Göm menyn

Datatyper

Vad är en datatyp?

En datatyp är en väldefinierad sorts information som ett datorprogram kan använda. Datatypen talar om vilka dataobjekt som ingår i typen (vilken domän som typen har) samt vilka operationer som är tillåtna. Datatypen beskriver alltså hur objekten ser ut och vad man kan göra med dem. De flesta programspråk har ett antal inbyggda datatyper (som ofta är ganska lika) samt möjligheter för programmeraren att definiera egna typer.

Några datatyper i Python

Enkla datatyper

Datatyp Domän Exempel på objekt
int Heltal 42
float Flyttal 3.14

Sammansatta datatyper

Datatyp Domän Exempel på objekt
str Strängar 'simon'
list Listor [1, 2, 3, 4, 5]

Hur kan man få reda på vilken datatyp en literal eller identifierare har?

Dynamisk typning - variabler deklareras inte

I en del andra programspråk behöver man ange vilken datatyp en viss variabel ska ha, man deklarerar variabeln. I Python behöver vi inte göra det, då Python är dynamiskt typat. Detta innebär att en variabel i Python inte har en datatyp, den är endast en platshållare. Det är innehållet i en variabel som har en datatyp. Under sin livstid så kan alltså en variabel ha innehållit många olika datatyper.

List

List är en mycket användbar sammansatt datatyp. I många andra språk kallar man listor för arrayer. Listor i Python kan innehålla ett obegränsat antal element. Man behöver inte ange i förväg hur många element som ska få plats, och storleken på en lista kan växa och krympa allt efter behov. Elementen som finns i listan kan vara av olika datatyper, t.ex. kan en lista innehålla andra listor. Listor inleds och avslutas med hakparanteser och elementen separeras med komma.

Exempel:

En lista som inte innehåller några element kallas tomma listan och betecknas [].

Dokumentation

Indexering av listor

Som vi har sett ovan så består listor av ett antal element. För att hämta ut ett specifikt element i en given lista så använda vi oss av indexering. Med indexering kan vi peka ut ett specifikt element i listan utifrån dess position i listan.

En viktig sak att komma ihåg är att Python, likt de flesta programmeringspråk, använder sig av nollbaserad numrering. Det första elementet har index 0 och inte 1 som man kan tänka sig.

lista[N] hämtar elementet på plats N. N kan även vara negativt, där -1 är det sista elementet i listan, -2 är det näst sista och så vidare.

Slicing

För att hämta ut en sekvens av element använder vi slicing.

lista[start:slut] skapar en dellista från start till elementet före slut, där både start och slut är frivilliga argument.

lista[start:slut:steg] skapar en dellista från start till elementet före slut med intervallet steg, där både start, slut och steg är frivilliga argument.

Här kommer lite exempel på hur man kan använda slicing för att få ut delsekvenser ur listor:

Fler listoperationer

Man kan göra mycket roligt med listor, så här kommer lite andra exempel på hur man kan använda dem:

Konkatenering

Med additions-operatorn kan du konkatenera två listor, detta returnerar en ny lista. Till exempel:

Tillhörande quiz

Finnes här


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-15