Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Examination


Examinationer

TEN1 3hpInformationssäkerhet: Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
TEN2 3hpSystemprogramvara: Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
TEN3 3hpMTS: Skriftlig tentamen (U,G)
PRA2 16hp  Kandidatprojekt med muntliga och skriftliga redovisningar (U,G)
PRA3 5hpProjekt: Programvaruteknik och MTS (U,G)

För TEN1, TEN2 och TEN3 gäller normala regler för tentamen och uppgifter samt kompletteringar och/eller omtentamen för dessa. För PRA3 så gäller att projektet genomförs enligt de kriterier som är beskrivna på kurshemsidan samt de som ges av kursledningen. Dessutom ingår ett examensarbete på kandidatnivå i PRA2.

Kompletteringar

Alla dokument som lämnas in kan begäras att bli kompletterade. Om kursledningen anser att dokument behöver kompletteras kommer gruppen och/eller enskilda studenten ges en deadline för detta.

Källkod och proof-of-concept kan också begäras att kompletteras om inte källkoden eller proof-of-concept lever upp till kraven i projektet.

Urkund

Allt material som skickas till kursledningen kan kommas att köras genom Urkund för kontroll att inte förfalskning sker. Därför är det viktigt att ingen kopiering sker, samt att i de fall där ni kopierat legitimt att detta uppmärksammas tydligt för kursledningen.

Slutbetyg

Det graderade betyget på kursen ges genom följande tabell, detta förutsätter att man har G på de icke-graderade momenten.

Tenta 1 Tenta 2 Betyg
3 3 3
3 4 3
3 5 4
4 4 4
4 5 5
5 5 5

Gamla tentor

Varning: Kursen ändras från år till år, därmed finns ingen garanti att gamla tentor är representativa för årets kurs.

Säkerhet

Systemprogramvara

MTS

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2020-02-03