Göm menyn

TDDD32 Användardriven produktutveckling

Inlämningar och dokumentation


Gruppuppgift

Gruppuppgiften genomförs i ett antal steg. Först görs en observationsstudie, sedan en sondstudie, idégenerering och slutligen presentation av gruppens resultat.

Rapporterna ska vara välskrivna med korrekt använd terminologi enligt kurslitteraturen, använda en etablerad referensstil (http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/citeringsteknik?l=sv) och glöm inte att korrekturläsa.

Inlämning 1, användarstudien

Deadline: Onsdag 16 april, kl 17, Gruppuppgift Inlämning 1 levereras till gruppen av peers och lärarna
Deadline: Tisdag 29 april, kl 15, Individuell Reflektionsrapport del 1 levereras tillbaka till gruppen och lärarna

Ni skall i rapporten redogöra för

 1. Valet av användare
 2. Observationsplanering
  • Vad vill ni lära er, vad är det ni vill veta något om. Med andra ord vilket fokus har er observation.
  • Hur ni tar reda på det. Vilka observationsmetoder passar för att samla information kring ert fokus? Visa exempel på metoder ni överväger.
  • Förväntade resultat. Vilken typ av information kan ni få ut av de olika metoderna?
  • Observationsprotokoll. Redogör för och motivera ert val av observationsmetod. Visa observationsprotokoll samt eventuell intervjumall med frågor.
 3. Observationernas genomförande
  • Redogör för hur era observationer gick till. Vilken typ av interaktion med användarna hade ni? Hur många pratade ni med, hur länge? Hur såg kontexten för era observationer ut (visa gärna bilder)?
  • Reflektion, hur gick era observationer i förhållande till vad ni hade förväntat er.
 4. Designsonden
  • Vad vill ni lära er, vad är det ni vill veta något om. Med andra ord vilket fokus ni har i er sond.
  • Hur ni tar reda på det. Vilka typer av övningar ger er information kring ert fokus? På vilket sätt stödjer de övningar ni valt mottagaren att berätta för er om detta? Hur triggar och uppmuntrar övningarna mottagaren att reflektera över och berätta om kontexten och upplevelsen. Visa exempel på övningar ni överväger. Med andra ord inte enbart de övningar ni slutligen tog med.
  • Förväntade resultat. Vilka resultat ger övningarna er? Vad förväntar ni er att få tillbaka för typ av resultat från era övningar?
  • Färdiga sonden. Redogör för vilka övningar ni valde samt motivera varför det blev just dessa. OBS! Ta med bilder så att er peergrupp har något att utgå ifrån i sin reflektionsrapport.
 5. I en bilaga lägger ni in det material från observationerna som ni fick av den andra gruppen vid överlämningen

Inlämning 2, analys, designmål och idégenerering

Deadline: Fredag 16 maj, kl 15, Gruppuppgift Inlämning 2 levereras till gruppen av peers och lärarna
Deadline: Fredag 23 maj, kl 15, Individuell Reflektionsrapport del 2 levereras tillbaka till gruppen och lärarna. OBS!Då lämnas också allt sondmaterial till lärarna!

Ni skall i rapporten redogöra för

 1. Analys
  • Hur ni analyserat observationsinsikterna (OBS! de ni fått från den andra gruppen) och materialet från designsonderna. Hur genomförde ni analysen och varför ni valde det sättet?
  • Insikter. Visa hur de insikter ni fått kommer från datamaterialet ni har från observationerna och samlat in genom designsonderna
  • Användargrupper. Vilka anävndargrupper har ni identifierat/sett i ert datamaterial? Vilka användargrupper ni har sett i materialet från observationerna och designsonderna. Vilken användargrupp ni valde för ert fortsatta arbete, motivera varför ni valde denna grupp.
 2. Designmål
  • De designmål ni genererat baserat på insikterna och förklara hur de förra relaterar till de senare.
  • Vilka designmål ni valt att jobba mot (välj ut några från de ni genererat) och motivera valen utifrån användarna och kontexten
 3. Idégenerering
  • Vem? Vilka användare bjuder ni in till idégenereringsarbetet? Hur många och vilka?
  • Mål och ramar, vad vill ni få ut av er workshop, vilket område ni utforskar, hur problemformuleringen ser ut? Beskriv ramarna för er workshop.
  • Hur? Vilka typer av övningar som passar ihop med ert mål. Vilka uppgifter stödjer utforskning av ert fokusområde med era användare? Hur triggar och uppmuntrar övningarna deltagaren att "utvidga lådan"? Visa exempel på övningar ni överväger att ta med.
  • Förväntade resultat. Vilka resultat övningarna ger, vad förväntar ni er att övningarna skall leda till.
  • Idégenereringstekniker. Välj minst två olika övningar/tekniker. Redogör för vilka övnignar ni valde samt motivera varför det blev just dessa.
 4. Resultat från idégenerering.
  • Redovisa det material som genererades i er workshop, de resultat ni fick ut av tillfället.
  • Reflektion, hur gick workshopen i förhållande till vad ni hade förväntat er, gav övningarna det ni hade planerat?

Slutpresentation/dokumentation av konceptet

Deadline: Torsdag 22 maj kl 15, presentation i powerpoint-format levereras till lärarlaget

Görs genom en powerpoint som slutpresentation. Den skall fokusera på att för en publik av produktutvecklare med användarnas ord förklara både behovet, lösningen och varför lösningen är bra. Längd och ev mall presenteras senare under kursen.


Examination och betyg på gruppuppgift

Förutom att uppdraget skall vara utfört och dokumenterat enligt anvisning ska inlämningen:

 • För 3:a tydligt visa
  1. att arbetet utförts enligt instruktionerna
  2. val av metoder/arbetssätt
  3. vad användarna bidragit med i designprocessen
 • För 4:a tydligt visa och argumentera för
  1. hur arbetet utförts enligt instruktionerna
  2. val av metoder/arbetssätt
  3. vad användarna bidragit med i designprocessen
  4. vad gruppen förväntade sig att metoden/arbetssättet skulle generera
 • För 5:a tydligt visa, argumentera för och resonera kring
  1. hur arbetet utförts enligt instruktionerna
  2. val av metoder/arbetssätt
  3. vad användarna bidragit med i designprocessen
  4. vad gruppen förväntade sig att metoden/arbetssättet skulle generera
  5. lärdomar av genomförandet


Sidansvarig: Stefan Holmlid
Senast uppdaterad: 2014-04-07