eget resonemang och sunt förnuft (refererat och motiverat med källor), komma till en slutsats eller räkna ut något.

På en del frågor räcker några få rader som svar. Andra kräver kanske en sida. (Det ingår i uppgiften att inse vilka.) Skriv koncentrerat, men var inte alltför kortfattad; du kan t ex behöva förklara de begrepp som frågan grundar sig på. Räkna inte med att läsaren förstår något om Software engineering, det är du som skall förklara. Tänk speciellt på att besvara varje delfråga.

Språk och stil

Svaren skrivs på dator i med normala (=höga) krav på god stil, struktur och korrekt språk. Svaren skrivs på Svenska om inget annat överenskommits. Använd en tydlig rubriknivå för varje fråga, samt underrubriker och styckeindelning vid längre svar.

Källhänvisningar och samarbete

Det är tillåtet att söka information från valfria källor. Det är tillåtet att samarbeta vid informationssökning, samt att diskutera olika begrepp gemensamt på generell nivå. Dock gäller att svaren på uppgifterna skall formuleras och skrivas ned enskilt. Varje svar skall dessutom inkludera källhänvisningar till alla källor du använt, samt namn på alla du samarbetat med.

Tentamen är individuell, och avskrifter eller kopior av andra texter eller redovisningar tolereras inte. Det är den förståelse du visar i ditt individuella svar som kommer att bedömas.

Inlämnat material kan komma kontrolleras i urkund.

Inlämning och deadline

Deadline för inlämning av hemtentan anges på schemasidan till vänster samt på själva hemtentan. Inlämning sker antingen genom att lägga i brunt kuvert adresserat till Jonas Lindgren och lämna i postfacket mittemot Café Java, eller genom att personligen lämna till Jonas Lindgren.

Komplett inlämning består av noga ifyllt försättsblad (nytt varje inlämning) ihophäftat med dina svar. Digitalt original skall kunna tillhandahållas vid förfrågan. Om digitalt original inte kan tillhandahållas vid förfrågan räknas inlämningen som ej komplett. Ej kompletta inlämningar eller sena inlämningar beaktas ej.

Krav för godkänt

Varje uppgift betygsätts som godkänd eller underkänd. Du behöver minst 10 godkänt av de 15 möjliga för godkänt på hela tentamen.

Komplettering

Tänk på att det finns många tänkbara skäl till att en uppgift inte är godkänd.
Du kan ha svarat helt eller delvis fel, t.ex. för att du inte ordentligt har sökt reda på rätt information eller bara gissat/tyckt något. Du kan ha svarat alltför kortfattat och inte gett några detaljer, eller åtminstone inte tillräckligt mycket för att vi ska förstå att du har rätt kunskap eller föståelse. Du kan, t.ex. p.g.a. osäkerhet, ha svävat ut i långa, luddiga spekulationer eller vaga ord för att kanske verka heltäckande, vilket för oss ger intrycket av att du inte kan/vet vad du talar om. Du kan ha svarat tydligt och korrekt på bara en del av problemet, men lämnat ett svar som inte är (tillräckligt) heltäckande eller inte redovisar alla viktiga/nyckelbegrepp.
Du behöver alltså se till att du besvarar alla delfrågor i uppgiften, och att du gör det rakt, tydligt, utförligt, motiverat och korrekt.

Vid komplettering gäller att uppgifter du redan fått godkänt på är klara. Dem behöver du inte lämna in igen. Uppgifter du inte fått godkända är däremot helt nollställda, du måste göra ny research och lämna in ett helt svar på samma fråga, det går inte att hänvisa till eller räkna in tidigare svar.

Samarbete vad gäller research får ske, men bara med andra som kompletterar, och du skall självständigt formulera ditt slutgiltiga svar. I övrigt gäller samma regler som tidigare inlämning.

Vid inlämning av komplettering ska ett nytt försättsblad bifogas. Även den gamla, ej godkända, inlämningen ska bifogas. (Vid flera kompletteringar ska samtliga återlämnade tidigare inlämningar bifogas.)

Försättsblad och hemtentaBaserat på Olle Willéns instruktioner med små ändringar och tillägg.


Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2014-08-21