Göm menyn

Information till handledare hösten 2010

Observera att från och med hösten 2011 har denna kurs flyttat in i It's Learning. All aktuell information finns där (se länk på kursens förstasida).

Inledning

Kurserna TDDC10 Perspektiv på datateknik/datavetenskap och TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi består av ett projektarbete med fyra olika stödprocesser. Den större av stödprocesserna består av en introduktion till skriftlig och muntlig kommunikation (CMTS/TEMA). Dessutom tar vi upp hur man arbetar i grupp och hur man studerar effektivt (TFK), hur man söker och granskar information (LiUB) samt ger en serie breddande föreläsningar som behandlar olika aspekter av datateknik.

Kurserna ges i nära samarbete mellan Programnämnden för data- och medieteknik och de sex institutionerna IDA, IFM, IMT, ISY, MAI och TEMA. IDA har det administrativa huvudansvaret. Kurserna ges för första årskursen på C-, D- och IT-programmen och löper under hela höstterminen.

Detta dokument innehåller instruktioner till de lärare som ska vara handledare för projektarbetet.

Målsättning

Projektarbetet har flera målsättningar. Studenterna ska få öva sig i att arbeta i grupp, att producera texter och hålla presentationer. För projekthandledarnas del är dock det övergripande målet att studenterna ska få perspektiv på ämnena datateknik, datavetenskap och informationsteknologi. För projektgruppen ska projektet innebära ett konkret nedslag i ett ämne som är relaterat till deras program och genom den avslutande konferensen ska alla grupper få en känsla för ämnenas bredd och vad utbildningarna kommer att innehålla.

Resurser


Vad förväntas handledarna göra?

1. Projektbeskrivning

Projektet bör ha en huvudrubrik på formen Hur fungerar X? eller Vad är Y?. Tanken är att varje projekt ska fokusera på någon produkt eller något fenomen inom de ämnen som kurserna omfattar (datateknik, datavetenskap och informationsteknologi). Projekten får också gärna ha mer beskrivande underrubriker.

Handledaren förväntas producera (eller återanvända) en kort beskrivning av projektuppgiften som skickas till examinator Peter Dalenius, peter.dalenius@liu.se. Projekten kan vara utredande, problemlösande eller laborativa. De får gärna vara konkreta, stimulerande och ta sin utgångspunkt i studenternas erfarenheter.

2. Handledarträff

Onsdag 8/9 kl 12-13 kommer vi att ha en träff i Alan Turing på IDA med alla handledare för att gå igenom kursens upplägg och nyheter för i år. Vi bjuder på lunch.

3. Projektuppstart

Torsdag 16/9 kl 15.15 kommer vi att ha projektutdelning. Först då får studenterna veta vilket projekt de ska arbeta med. Handledarna förväntas vara på plats i sal C1 för att ta med gruppen därifrån och ha ett första möte. För detta, och alla senare gruppmöten, bokar handledaren själv en lämplig lokal.

4. Gruppkontrakt

Vid det första mötet ska gruppen, men bistånd från handledaren, börja utarbeta ett enkelt gruppkontrakt. Det finns ett dokument som ska användas som utgångspunkt för detta på kurshemsidan. Mallen kommer att gås igenom vid handledarträffen. Tanken är att studenterna ska komma igång och fundera kring grupprocesser. Handledaren ska få in ett undertecknad skriftlig kopia av gruppkontraktet i samband med det andra gruppmötet. Gruppkontraktet, eller kanske snarare gruppens arbetssätt, ska också följas upp senare under kursen. (OBS! Gruppkontraktet gäller endast C och D, ej IT.)

5. Kontakt med gruppen

En stor del av själva arbetet kommer att ske under tiden från projektuppstarten fram till tentamensperioden i mitten av oktober. Därefter övergår arbetet i att ta fram en rapport och en presentation. Under arbetsfasen ska gruppen träffas, tillsammans med handledaren, minst en gång per vecka. Det är mycket möjligt att gruppen även behöver träffas oftare för att komma vidare. Handledaren bör redan vid första mötet få studenterna att åtminstone komma igång med att planera hur de ska lägga upp arbetet. Annars är det stor risk att tiden går och inget konkret händer.

Vid varje möte ska någon i gruppen föra minnesanteckningar som sedan skickas ut till alla, inklusive handledaren.

6. Återkoppling på rapport

En särskild tidplan visar de olika hållpunkterna i projektet och övriga delar av kursen. I vecka 44 och 45 finns två deadlines för inlämning av rapport till handledaren. Gruppen lämnar in rapporten, som nu bör vara mer eller mindre färdig, och handledaren ger återkoppling på det tekniska innehållet. Rapporten ska vara skriven på svenska!

Det finns två deadlines för att handledaren ska få möjlighet att kontrollera att de föreslagna ändringarna blivit genomförda. Observera att båda dessa ligger ganska tätt, samt att det finns ytterligare en tredje deadline när rapporten ska lämnas in för språklig granskning. Handledaren bör därför planera in tid för att kunna granska rapporten. Vid behov kan handledaren och gruppen komma överens om att justera dessa deadlines några dagar hit eller dit, så länge gruppen får tid att arbeta om rapporten till deadline 3.

7. Genrep och konferens

Projektgruppen kommer också att sätta ihop en muntlig presentation av arbetet. Det finns ett övningstillfälle för varje grupp då handledaren gärna får närvara i mån av tid. Då kommer också kommunikationslärarna att ge språklig återkoppling på rapporten.

Projektet avslutas med en heldagskonferens där alla grupper får presentera sina projekt för varandra. Konferensen försöker efterlikna en akademisk konferens med en inledande inbjuden talare och olika sessioner som leds av en ordförande. Tiderna hålls strikt och studenterna förväntas vara mycket väl förberedda. Handledarna får gärna närvara i mån av tid. Några handledare förväntas ställa upp som sessionsordförande under konferensen.

8. Examination, kompletteringar och eventuella konflikter

I slutet av kursen förväntas handledaren svara på två frågor: Är projektgruppens rapport godkänd ur ett innehållsmässigt perspektiv? Är projektgruppens arbete godkänt? Kriterierna för den första frågan utgörs av de innehållsmässiga kraven, samt handledarens egen uppfattning om vad som är en sakligt korrekt framställning inom det givna ämnesområdet. Kriterierna för den andra frågan är att samtliga gruppmedlemmar har bidragit till arbetet. Handledaren har alltså möjlighet att underkänna gruppmedlemmar som inte bidragit tillräckligt mycket. Det är givetvis bra om handledaren försöker förebygga detta genom att kontinuerligt försöka ha koll på gruppens arbete. Om det blir aktuellt med kompletterande uppgifter ska detta göras upp med examinatorn.

Om rapporten vid deadline 3 fortfarande har så allvarliga innehållsmässiga brister att handledaren inte vill godkänna den kan handledaren göra upp om egna deadlines för gruppen.

Mindre konflikter inom gruppen förväntas hanteras av handledaren, gärna med utgångspunkt i det gruppkontrakt och arbetssätt som gruppen diskuterat fram. Om konflikterna inte går att lösa, eller om konflikter uppstår mellan gruppen och handledaren ska examinator kontaktas.


Övriga delar i kursen

Handledarna bör känna till en del om vad som sker i övrigt i kursen.

Det finns ett informationssökningsmoment där gruppen ska göra upp en plan för hur de ska söka information för arbetet och rapporten. Därför är det bra om handledaren inte serverar gruppen alla referenser som behövs, utan kanske till och med diskuterar hur informationssökning och kvalitetsbedömning sker inom det aktuella ämnesområdet. Vilka tidskrifter, konferenser, databaser, etc är viktiga inom handledarens område?

I kommunikationsmomentet övar studenterna på muntlig och skriftlig framställning. Handledaren behöver därför inte (men får om intresse finns) ge återkoppling på rapportens språkliga aspekter.

I momentet som handlar om grupprocesser kommer gruppen att mot slutet av kursen få göra en utvärdering av hur arbetet har fungerat. Här är handledaren inte inblandad.

Kursernas hemsidor finns på http://www.ida.liu.se/~TDDC10 respektive http://www.ida.liu.se/~TDDD39. Här kan man hitta mer information om projekt och vilka förutsättningar som gäller för rapportskrivandet.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2011-09-07