Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Examination

VT 2018

Examination

Kursen ger totalt 8 hp. Kursen har följande examinationsmoment:
  • LAB1: Fem obligatoriska laborationer. Ger 3 hp.
  • PRA1: Ett projekt under andra perioden. Ger 3 hp
  • DAT1: Antingen två avklarade duggor, eller en datortentamen (se tentaschema). Ger 2 hp.
  • KTR3: Frivillig datordugga.
  • KTR4: Frivillig datordugga.

Det ges två duggor, en under VT1 och en under VT2. Om dessa blir godkända erhålls slutbetyg för tentamen TEN1 automatiskt.

Viktiga datum

Duggadatum 2018

  • Dugga 1: on 22/2 (anmälan i Studentportalen)
  • Dugga 2: to 14/4 (anmälan i Studentportalen)

Examination och betyg

Betyg i kursen

Projekt och labbserie

Projektet betygssätts 3/4/5. Labbserien betygssätts U/G.

Slutbetyg

Detta sätts i grunden utifrån duggor/tenta. Har man fått betyg X på dugga/tenta, kan man aldrig få ett lägre betyg i kursen. Man kan alltid plussa tentabetyg.

Betygshöjning

För att gynna att man följer kursens takt finns möjligheten att få betygshöjningar om man lyckas bra med projekt, och gör labbar i tid.

Lämna in i tid

Den som har missat deadline på som mest en laboration (har godkänt i tid/GT-markering på åtminstone fyra av fem labbar) kan få sitt betyg höjt ett steg relativt dugga/tentabetyg. Godkänt i tid betyder att man har gjort en ok förstainlämning (riktigt försök, som klarar autotester) som blivit godkänd direkt, eller efter högst två kompletteringar. Komplettering ska ske inom en kalendervecka från att laborationsassistenten har rättat labben.

Projektbetyg
4 5
DAT1-U U U
DAT1-3 4 4
DAT1-4 4 5
DAT1-5 5 5
I tabellen kan vi utläsa hur slutbetyg sätts i kursen. DAT1-betyget är betyget på duggaserien eller juni-tentan. Den här tabellen kan man följa om man har fått GT på alla labbar.

Femma på projektet

För att tidiga missar i labbserien inte ska ge alltför skevt utslag, kan ett projekt med betyg 5 höja betyget ett steg (till 4/5) oavsett om man fått GT eller ej.

När gäller höjningsreglerna? Vem gäller höjningsreglerna?

Detta gäller enbart kursens förstagångsregistrerade studenter, och för resultat från vårens duggor och tentamen i juni 2018. Därefter gäller inte höjningsreglerna. Man kan dock såklart plussa vid omtentatillfällen, och höja sitt slutbetyg på det viset.

Duggor och tenta

Vad är en dugga?

En dugga här är en kortare (2h) datorsalsskrivning med frågor som är starkt relaterade till vad föreläsningar, bokavsnitt och laborationerna har tagit upp. Det kan handla om att skriva egen Racket-kod, följa rekursiva mönster, förstå kod och utföra uppgifter på denna, samt att kunna använda de visualiseringsmodeller för att t ex illustrera listor och omgivningar med variabelbindningar.

Varför finns det två duggor i schemat per tillfälle?

Duggorna skrivs i labbsalar som bokats särskilt för kursen. Till skillnad från labbserien skrivs de individuellt. Det krävs därför många datorer. Du får anmäla dig till och gå upp på ett tillfälle.

Får jag gå upp på båda dugga 1-tillfällena

Nej! Inte heller på båda dugga 2-tillfällena.

Hur klarar jag en dugga (gränser)

Informationen under denna underrubrik blev utdaterad i samband med dugga 1. Man klarar duggaserien genom totalpoäng på dugga 1 och 2 (som det också står på duggornas försättsblad).

Varje dugga kan ge ett visst antal poäng. Man måste vara godkänd på varje enskild dugga för att bli godkänd på duggaserien. Om man blir godkänd, avgörs betyget (moment DAT1) av den totala poängen. Det är däremot inte så att ett underkänt resultat på en tidigare dugga kan "kompenseras" genom att man tar fler poäng på en senare.

Det finns en datortenta. Ska jag skriva den?

Gör detta om du inte har skrivit godkänt på duggaserien, eller om du vill ha ett högre betyg. Har du klarat duggorna, får du godkänt på DAT1-momentet (utan att behöva skriva tentan i juni).

Duggor från tidigare år, gäller de?

Nej.

Jag började kursen förra året. Får jag skriva duggaserien?

Ja. Detta är en nyhet för i år. Då måste du skriva hela duggaserien (hur många poäng du fått på en skrivning förra året spelar ingen roll).

Anmälan till duggorna

Du måste anmäla dig till duggorna själv. Det gör du i Studentportalen (som med en vanlig tenta).


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2018-04-19