Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering

Kursplan läsåret 2016/2017

Kursplanen är det officiella dokument som styr kursens målsättning, genomförande och innehåll. Det återfinns i Studiehandboken. En kopia av den aktuella kursplanen återfinns nedan.


Mål

Kursens syfte är dels att studenterna ska skaffa sig erfarenheter av att använda datorsystem på ett sådant sätt att laborativ verksamhet i framtida kurser underlättas, dels att studenterna ska bygga upp grundläggande erfarenheter inom programmering. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • obehindrat använda de datorsystem för laborativ verksamhet som institutionen tillhandahåller
  • utforma och implementera enkla algoritmer i ett programspråk
  • redogöra för grundläggande begrepp inom programmering

Förkunskaper

Elementär datorvana.

Påbyggnadskurser

Programmering i Python

Organisation

Kursen består av följande delar:

  • introduktion till datorsystem med hjälp av STONE, ett webbaserat verktyg för att träna UNIX och Emacs
  • introduktion till programmering och programspråk med hjälp av "prova på"-laborationer
  • introduktion till programmering och de grundläggande byggstenarna i programspråket Python

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under föreläsningar:

  • universitetets IT-resurser
  • kort översikt över datorns historia
  • programspråket Python

Kurslitteratur

Rekommenderad kurslitteratur anslås på kursens hemsidor.

Examination

UPG1 Obligatoriska uppgifter i datorintroduktion (U,G) 2hp

LAB1 Inledande laborationskurs (U,G) 2hp

På kursen ges betygen underkänd/godkänd. Momentet UPG1 innefattar en webbaserad introduktionskurs med avslutande uppgift. Momentet LAB1 innefattar ett antal "prova på"-laborationer samt ett antal uppgifter i programspråket Python.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2016-08-03