Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Scenariobeskrivningar

Efter stormen

Den 15-16/10 blåste det storm genom Östergötland. Stormen var den värsta sedan 2005, med stora skador till följd. Räddnings- och röjningsinsatserna måste kämpa med nedblåsta träd, nedfallna el- och teleledningar, förstörda mobiltelefonimaster, översvämmade vattendrag och sjöar, vägar som har rasat, och alla de skador på egendom och personer som en storm av den här magnituden för med sig.

Stat, kommun och landsting har samlat krafterna för att ta itu med situationen så snabbt och effektivt som möjligt. Områdets räddningstjänster, sjukvård, polismyndigheter, kommuner, landsting och landets militär är alla mobiliserade för den stora insatsen.

Till sin hjälp har de ett nyutvecklat kommunikationssystem som gör det möjligt att snabbt, effektivt och säkert dela information och kommunicera under insatsen.

Aktörerna

För det här projektet använder vi en förenklad modell av krishanteringssystemet, där vi endast tar hänsyn till tre eller fyra aktörer (beroende på hur många projektgrupper som finns).

Sjukvård

Sjukvårdens främsta ansvar är att vårda skadade och sjuka. Uppdraget omfattar evakuering av sjuka, ambulanstransporter och vård. Man är beroende av att snabbt får information om var insatser behövs, och vilken sorts insatser det är frågan om. Det krävs också aktuell information om var egna och andras resurser finns så att man kan arbeta effektivt och snabbt kan rycka ut vid larm.

Sjukvården utgör även en resurs för andra. Polis, kommunal räddningstjänst, och andra kan behöva ge akut medicinsk hjälp till nödställda, och sjukvården kan i sådana lägen agera rådgivare. Här utnyttjas ljud, bild och video för att ge och ta emot så bra information som möjligt.

Dessutom har sjukvården information, såsom patientjournaler, som kan vara av stor vikt vid räddningsinsatser. Informationen i dessa är dock belagd med sekretess, vilket begränsar möjligheterna att sprida den, och därmed dess nytta i krissituationer.

Den kommunala räddningstjänsten

Den kommunala räddningstjänstens uppdrag är att begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband med olyckor eller fara för olyckor. Uppdraget innefattar mycket varierande uppgifter, såsom brandförsvar, att bygga vallar som skydd vid översvämning, att reparera kritisk infrastruktur, att röja efter storm eller översvämning, och mycket mer.

Den information som den kommunala räddningstjänsten behöver för att utföra sitt uppdrag är lika varierat som uppgifterna. Först och främst krävs information om var insatser behövs, och vilken typ av insats som krävs. Utöver detta ställer varje insats sina krav på information.

För att arbeta effektivt och samordna med andra grupper krävs att den kommunala räddningstjänsten kontinuerligt vet var deras egna resurser befinner sig och vad de gör.

Försvarsmakten

Försvarsmaktens insatser kan vara oerhört varierande. Man arbetar i första hand som en resurs för andra organisationer, såsom den kommunala räddningstjänsten och sjukvården. Exempel på insatser som Försvarsmakten kan göra är fördelning av drivmedel, utlåning av fordon, drift av reservkraftverk, uppbyggnad av tillfälliga telekommunikationssystem, eftersökning, evakuering, hembesök och transport av förnödenheter till befolkningen.

Med ett så varierat uppdrag är Försvarsmakten beroende av information om var deras insatser krävs, och är beroende av att kunna förmedla information om vilka resurser de kan tillhandahålla. I och med att man har tillgång till en stor flotta fordon av varierande slag är Försvarsmakten särskilt väl skaffad att kartlägga skador på infrastruktur och miljö, framkomlighet med mera.

I samband med större insatser som stöd för samhället kallar Försvarsmakten även in hemvärnet.

Polisen

Polisens främsta ansvar är att upprätthålla ordningen i samhället, men man gör även mycket annat. Till exempel kan polisen göra hembesök hos utsatta, undsätta drabbade och kartlägga olika situationer. Man ansvarar även för att söka efter saknade och är en viktig länk till allmänheten.

I och med att polisens uppdrag är så varierat så ställs höga krav på kommunikation så att man vet var insatser behövs, och vilka resurser som finns tillgängliga.

Vid behov kan polisen kalla in beredskapspoliser, personer som har andra yrken men frivilligt arbetar under polisens ledning i krissituationer.

P.L. kör ambulans

P.L. är en ambulansförare i tjänst efter stormen. Klockan 13:43 får hon ett larm om att en äldre man i Källfallet har ramlat och antagligen brutit lårbenshalsen. Normalt skulle larmet ha gått till ambulansen i Finspång, men den är redan upptagen på annat håll. Frivilliga från socken har gått från gård till gård fär att se vilka som behöver hjälp, och har ringt in larmet till S.O.S. alarm.

Källfallet ligger norr om Roxen, i slutet av en grusväg i skogen. Stormen har fällt ett stort antal träd i området. P.L. söker den bästa vägen till Källfallet i sin handdator, och med hänsyn till situationen visar den att hon måste köra runt Roxens östra sida, inte via Berg eller Ljungsbro, som normalt hade varit den snabbaste vägen, för att broarna över Motala ström har rasat.

P.L. uppdaterar systemet med information om vart hon är på väg, och varför. Kontinuerligt under färden markerar datorn hennes position, och skickar den till det centrala informationssystemet.

Strax innan hon når Norsholm så får hon information via handdatorn att vägen längs Roxens norra strand är blockerad av en trafikolycka. Informationen kommer från Polisen och Räddningstjänsten som har kallats till platsen. Olyckan har inga skadade, så hon kan fortsätta till sitt ursprungliga mål, men hon vet att trafikskadade hade kunnat få prioritet över ett fall. Hennes rutt uppdateras automatiskt med en ny väg som undviker trafikolyckan.

Vid avfarten mot källfallet ser P.L. att vägen ut mot Pukhult är blockerad av nedfallna träd, och för in den informationen i kartan på handdatorn. Informationen blir då tillgänglig för alla andra, och en anteckning läggs in om att vägen behöver röjas. Vid just det tillfället finns inte radiotäckning, vilket det brukar göra, så informationen skickas inte omgående, utan sparas tills det finns täckning igen.

Väl framme i Källfallet hittar P.L. till gården där den skadade, A.N. har fått första hjälpen av sockens frivilliga. P.L. och hennes kollegor lastar in A.N. i ambulansen, meddelar (via sin handdator) att de är på väg tillbaks, och att A.N. har hämtats, så ingen annan ambulans råkar svara på larmet också. Genom handdatorn får de en rutt tillbaks, nu via Berg, där militären har byggt en tillfällig bro. P.L. kontrollerar även trafikolyckan som blockerade vägen vid Roxens strand, för att se att deras hjälp fortfarande inte behövs, och ser att vägen där nu är fri, efter att Räddningstjänsten har flyttat på olycksfordonen.

N.S. Bygger en bro

Fänrik N.S. är plutonchef för Krigsbro-5-plutonen i 2:a kompaniet vid Göta Ingenjörsregemente (Ing 2) i Eksjö, och således ansvarig för brobyggande. På morgonen den 17/10 kommenderas han att bygga en bro över Motala ström strax norr om Berg, där bron har rasat. Information om situationen finns på kartan i N.S. handdator, där den har lagts in av Räddningstjänstens personal och bekräftats av värnpliktiga i området.

N.S. uppskattar färdtiden till Berg till 90 minuter. Räddningstjänsten har tagit stillbilder av det gamla brofästet och vägen, och baserat på bilderna ser det ut att vara ett relativt enkelt uppdrag, så N.S. uppskattar att bron kommer att vara byggd på bara två timmar. N.S. uppdaterar informationen i handdatorn med uppgiften att plutonen är på väg till platsen och en uppskattad tid för att arbetet ska vara klart.

På väg till Berg kör plutonen förbi flera områden med nedblåst skog. En värnpliktig lägger in information om detta i handdatorn allt eftersom man ser detta. Datorn i sig övervakar tillgången till radionätet och skickar in information om områden där det saknas täckning. Den uppdaterar också kontinuerligt plutonens plats, så att ledningscentralen kan se var de befinner sig.

Väl framme i Berg väntar inga överraskningar, utan bron läggs på plats på två timmar. När arbetet är klart uppdaterar N.S. informationen i handdatorn så att alla vet att vägen återigen är farbar. N.S. uppdaterar även plutonens status och får automatiskt nästa uppdrag, baserat på en prioritering ledningen kontinuerligt gör av alla inlagda tänkbara uppdrag. N.S. bekräftar och plutonen rör sig vidare till nästa problem.

V.K. fixar mobiltäckningen och mera

Furir V.K. är en gruppchef inom 5:e kompaniet vid Göta Ingenjörsregemente (Ing 2) i Eksjö. På förmiddagen den 17/10 får hon en order från sin plutonchef att installera ett reservkraftsaggregat för att ge ström till en kritisk mobiltelefonimast.

Man har noterat att det saknas radiotäckning i ett område vid Roxens norra strand. Efter att ha rådgjort med teleoperatörerna så har man avgjort att problemet går att lösa genom att återställa elförsörjningen till basstationen i Hagadal.

Detaljer om var basstationen ligger, passerkoder för att komma in till, och i, byggnaden, samt en beskrivning, inklusive foton, laddas ned till V.K.s handdator så de är tillgängliga även då det saknas radiotäckning. V.K. indikerar att arbetet är påbörjat, hämtar ut ett mobilt dieselaggregat från mobiliseringsförrådet (förrådets inventarieförteckning uppdateras med aggregatets plats och användning). Handdatorn visar den snabbaste vägen till basstationen, med hänsyn taget till att bland annat Motala ström inte går att passera för närvarande.

Tack vare anvisningarna i handdatorn, och tidigare övning, går installationen av aggregatet smärtfritt, och basstationen kan tas i drift. Handdatorn som V.K. använder upptäcker att radiotäckning åter är etablerad, och skickar in uppdaterad täckningsinformation till centrala system. Dessutom indikerar V.K. i sin handdator att arbetet är klart och att radiotäckningsinformation för området behöver uppdateras.

På väg från Hagadal påkallar en äldre man V.K.s grupps uppmärksamhet, och ber dem hjälpa honom och hans skadade hustru. Hustrun skadades då nedblåsta grenar krossade ett fönster i deras hus. Hon har skärsår i ansiktet och på överkroppen, har förlorat mycket blod, och behöver mer vård än V.K. kan erbjuda. Eftersom situationen verkar akut så upprättar V.K. ett videosamtal med en jourhavande läkare, som råder V.K. att snarast transportera kvinnan till Norsholm, där det finns ett läkarlag på plats för att hjälpa skadade. Gruppen lastar försiktigt in kvinnan i sitt fordon medan V.K. lägger in information om situationen i sin handdator, som även meddelar läkarlaget att ett akutfall är på väg.

Transporten till Norsholm går utan incident, och efter att ha lämnat kvinnan kan V.K. och hennes grupp gå vidare till nästa uppdrag.

K.P. fixar backupen

K.P., tekniker på räddningstjänstens IT-avdelning, blir kallad till jobbet eftermiddagen den 17/10. Räddningstjänstens centrala informationssystem, där information om insatser lagras, och varifrån information hämtas för att integreras i olika ledningssystem ser ut att ha stannat. Det visar sig att incidenten beror på att fallna träd hade slagit ut elförsörjningen till centralen i gamla övningsområdet, och att reservkraften inte har gått igång på grund av en felkoppling i undercentralen. Eftersom Räddningstjänstens eget informationssystem inte är helt pålitligt för närvarande, använder K.P. sin handdator för att rapportera problemet till Försvarsmakten, som han vet arbetar med bland annat elförsörjning i området. Han markerar rapporten som högt prioriterad eftersom Räddningstjänsten är beroende av systemen som just nu saknar el.

K. P. kollar genast läget hos den sekundära servern genom att först köra till Kvarn, där reservcentralen ligger, och komma in i ledningsreservcentralen. Behörighetsdata och lokalinformation finns redan i hans handdator. Väl inne i lokalen försäkrar han sig om att den sekundära servern har tagit över från den primära, och att den verkar ha en uppdaterad lägesbild.

Reservcentralen har inte samma kapacitet som den primära centralen. Man har planerat att uppgradera system och nätverk, men upphandlingen är inte klar. Eftersom systemet inte kan ta emot och behandla information i samma takt som den primära servern så måste alla handdatorer i systemet anpassa sig, och dels skicka data mindre ofta, och dels prioritera viktig information. Användarna ska inte behöva göra något - de är fullt upptagna med annat.

X.P. kör lastbil

X.P. kör runt i sin lastbil på väg till ett antal depåer varifrån material ska hämtas och fraktas till ett provisoriskt läger där ett 100-tal familjer från omgivningen kring Bestorp ska tillbringa de närmaste nätterna medan röjning av området pågår. Resan har tagit 3 timmar längre än vad det ska göra på grund av en trafik och hinder på vägarna, som i vissa fall har krävt alternativa körsträckor.

Olyckligtvis har X.P.s bil-laddare till handdatorn gått sönder, och battierläget på datorn har sjunkit så mycket under den långa resan att datorn automatiskt går över till ett snålt läge, där enbart de viktigaste meddelandena behandlas, så att batteriet räcker så länge som möjligt, förhoppningsvis ända tills hon kan ladda om batteriet.

G.A. röjer vägen

Deltidsbrandmannen G.A. kallas in på förmiddagen den 16:e in för att röja upp vägsträckor som hindras av nedfallna träd och säkra föremål som riskerar att blåsa iväg och skada människor (exempelvis takplåt). Ledningscentralen har fått in hundratals rapporter och gjort en grov prioritering. G.A. får i sin handdator en översiktsbild av de för tillfället högst prioriterade uppdragen och ger sig tillsammans med sin kollega iväg för att ta hand om ett träd som har rasat mot ett flerfamiljhus i Bestorp. Trädet hindrar de boende från att ta sig ut ur huset och de känner sig inte säkra där de är eftersom de är rädda att det ska falla fler träd.

På väg till bostaden tvingas de röja upp träd på vägen för att överhuvud taget kunna ta sig fram. När de röjt upp en vägsträcka, rapporterar de in det med hjälp av handdatorn. Under tiden får de in ett textmeddelande från ledningscentralen om att det bor en äldre man i området dit de är på väg. Mannen är beroende av hemtjänsten för att få lagad mat, sköta om sin hygien och lägga om sår. De får frågan om de kan ta med sig J.K. till Vist Skola i Sturefors där det finns personal från hemtjänst och sjukvård.

G.A. accepterar uppdraget och markerar att ärendet är på väg att åtgärdas. Området kring Bestorp är strömlöst så det finns varken vatten eller värme, vilket kan bli ett problem. G.A. kollar med handdatorn och ser att det har satts upp en samlingspunkt där man har ordnat med vatten och tillfälliga sängplatser. Väl framme vid huset lyckas de såga av stammen och hjälpa de boende ut så att de på egen hand kan ta sig till samlingspunkten. Några av de boende undrar om de kan hjälpa till på något sätt. G.A. skriver upp deras namn och telefonnummer (även om det inte fanns någon vid tillfället) i handdatorn och säger att det vore bra om de kunde gå runt och informera de boende i området om var de kan ta vägen för att få tag på vatten och att de ska vara försiktiga med att elda eftersom han har hört från ledningscentralen att det uppkommit ett antal brandtillbud då folk har eldat i osotade värmekaminer.

G.A. och hans kollega åker hem till den äldre mannen och tar med honom till Sturefors. Mannen är orolig och lite förvirrad, men de ser i sin handdator att mannen behöver ta medicin regelbundet så de ser till att få med sig medicinkartan eftersom de är osäkra på vad som finns tillgängligt på stället dit de ska ta sig. Väl framme markerar de ytterligare ett ärende som åtgärdat och går på nästa högprioriterade uppdrag.

B.N. letar efter Hjalmar

Hjalmar är 81 år gammal och bor i ett hus i Lövsveden. På senare år har Hjalmar blivit tankspridd, men tack vare uppmärksamma och hjälpsamma barn, barnbarn och grannar så klarar han sig bra på egen hand. Den 16/10 är fast telefoni och el utslaget i området där Hjalmar bor, men grannar tar sig till hans hus. De vet att han var hemma dagen innan, men nu syns inget spår efter honom. Grannarna ringer först släktingarna för att se att han inte är hos dem, och när det är klart att Hjalmar saknas ringer de S.O.S. Alarm för att anmäla honom försvunnen.

Larmet går vidare till Polisen, som ansvarar för att hitta saknade personer. Uppdraget prioriteras högt eftersom Hjalmars möjligheter att överleva en längre tid i skogen är ganska små. Polisen B.N. tar emot uppdraget via sin handdator - han är i närheten. B.N. börjar med att kontrollera vilka andra resurser som finns tillgängliga, och får bland annat upp en grupp värnpliktiga samt kontaktuppgifter till flera boende som har evakuerats från Bestorp. Han använder sin handdator för att begära in samtliga resurser till eftersökningen. Begäran sänds vidare till respektive aktör, som bedömer att resurserna är ska tilldelas detta uppdrag. Informationen i lägesbilden uppdateras, och de olika personerna rör sig mot Hjalmars hem.

B.N. hämtar även upp information om Hjalmars hälsoläge. Eftersom situationen är så allvarlig och akut får han tillgång till information som kan vara kritisk för att ge Hjalmar akut vård. Här kan bland annat utläsas att Hjalmar lider av kärlkramp och hjärtsvikt och tar bland annat digitalis och nitroglycerintabletter. B.N. hittar snabbt medicinen i Hjalmars hus, och tar den med sig om den skulle behövas.

Alla som deltar i eftersökningen har tillgång till en handdator. Denna skickar kontinuerligt information om sitt läge så att B.N. kan se vilket område som har genomsökts. Skulle någon hitta Hjalmar kan de markera positionen med sin handdator, så att andra snabbt kan ta sig till platsen. B.N. vet också att han snabbt kan få medicinsk hjälp från experter vid Universitetssjukhuset i Linköping om så skulle behövas.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2015-01-05