Göm menyn

TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 1 Del A Litteraturgenomgång


I denna deluppgift ska ni i gruppen läsa och diskutera det kursmaterial som ni behöver för att genomföra de följande uppgifterna i kursen. Arbetet består av två obligatoriska delar:

 • En individuell sammanfattning.
 • En gemensam gruppdiskussion av innehållet.
Observera att det schemalagda seminariet har obligatorisk närvaro oavsett om det ges på plats eller på distans.

Boken som ska sammanfattas är kursboken som beskrivs under kursinformation.

Instruktioner

 1. (I grupp) Dela upp kursbokens kapitel 2 s.53-55, s.79-87 och s.90-100 samt hela kapitel 3-6 mellan gruppmedlemmarna. Alla ska läsa kapitel 1 s.9-36 som bakgrund. Se till att mängden text fördelas någorlunda jämnt mellan medlemmarna men bryt inte mitt i ett underkapitel.
 2. (Individuellt) Läs och sammanfatta din del i en text på 500 - 1000 ord (resten av boken läses orienterande). Sammanfattningen ska ha med nyckelbegrepp, verktyg och metoder. Skriv ditt namn, din grupps nummer och sammanfattad del av boken högst upp i detta dokument.
 3. (Individuellt) Tag med en utskrift av din sammanfattning till det schemalagda tillfället för litteraturgenomgång (se Schema). Utkskriften lämnas efter seminariet till seminarieledaren. Vid distansläge lämnas texten in på Lisam senast vid seminariestart.
 4. (I grupp) På det obligatoriska seminariet ska:
  • Varje person presentera (kort) viktiga punkter från sin del av boken för resten av gruppen (max 5 minuter per person).
  • Gruppen tillsammans titta på instruktionerna för UPG1 Del B, UPG2 Del A och UPG2 Del B.
  • Gruppen tillsammans identifiera var och när de olika metoderna och begreppen som ni läst om i kursboken är lämpliga att använda i UPG1 och UPG2.
  • Gruppen tillsammans redovisa detta på seminariet enligt seminarieledarens instruktioner.

Kompensation för frånvaro från seminariet

Om du inte kan närvara på seminariet ska du själv göra analysen av var och när de metoder, tekniker och verktyg du själv läst om, kommer att behöva användas (se punkt 4 ovan). Skriv 150-300 ord om detta.

Skicka din sammanfattning och analys till dina gruppmedlemmar innan seminariet om du kan, annars så snart som du är frisk nog. Lämna in sammanfattning och analys på Lisam under Kompensation för frånvaro senast 15 arbetsdagar efter seminariet.


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2022-01-20