Göm menyn

TDDC72 Kognitiv psykologi

Uppgift i experimentell metodik

Examinerande lärare: Arvid Karsvall

Du ska utföra två empiriska studier med dig själv som både försöksperson och försöksledare.
Din uppgift blir att:
1.
Utföra två test; 'Short Term Memory Test' samt 'Short Term Memory Picture Game' vilka återfinns på följande web-sidor: http://faculty.washington.edu/chudler/stm0.htm l samt http://faculty.washington.edu/chudler/puzm atch.html.
Obs!
Du behöver papper och penna för att registrera dina resultat!
2.
Skriva en mycket kort redogörelse (1 - 2 A4 sidor) där du, under rubrikerna a-d, avhandlar:

a) Teori
Relatera till kurslitteraturen. Vad kan du förvänta dig för resultat av försöket? I kraft av vad förväntar du dig dessa resultat? Vilka hypotetiska konstruktioner åberopas.
b) Metod
Beskriv kortfattat hur du genomfört experimentet. Samt vad som utgör den oberoende samt beroende variabeln.
c) Resultat
Redogör för de resultat som erhållits.
d) Diskussion Reliabilitet: Om försöket skulle replikeras skulle liknade data då erhållas? D.v.s. vilka ev. mätfel kan ha uppkommit, vad kan ev. inte konstanthållas?

Validitet: Har du mätt det du avsåg att mäta? Om inte, vad?

Tolkning/Förklaring: Hur förklarar du dina data i kraft av ditt teoretiska ramverk? Varför just denna teori? Stämmer data med teorin? Behöver teorin ändras eller var dina data undermåliga?  I så fall, varför?

OBS! Tyngdpunkten i din laborationsredogörelse skall ligga vid diskussionen, där du relaterar dina resultat och egna tankar till rådande teorier vilka återfinns i kurslitteraturen.

Den skrifliga redogörelsen lämnas lämnas in elektroniskt till examinerande lärare, helst som ren text inne i mail-kroppen, så att det går att göra 'reply' på den och kommentera den. Glöm inte skriva 'TDDC72: exp. met', eller motsvarande på ämnesraden!


Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2013-05-02