Göm menyn

TDDC10 Perspektiv på datateknik/datavetenskap

Kursinformation läsåret 2006/2007


Detta dokument innehåller viktig information om kursen och ska ses som ett förtydligande av den mer officiella kursplanen, både när det gäller övergripande syfte och rent administrativa uppgifter. Det delas ut och kommenteras vid den första föreläsningen. Alla studenter förutsätts därefter vara bekanta med den information som finns i dokumentet.

1. Syfte och mål

Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig en översikt över det ämnesområde som är kopplat till utbildningsprogrammet samt skaffa sig erfarenhet av olika arbetssätt som används under studierna. Målet är att studenterna efter avslutad kurs ska kunna

 • exemplifiera hur datateknik används både i tekniska sammanhang och från ett användarperspektiv
 • muntligen presentera och förklara en teknisk tillämpning samt relatera konstruktionen av densamma till relevanta kurser inom utbildningsprogrammet
 • formulera tekniska brukstexter och för detta ändamål söka upp information från relevanta källor som granskats kritiskt
 • samarbeta och genomföra gemensamt överenskomna uppgifter

2. Innehåll

Kursens centrala verksamhet består av ett projektarbete som utförs i grupper om 5-7 studenter. Varje projektgrupp har en handledare som är knuten till någon av de sex institutionerna IDA, IFM, IMT, ISY, MAI eller TEMA. För att redovisa projektet kommer gruppen att få ta fram en skriftlig rapport samt en muntlig presentation. Kursen avslutas med en gemensam heldagskonferens där alla projekt presenteras.

Knutna till projektarbetet finns tre stödjande verksamheter som beskrivs nedan.

Kursens olika processer

2.1. Skriftlig och muntlig kommunikation

Ni kommer att få öva på skriftlig och muntlig framställning och få återkoppling för att era rapporter och presentationer ska bli så bra som möjligt. Detta sker både individuellt och i grupp. Kommunikationsmomentet sköts av personal från CMTS (Centrum för människa, teknik och samhälle) som är knutet till Institutionen för Tema.

2.2. Grupprocesser och studieteknik

Att få en arbetsgrupp att fungera och tillsammans kunna prestera något gemensamt är ingen lätt uppgift. Därför kommer ni att få stöd i form av handledare, men också genom föreläsningar och seminarer som tar upp hur det fungerar att arbeta i grupp. Detta moment kommer också att innehålla mer generella tips om hur man bäst lägger upp sina studier. Detta kursmoment sköts av studievägledarna.

2.3. Ämnesrelaterade breddföreläsningar

För att vidga perspektivet kommer vi att ge en serie breddföreläsningar som kommer ta upp några aspekter av datateknik och datavetenskap. Många av dem kommer att ge glimtar från framtida kurser.


3. Omfattning

Nedanstående tabell visar ungefärlig schemalagd tid.

Period Projektarbete Kommunikation Grupprocesser Breddföreläsningar
1Ht1 (28 aug-11 okt) FÖ: 2 h
SS: 4 h (uppstart)
PR: 6 h (mötestid)
FÖ: 4 h
SE: 8 h
FÖ: 2 h FÖ: 4 h
2Ht2 (23 okt-11 dec) PR: 6 h (mötestid)
SS: 10 h (konf.)
FÖ: 2 h
SE: 6 h
FÖ: 2 h
SE: 2 h
FÖ: 6 h

4. Examination

Kursen består av två poänggivande moment som examineras enligt nedanstående lista.

UPG1 Obligatoriska moment i kommunikation (2p)

Meddelas senare...

UPG2 Deltagande i projekt och dess obligatoriska moment (2p)

För att detta moment ska bli godkänt krävs

 • att rapportens tekniska innehåll är godkänt av handledaren,
 • att rapportens språk och layout är godkänd av kommunikationsläraren,
 • deltagande i gruppens presentation på slutkonferensen, samt
 • närvaro vid ett antal andra presentationer på konferensen.

Observera att alla i gruppen måste vara delaktiga i projektarbetet. Handledaren har möjlighet att enbart godkänna de studenter som faktiskt bidragit till slutresultatet. Studenter som blir underkända i projektdelen av kursen ska kontakta examinator för att göra upp om former för komplettering.


5. Kurslitteratur

Som bakgrundsmaterial till breddföreläsnignarna rekommenderas Computer Science: An Overview av J. Glenn Brookshear. Det är en mycket nyttig bok som innehåller många av de begrepp som ni kommer att stöta på under era första år.

För kommunikationsdelen finns särskild litteratur anvisad på Temas kurshemsida.

För projektarbetet krävs ingen särskild litteratur, utan handledaren för varje projekt kommer att hjälpa er att hitta lämplig litteratur på biblioteket om det behövs.


6. Personal

Följande personer utgör kursens administrativa ledning:

Följande personer är ansvariga för delar av kursen:

 • Eva Törnqvist, univ.lekt., telefon 282172, e-post evato@tema.liu.se
  Ansvarig för kommunikationsdelen
 • Siv Söderlund, studievägledare, telefon 282836, e-post sivso@tfk.liu.se
  Ansvarig för momentet grupprocesser och studieteknik

Kursen leds av en styrgrupp med representanter från olika institutioner. Mer information om denna finns på kursens webbsidor.


7. Information

All information om kursen finns på de tillhörande webbsidorna som har adressen http://www.ida.liu.se/~TDDC10. Kompletterande information kommer att skickas till kursens e-postlista som har adressen tddc10-ht2006@student.liu.se. Alla studenter som är registrerade på kursen är automatiskt med på denna lista.

Alla studenter förväntas läsa sin e-post och besöka kursens webbsidor regelbundet.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2006-08-28