Göm menyn

Introduktion

Målsättning

Det finns tre målsättningar med projektarbetet:

  • att bli bättre på att arbeta i grupp och att öka medvetenheten kring grupprocesser
  • att förbättra förmågan att presentera resultat muntligen och skriftligen
  • att få perspektiv på vad datateknik är, dels vilka tillämpningar det har, dels vilka ämnen som ingår i utbildningen

Dessa tre områden kommer ni att arbeta med parallellt under hela projektet. När det gäller grupparbetsaspekten inleds det momentet med en föreläsning om grupprocesser. Det följs upp genom att ni vid första gruppmötet diskuterar hur ni vill arbeta och skriver ett gruppkontrakt som ni sedan använder i projektet. Presentationsteknik tas upp tillsammans med kommunikationsmomentet i kursen och perspektivet kommer förhoppningsvis att uppnås i samband med den avslutande konferensen.

Genomförande

Ni kommer att få genomföra ett mindre projektarbete i grupp. Projektarbetet kommer att vara knutet till en av sex olika institutioner som medverkar i utbildningen och ni kommer att få en handledare som hjälper er att komma igång. Projektarbetena kan variera till sin karaktär. En del är utredande, medan andra är mer laborativa. Ni kommer tyvärr inte att kunna välja projekt, utan varje grupp blir tilldelad ett projekt mer eller mindre slumpmässigt. Indelningen i projektgrupper kommer att skötas av studievägledningen.

Ert projekt är ett av många exempel på vad datateknik kan användas till, men också ett exempel på vad som kommer ingå i utbildningen längre fram. För att ge ett bredare perspektiv ska alla redovisa vad de gjort för de andra vid en avslutande konferens. Presentationerna som genomförs ingår också som en del i kommunikationsmomentet. För att ge lite struktur på det arbete som ni genomför finns följande hållpunkter i projektet:

  • Utforma ett gruppkontrakt
  • Inlämning av en första version av rapporten för granskning
  • Inlämning av en slutversion av rapporten för granskning
  • Presentation vid slutkonferens

Deadlines för olika hållpunkter finns i en särskild tidplan. För anvisningar angående rapportskrivande och presentationer, se kurshemsidorna på Tema.


Denna information är gemensam för kurserna TDDC20 och TDDB82.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-06-27