Göm menyn

Sprint 1

Den första perioden har döpts till Sprint 1, även om det inte är en riktig sprint då inga user stories finns. Denna period är tänkt att användas för att studera ämnena, skriva user stories och acceptanstest samt lära sig hur de tekniska plattformarna som krävs i projektet fungerar (Android, server, databas). Ni skall också göra en bakgrundsanalys och en etisk analys av risker.

User stories

Ladda ner denna LaTeX fil och börja skriva user stories. Detta kommer vara ett levande dokument som förändras hela tiden. Ni kommer fylla på med user stories allteftersom ni lär er mer i kursen.

Bakgrundsanalys

Bakgrundsanalysen syftar till att ni ska presentera en bild av de tänkta, kommande användarna och de situationer som systemet kommer att användas i. Hänsyn ska också tas till de olika organisatoriska förutsättningar som finns representerade. Inled med att kort beskriva er organisation och scenario, beskriv de organisatoriska förutsättningarna och presentera utifrån detta de risker som ni kan se i organisationen kring tekniken. Här är det alltså inte tekniken i sig som ska analyseras utan de sociala faktorerna runt tekniken.

I er bakgrundsanalys av de olika tänkta aktörerna kan ni exempelvis utgå från dessa frågor:

Organisationsnes förutsättningar:

 • Vilka är de relevanta aktörerna inom er organisation?
 • Vilka är (huvud)uppgifterna (i en normalsituation)?
 • Vilka är (huvud)uppgifterna (vid en extraordinär händelse)?
 • Vilka samarbetar (internt)?
 • Vilka samarbetar (externt)?
 • Vilka organisatoriska förutsättningar finns? Uppmärksamma både positiva och negativa aspekter!
 • Vilka kommunikationsvägar finns?
 • ...

Risker i organisationen kring tekniken:
 • I vilka situationer är risken störst att det uppstår "mänskliga fel"?
 • I vilka situationer kan organisationen utsättas för "social engineering"?
 • ...

När det gäller organisationen är det viktigt att analysera organisationsstrukturen till exempel genom att beskriva både den formella organisationen (den på papper) och den informella (den levda). Det handlar bland annat om vem som gör vad, vem som har ansvar och hur beslut fattas och distribueras i organisationen.

Ni får gärna ta hjälp av intervjuer av aktörer från er organisation för ge insyn i organisationen men i rapporten behöver ni även använda er av vetenskapliga texter för att underbygga era resonemang. Använd ett lämpligt referenssystem och var noga med att följa systemets formalia. Läs mer om att referera på bibliotekets hemsida.

Mer instruktioner och krav angående bakgrundsanalysen ges även på föreläsningar.

Etisk analys

Till demonstrationen ska ett utkast av en etisk analys av de identifierade riskerna lämnas in. Ni arbetar sedan vidare med den etiska analysen genom projektet och presenterar den vid Demonstration 3.

 • En etisk analys av de risker och problem (svagheter) som har identifierats och en beskrivning av hur man i gruppen arbetat för att försöka avhjälpa/minimera dessa.
 • En redogörelse för på vilket sätt moraliska och etiska hänsynstaganden har påverkat utformningen av systemet.
 • Inom etikmomentet innebär kvalitet att ni har ett kritiskt (i betydelsen analyserande) etiskt förhållningssätt till teknik och teknologisk utveckling samt förmåga att tillämpa etisk analys.
 • Etikrapporten ska vara en litteraturstudie och en systematisk bearbetning av skriftliga källor. För uppgiften relevanta texter och teori ska presenteras och tolkas i relation till den konkreta uppgift som ska lösas. Rapporten ska presentera och analysera de etiska problem som identifieras i samband med projektet.

Sprint demo 1

Datum: 17:e februari 13:00 till 17:00
Deltagare:
 • Alla i projektgruppen (obligatorisk närvaro)
 • Lärare: projektledning, säkerhet och MTS
Förberedelser: Mejla följande dokument till kursledningen:
 • Dokument med user stories: grupp-x-userstories-sprint1.pdf
 • Bakgrundsanalys: grupp-x-bakgrund-sprint1.pdf
 • Etisk analys av risker: grupp-x-etiska-risker-sprint1.pdf
Schema: Tid Grupp
13:15 - 14:00 Räddningstjänst
14:15 - 15:00 Sjukvård
15:15 - 16:00 Polis
Anvisningar: På demo presenteras bakgrundsanalysen och de user stories ni valt att arbeta på (30 minuter). Förklara hur ni tänkt med planeringen och hur ni tänkt med testerna. Det är endast en tredjedel av gruppen som presenterar (de andra är tyst publik).

Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2020-01-28