Göm menyn

Regler för redovisning och komplettering

1. Sammanfattning

Labbserien innehåller övningar som är frivilliga och uppgifter som är obligatoriska. I kursens planering finns information om vilka övningar och uppgifter som man bör arbeta med vid respektive labbpass för att ligga i fas. Efter respektive kurs finns en deadline.

Tre labbar redovisas muntligt och fyra labbar skickas in med versionshanteringsverktyget subversion. Bristfälliga lösningar kan behöva kompletteras, vilket i så fall kan kräva ytterligare redovisning.

2. Laborationernas syfte

Det är mycket svårt att lära sig något om programmering utan att själv arbeta med det praktiskt. Laborationerna är till för att den teori som gåtts igenom på föreläsningar och exemplifierats på lektioner nu ska omsättas i praktiken. Varje övning och uppgift är vald för att illustrera och ge möjlighet att träna på ett eller flera koncept.

För att bli godkänd måste du givetvis lösa uppgifterna, men det är inte att du har löst uppgifterna som är det viktigaste, utan hur du har kommit fram till lösningen. Många gånger kräver vi att du inte bara presenterar programkod som löser problemet, utan också förklarar (förslagsvis med kommentarer i koden) hur du har tänkt. Vi ser förmågan att kunna ställa en lösning mot en annan och bedöma deras för- och nackdelar som något mycket viktigt.

Vissa uppgifter kräver att du använder en specifik lösningsmetod. Det innebär att du ibland kan få komplettera en uppgift, trots att funktionen faktiskt returnerar rätt resultat. Vi är inte i första hand intresserade av funktionens resultat, utan hur koden ser ut. Vi skriver programkod i första hand för oss själva och våra kollegor - inte för datorns skull. Det innebär att vi kommer ställa höga krav på läsbarhet.

3. Laborationernas upplägg

Totalt finns sju labborationer och för varje labb finns ett antal laborationspass bokade i våra datasalar. Vid samtliga dessa finns assistenter tillgängliga för att svara på frågor och diskutera dina lösningar. Det är också assistenterna som tar emot redovisningen och kommer med återkoppling.

Laborationerna är kopplade till seminarier och studiematerial, och även till läroboken. Tanken är att seminarierna ska behandla det som händer på laborationerna lite i förväg så att du ska ha tid att smälta materialet.

Kursens planering visar vilka övningar och uppgifter man bör arbeta med vid respektive labbtillfälle för att ligga i fas. Det är självklart inte nödvändigt att göra alla övningar, så om man ligger lite efter kan det vara en god idé att gå vidare istället.

Du kommer antagligen att behöva lägga ner mycket tid för övning utanför de schemalagda labbpassen. Se till att installera system på din egen dator så att du utan problem kan jobba hemmma. Alternativt är våra datorsalar tillgängliga i princip dygnet runt.

4. Redovisning 

2014-09-09: Hela stycket uppdaterat för att visa hur vi jobbar under hösten 2014.

Övningarna är frivilliga och behöver inte redovisas, men de är utformade för att förbereda för uppgifterna och kan ibland göra uppgifterna lättare. Alla uppgifter som hör till en labbomgång ska redovisas i en klump för din labbassistent. Redovisningen går till så här:

 • Laboration 1, 2 och 3 redovisas muntligt för labbassistenten under labbtid.
 • Laboration 4-7 redovisas skriftligen genom att ni checkar in er kod till Subversion.

Innan ni checkar in er kod (för laborationsomgång 4-7), tänk på följande punkter:

 • Skriv era namn och LiU-id i en kommentar överst i filen, tillsammans med labbomgångens titel.
 • Era lösningar ska lagras i textfiler, inte PDF, Word eller liknande, utan enbart ren text. Källkodsfiler är ett utmärkt exempel på textfiler.
 • Era filer ska innehålla Python-källkod och ska gå att köra direkt med Python 3 i vår IDA-miljö.
 • Om uppgiften kräver att ni ska motivera era lösningar, utöver att bara lämna in programkod, skriver ni detta som längre kommentarer i koden.

I slutet av varje uppgift finns en text som talar om hur just den uppgiften ska redovisas. Ibland kan undantag från ovanstående regler förekomma, men det anges i så fall tydligt.

2014-09-24: Ytterligare praktisk information om redovisning via Subversion tillagd nedan.

2016-08-10: Förändring av hur labb 3 redovisas.

Katalogstruktur för redovisning via Subversion

För att underlätta redovisningsprocessen för både studenter och assistenter vill vi att ni skapar tre underkataloger i er gruppkatalog:

 • redovisning
  Här lägger ni filer som ni vill att assistenten ska titta på.
 • komplettering
  Hit flyttar assistenten filerna om uppgiften behöver kompletteras, samt skriver eventuella kommentarer.
 • ok
  Hit flyttar assistenten filerna om uppgiften är godkänd.

OBS! Om ni lägger filer i katalogen redovisning innebär det att ni är färdiga och att assistenten när som helst kan börja titta på dem. Ni behöver alltså inte nödvändigtvis tala om för assistenen att ni är färdiga, utan hen kollar med jämna mellanrum om något är incheckat.

Utöver dessa kataloger vill vi även att ni skapar en fil grupp.txt där ni på en rad skriver era namn och LiU-id, så att vi lätt kan se vilka som ingår i gruppen.

Om ni vill ha fler kataloger för att kunna jobba internt är det naturligtvis helt okej, men dessa tre kataloger kommer vi att använda på ovanstående sätt.

5. Rättning och komplettering

Din assistent kommer att titta igenom din redovisning och kommentera dina lösningar. Om assistenten anser att dina lösningar har för stora brister kommer du att få göra en komplettering. I kommentarerna kommer det att framgå vilka bristerna är och vad du ska göra för att komplettera dem. Åtgärda detta så snart som möjligt och skicka in lösningen på nytt. Om bristerna är mindre kan det i vissa fall räcka med en muntlig komplettering.

Assistenten kommer att skicka tillbaka din lösning med infogade kommentarer. Ibland kan också muntlig återkoppling förekomma. Målet är att du ska få återkoppling så snart som möjligt, helst i samband med nästa labbtillfälle, men det beror i stor utsträckningn på när du skickar in redovisningen. Kom ihåg att det även för en godkänd laboration kan vara viktigt att läsa assistentens kommentarer.

När assistenten har fört in att labben är godkänd eller behöver kompletteras i webreg blir du informerad om detta via mail.

6. Samarbete och fusk

De lösningar som du skickar in ska vara ett resultat av ditt eget arbete. Samma sak gäller senare i kursen när ni arbetar i par; att det som ni lämnar in ska vara ett resultat av ert arbete och ingen annans.

Vi ser mycket allvarligt på alla tendenser till fusk. Det är dock inte lärarnas uppgift att avgöra om fusk förekommer. Vid misstanke lämnas ärendet till universitetets disciplinnämnd som, om de anser att fusk föreligger, kan besluta om avstängning i upp till sex månader.

Var går gränsen för fusk? Kan man inte lära sig betydligt mer om man samarbetar? Vi rekommenderar varmt att samarbeta och livligt diskutera de många övningar som finns i labbmaterialet. Dock, när det kommer till uppgifterna, ska de lösningar som du lämnar in vara ett resultat av ditt eget arbete. Det är bättre att du talar med din assistent om du är osäker.

Här nedan följer IDA:s allmänna regler för laborationer.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-10