Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Kursinformation läsåret 2010/2011


Detta dokument innehåller viktig information om kursen och ska ses som ett förtydligande av den mer officiella kursplanen, både när det gäller övergripande syfte och rent administrativa uppgifter. Alla studenter förutsätts vara bekanta med den information som finns i dokumentet.

1. Syfte och mål

Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig en översikt över det ämnesområde som är kopplat till utbildningsprogrammet samt skaffa sig erfarenhet av olika arbetssätt som används under studierna. Målet är att studenterna efter avslutad kurs ska kunna

 • exemplifiera hur någon typ av informationsteknik för kommunikation fungerar tekniskt eller påverkar människors sätt att kommunicera
 • muntligen presentera och förklara en teknisk applikation eller dess användning samt relatera konstruktionen av densamma till relevanta kurser inom utbildningsprogrammet
 • formulera tekniska brukstexter enligt gällande regler
 • söka och kritiskt granska relevanta källor, ha kännedom om bibliotekets resurser, samt kunna använda källor i egenproducerad text

2. Innehåll

Denna kurs samläses med TDDC10 Perspektiv på datateknik/datavetenskap.

2.1. Projektarbete

Kursens centrala verksamhet består av ett projektarbete som utförs i basgrupperna. Varje projektgrupp har en handledare som är knuten till någon av de sex institutionerna IDA, IFM, IMT, ISY, MAI eller TEMA. För att redovisa projektet kommer gruppen att få ta fram en skriftlig rapport samt en muntlig presentation. Kursen avslutas med en gemensam heldagskonferens där alla projekt presenteras.

Knutna till projektarbetet finns fyra stödjande verksamheter som beskrivs nedan.

Kursens olika processer

2.2. Kommunikation

Ni kommer att få öva på skriftlig och muntlig framställning och få återkoppling för att era rapporter och presentationer ska bli så bra som möjligt. Detta sker både individuellt och i grupp. Kommunikationsmomentet sköts av personal från CMTS (Centrum för människa, teknik och samhälle) som är knutet till Institutionen för Tema.

2.3. Informationssökning

En viktig del i projektarbetet är att kunna lokalisera och värdera information. Ni kommer därför att få en genomgång av olika resurser och tips på hur man bedömer trovärdigheten hos sina sökresultat.

2.4. Introduktion till PBL

(Kallad grupprocesser i bilden ovan.) Detta moment inleds redan under nollperioden och innefattar en introduktion till de arbetssätt som används inom IT-programmet.

2.5. Ämnesbreddning

För att vidga perspektivet kommer vi att ge en serie breddföreläsningar som kommer ta upp några aspekter av datateknik och datavetenskap. Många av dem kommer att ge glimtar från framtida kurser.


3. Omfattning

Följande tabell ger en översikt över de olika områdena i kursen, vilka aktiviteter (planerad undervisning) som arrangeras och vad studenterna förväntas genomföra eller producera. Mer detaljer kring examinationen finns i nästa avsnitt.

Område Aktiviteter Examination
Projektarbete SS Projektuppstart
SS Konferens
Arbete
Konferens
Rapport
Kommunikation Skriftlig och muntlig kommunikation
SE Förberedda och oförberedda presentationer
Presentation
Opposition
Närvaro
Rapport
Informationssökning LA Laborativa övningar Sökplan
Uppföljning
Introduktion till PBL ??? ???
Ämnesbreddning Orienterande breddföreläsningar
Begreppskarta


4. Examination

Kursen består av fem poänggivande moment som examineras enligt nedanstående lista.

UPG1 Informationssökning (1 hp)

Detta moment examineras av personal från universitetsbiblioteket. För att momentet ska bli godkänd krävs att gruppen har:

 • producerat en sökplan
 • producerat en sökuppföljning

UPG2 Kommunikation - rapportskrivning (1 hp)

Detta moment examineras av kommunikationslärarna. För att momentet ska bli godkänt krävs att gruppen har:

 • producerat en projektrapport

UPG3 Kommunikation - presentationsteknik (1 hp)

Detta moment examineras av kommunikationslärarna. För att momentet ska bli godkänt krävs att du ska:

 • ha minst 80% närvaro vid seminarierna
 • genomföra en individuell oförberedd muntlig presentation
 • genomföra en individuell informerande presentation
 • genomföra muntlig opponering på informerande presentation
 • delta i förberendande presentation av projektarbetet (även kallad provpresentation eller genrep)
 • delta i muntlig opponering på en annan projektgrupps presentation

UPG4 Projektarbete (2 hp)

För att momentet ska bli godkänt krävs att gruppen har:

 • genomfört ett projektarbete
 • genomfört en muntlig redovisning av projektarbetet
 • närvarat vid resten av konferensen

BAS1 Basgruppsarbete (2 hp)

För att momentet ska bli godkänt krävs att man har deltagit aktivt (enligt instruktioner om basgruppsobligatoriet, se terminens hemsida) på basgruppsmöten under kursen.

UPG5 Tentamen (1 hp)

Hemtenta och seminarium i PBL.


5. Kurslitteratur

För kommunikationsdelen finns särskild litteratur anvisad på Temas kurshemsida.

För projektarbetet krävs ingen särskild litteratur, utan handledaren för varje projekt kommer att hjälpa er att hitta lämplig litteratur på biblioteket om det behövs.


6. Personal

Följande personer utgör kursens administrativa ledning:

Följande personer är ansvariga för delar av kursen:

 • Eva Törnqvist, univ.lekt., telefon 282172, e-post evato@tema.liu.se
  Ansvarig för kommunikationsdelen

Kursen leds av en styrgrupp med representanter från olika institutioner. Mer information om denna finns på kursens webbsidor.


7. Information

All information om kursen finns på de tillhörande webbsidorna som har adressen http://www.ida.liu.se/~TDDD39. Kompletterande information kommer att skickas till kursens e-postlista som har adressen tddd39-ht2010@student.liu.se. Alla studenter som är registrerade på kursen är automatiskt med på denna lista.

Alla studenter förväntas läsa sin e-post och besöka kursens webbsidor regelbundet.


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2010-08-05