Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Projektet - introduktion

Vid större olyckor och krissituationer kan kommunikationen mellan aktörer, såsom kommunal räddningstjänst, polis och försvarsmakt, i krishanteringssystemet vara avgörande för hur framgångsrikt man hanterar situationen. Varje projektgrupp kommer att arbeta på ett separat system, anpassat till den aktör i krishanteringssystemet som gruppen representerar. Gruppen är tänkt att arbeta som ett research and development (R&D) team. Det handlar om att hitta lösningar som uppfyller de funktionella och icke-funktionella kraven, utan att för den saken skull göra klart hela produkten. Om man till exempel behöver video och tal support så måste man fråga sig hur man uppnår konfidentialitet i detta system, alltså måste man hitta litteratur om hur man kan försäkra sig om att informationen inte går utanför tillåtna gränser. Sedan gäller det att ta fram tekniska lösningar på detta och göra tester som visar att de fungerar. Det blir ingen produkt i sig, utan en proof of concept som är nödvändig för att visa att de icke-funktionella kraven uppnås.

Projektarbetet bedrivs självständigt. Med projektarbete på termin 6 menar vi lösande av problem där:

  • Arbetet utförs i grupp.
  • Arbetet utförs självständigt.
  • Arbetet kräver analys och tidsplan.
  • Arbetet kräver ansvar från gruppen och dess medlemmar.

Projektmodell

I detta projekt ska ni tillämpa en utvecklingsmetod som kallas Scrum. Detta innebär kortfattat planering för arbete i fyra-veckors perioder (så kallade sprints) med planering och utvärdering i början och i slutet av varje sprint.

I era arbetsrum ska ni ha en story board som beskriver er sprint backlog, och ni ska kunna redovisa för er produkt backlog.

Det ska alltid vara tydligt från er story boards vilka user stories som det för nuvarande arbetas på, och vem som gör vad i gruppen.

Ni ska välja en Scrum master bland er själva (och rotera om ni vill).

Ni ska använda ett versionshanteringssystemet, t ex Git via IDAs Gitlab. Koden ni skriver skall kontinuerligt versionshanteras. Om man inte är van vid att använda Git så kan ett grafiskt verktyg vara till hjälp, då rekommenderas SourceTree.

Systemets utformning

Det ställs vissa tekniska krav på plattformen som påverkar vilka utformningar som är möjliga:

  • Systemet innehåller en mobil klient i form av en handdator/smartphone som kommunicerar trådlöst med övriga delar av systemet. Klienten programmeras i Java på plattformen Android. Varje grupp utformar själva arkitekturen för klienten.
  • I systemet finns en server som samordnar alla klienter och som ansvarar för att leverera information till dem. Servern är en komponent i det fasta nätet, som kommunicerar trådlöst med klienterna. Huvuduppgiften för servern är att koordinera klienterna, tillhandahålla information som de behöver, och ta emot information som de producerar.
  • Systemet innehåller också en databas som blir central för att lagra all information.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2016-01-11