Göm menyn

TDDE10 Objektorienterad programmering i Java

Kursinformation


Denna kurs är en påbyggnadskurs i programmering, som förutsätter att du som deltagare genomgått en grundkurs i programmering.

Kursens mål

Kursens mål är att du skall skaffa dig kunskaper i objektorienterad programmering. Detta innebär att få viss programmeringsvana i språket Java, några av dess inbyggda rutiner och typer samt hur man använder språket för att utveckla ett objektorienterat datorprogram.

För läromålen i kursen, se kursplanen (länk till Studieinfo, länk finns i menyn till vänster).

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, lektioner, laborationer, ett projekt, samt en datortentamen. För alla moment gäller frivillig närvaro, laborationer och projektet måste dock redovisas inom kursens tidsram och tentan måste avklaras för att studenten skall bli godkänd. Vi uppmanar dock alla att ändå gå på de bokade passen och dra nytta av de resurser som finns tillgängliga. Kursen kommer att kräva mycket hemarbetstid (minst lika mycket som schemalagd tid) och denna del ökas rimligtvis avsevärt om man uteblir från schemalagda lärandeaktiviteter.

Föreläsningar

Kursens (ca) 10 föreläsningarna ämnar att introducera nya koncept och behandla den teori som behövs för att laborationer, projekt och tentamen skall kunna avklaras av studenten. Det skall dock betonas att föreläsningarna inte kan ses som heltäckande för vad som ingår i kursen. Det är studentens ansvar att tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att nå upp till lärandemålen. Föreläsningar skall ses som det forum där vi tar upp nya koncept, utforskar dem, drar slutsatser från dem och resonerar till hur det knyter an till det vi tidigare lärt oss. Föreläsningarna är också tänkta att ge studenterna en "röd tråd" genom kursen, vägleda i vilka delar som är extra viktiga att ta till sig, och vilka som är mindre viktiga.

För mer information om kursens föreläsningar (läsanvisningar, innehåll, m.m.), se länken "Föreläsningar" i menyn.

Lektioner

Normalt sätt kommer en lektion i samband med varje laboration (och projekt). Lektionerna är tänkt att vara laborationsförberedande. Det är därför viktigt att man som student har lite framförhållning och t.ex. har läst igenom laborationshandledningen för laborationerna (och kanske till och med börjat programmera lite) innan man går på respektive lektion.

Lektionerna kommer innebära tavelundervisning (för det mesta) och är menade engagera studenterna för att finna lösningar till de problem som presenteras. Detta för att uppnå ett aktivt lärande. Ju mer aktiv man är som student desto mer får man därför ut av lektionerna. Generellt sätt tas inte ny teori upp på lektion, det är föreläsningarnas domän. Lektionernas fokus är repetition och förberedelse

Laborationer

Kursen har 5 laborationer. Vanligtvis spänner en laboration över flera laborationspass, och flera dagar kalendertid. Detta behövs då laborationerna kräver mycket hemarbete; förberedande arbete, arbete emellan passen, och efterarbete (kompletteringar). Laborationerna utförs i par, endast i undantagsfall tillåter vi att studenter labbar själva eller i grupper om tre. Anmälan till laborationerna sker i WebReg, se länken i menyn till vänster ("Labgrupper").

Den första laborationen (lab 0) ämnar att introducera javas syntax och fräscha upp studenternas problemlösningsfärdigheter. Laborationen skall utföras i början av första veckan. Därefter följer en webtutorial som det är tänkt att man skall utföra på egen hand (det finns dock lite labtid för denna också för frågor). Webtutorialen skall utföras i slutet av första veckan. Därefter följer tre stora laborationer (lab 1-3) som handlar om java, objektorientering, datastrukturer och grafiska gränssnitt. För mer information om laborationer (handledning, redovisning, m.m.), se länken "Laborationer" i menyn. Se även IDAs policy för redovisningar av laborationer under länken "Examination" i menyn.

Projekt

Se informationen om projektet på laborations sidan (länkat från "Laborationer" i menyn.)

Datortentamen

Vid kursens slut kommer studenten att få visa vad den har lärt sig vid en datortentamen. Tentamen hålls i samma datorsalar som laborationerna. Tentamen kommer att bestå av ett flertal programmeringsuppgifter där fokus ligger på att lösa problem på ett objektorienterat sätt, ev. med lämpliga datastrukturer.

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-12-18