Göm menyn

TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Kursinformation läsåret 2016/2017

Denna kursinformation är ett komplement till den mer officiella kursplanen. Syftet med kursen förtydligas och upplägget beskrivs i mer detaljer. Alla studenter förutsätts ha läst och känna till informationen på denna sida.

1. Syfte och mål

Kursen bygger vidare på det som påbörjats i TDDC66. Det övergripande målet är även i denna kurs att förstå programmering och själv kunna producera enklare program.


2. Innehåll

Kursen är centrerad kring tre grundkoncept som man bör tillägna sig för att kunna lära sig programmering: språkets komponenter (konstruktioner och datastrukturer), problemlösningsprocessen (hantverket) och det färdiga resultatet (programmet). Följande begrepp utgör ryggraden i det föreläsningsmässiga innehållet:

  • Datastrukturer
  • Funktionell programmering
  • Datorspråk
  • Problemlösning
  • Abstraktion
  • Algoritmer

3. Omfattning

Kursens omfattning under period HT1 framgår av kursinformationen för TDDC66. Denna tabell visar preliminärt omfattningen för TDDD73 under HT2.

Period Programmering
1Ht2 Föreläsningar: 0 h
Lektioner: 12 h
Laborationer: 14 h

Utöver den schemalagda tiden tillkomer omkring 80 timmars eget arbete under period HT2.


4. Examination

Kursen består av två poänggivande moment som examineras enligt nedan.

LAB1 (3 hp) består av den andra delen av laborationsserien i Python. För att bli godkänd på detta moment krävs att laborationsomgång 4-7 redovisas och godkänns enligt de regler som finns i labbanvisningarna.

DAT1 (3 hp) består av en datortentamen som genomförs i våra SU-salar under tentamensperioden i januari. Mer information om förutsättningar och rutiner för datortentamen meddelas senare under HT2.


5. Kurslitteratur

Zelle, John M. (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science. Franklin, Beedle & Associates Inc. ISBN 978-1-59028-241-0.


6. Personal

Följande personer utgör kursens administrativa ledning:


7. Information

Kursens webbplats har adressen http://www.ida.liu.se/~TDDD73 och där kan man hitta mer information om de olika delmomenten. Kompletterande information kommer att skickas till kursens e-postlista som har adressen tddd73-ht2016@student.liu.se. Alla studenter som är registrerade är automatiskt med på en av dessa listor.

Alla studenter förväntas läsa sin e-post och besöka kurswebben regelbundet.


8. IDA:s allmänna regler för laborationer

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Fredrik Heintz
Senast uppdaterad: 2016-08-16