Göm menyn

Kursinformation för Perspektiv på datateknik/datavetenskap

Läsåret 2005/2006

Kurserna TDDB82 Perspektiv på datateknik för D1 och TDDC20 Perspektiv på datavetenskap för C1 är introduktionskurser med huvudsyftet att introducera studenterna till ämnena datateknik respektive datavetenskap. Kurserna samläses och kommer i detta dokument att betraktas som en kurs.


1. Syfte

Studenterna ska under kursens gång tillägna sig

  • färdigheter i de datorsystem som används under utbildningen,
  • perspektiv på användningen av datateknik och datavetenskap, både i ett tekniskt perspektiv och i ett användarperspektiv,
  • kunskap om arbetssätt som påverkar studierna,
  • förbättrade färdigheter i att skriva texter och göra muntliga presentationer, samt
  • förbättrade färdigheter i att arbeta i grupp.

Kursen kräver inga förkunskaper förutom de som krävs för att komma in på programmen. De officiella kursplanerna finns i studiehandboken under kurskoderna TDDB82 och TDDC20. Notera att upplägget skiljer sig något åt mellan C- och D-programmen när det gäller kommunikationsdelen (se nedan).


2. Innehåll

Kursen innehåller flera olika moment. I det lilla perspektivet behandlas studentens eget förhållande till datorn i en praktisk introduktionskurs till de datorsystem som används vid Institutionen för datavetenskap. I det stora perspektivet behandlas studentens förhållande till ämnet och till sina kollegor. I centrum står ett projektarbete, som understöds dels av en delkurs i språklig kommunikation, dels av seminarier angående studieteknik och hur man arbetar i grupp. Delmomenten beskrivs mer utförligt nedan.

2.1. Datorintro

I detta delmoment kommer ni att få träning i praktiskt handhavande av de datorsystem som används på IDA. Ni kommer också att få lära er en del om datorns historia och användningsområden. Genom ett par föreläsningar och ett antal laborativa övningar introduceras operativsustemet Unix och hur det används på IDA. Laborationerna är webbaserade och avslutas med en slutuppgift.

Ni kommer också att få göra ett besök på det nya datamuseet i Linköping, IT-ceum. Mot slutet av första perioden inleds en serie breddföreläsningar. Denna fortsätter i period två, då den följs upp av ett antal "prova på"-laborationer där ni får testa olika datorspråk.

2.2. Kommunikation

Ni kommer att få öva på skriftlig och muntlig framställning. Detta sker dels individuellt och dels i grupp. Detta delmoment sköts av Institutionen för Tema, närmare bestämt av CMTS (Centrum för människa, teknik och samhälle).

För D-programmet är denna del integrerad i kursen TDDB82 Perspektiv på datorteknik och mer information finns på den separata kurshemsidan.

För C-programmet är denna del en helt separat kurs, TGTU05 Kommunikation C, som har ungefär motsvarande innehåll. Denna kurs har också en separat kurshemsida.

2.3. Projektarbete

Som ytterligare fördjupning kommer ni att få göra ett projektarbete som tar upp någon frågeställning inom ämnena datateknik/datavetenskap. Projektet inleds med en föreläsning där olika institutioner presenterar sig. Vid detta tillfälle blir ni också indelade i grupper och får ett projekt och en handledare tilldelade. Ni kommer sedan att ha möten med handledaren, och ibland själva, under projektets gång. De konkreta resultaten av projektet ska vara en skriftlig rapport och en muntlig presentation vid den avslutande konferensen i december.

Projektarbetet avslutas med en gemensam konferens där alla grupper får presentera sina projekt för varandra.

Som en del i projektarbetet ges också ett par föreläsningar kring grupprocesser och studieteknik.


3. Omfattning

Nedanstående tabell visar endast schemalagd tid.

Period Datorintro Kommunikation Projektarbete
1Ht1 (29 aug-12 okt) FÖ: 4 h (Unix)
LA: 10 h
SB: 1 h (studiebesök)
FÖ: 4 h (breddning)
FÖ: 5 h
SE: 8 h
SS: 2 h (uppstart)
FÖ: 2 h (studietekn.)
PR: 8 h (mötestid)
2Ht2 (24 okt-12 dec) TBA TBA TBA

4. Examination

Kursen består av två (för C) eller tre (för D) poänggivande moment som examineras enligt nedanstående lista.

4.1. Datorintro

Momentet LAB1 (1,5p) utgör datorintroduktionen. För denna del ska man ha gått igenom hela det webbaserade materialet och blivit 100% godkänd. Man ska också ha muntligen redovisat den slutuppgift som finns specificerad på kurshemsidan samt ha genomför "prova på"-laborationerna.

4.2. Kommunikation

För D-programmet utgör UPG1 (1,5p) kommunikationsdelen. Examinationen av detta moment framgår av Temas kurshemsida.

För C-programmet utgörs kommunikationsdelen av kursen TGTU05 Kommunikation C och examination framgår av särskild kurshemsida.

4.3. Projekt

UPG2 (2p) utgör projektdelen. För att detta ska bli godkänt krävs

  • att rapportens tekniska innehåll är godkänt av handledaren,
  • att rapportens språk och layout är godkänd av kommunikationsläraren,
  • deltagande i gruppens presentation på slutkonferensen, samt
  • närvaro vid ett antal andra presentationer på konferensen.

Observera att alla i gruppen måste vara delaktiga i projektarbetet. Handledaren har möjlighet att enbart godkänna de studenter som faktiskt bidragit till slutresultatet. Studenter som blir underkända i projektdelen av kursen ska kontakta examinator för att göra upp om former för komplettering.


5. Kurslitteratur

I datorintrodelen används ett helt och hållet webbaserat kursmaterial. För den som önskar finns det i kursmaterialet ett litet häfte med vanliga kommandon som man gärna får skriva ut och ha bredvid sig. Som bakgrundsmaterial till breddföreläsnignarna och "prova på"-laborationerna rekommenderas Computer Science: An Overview av J. Glenn Brookshear. Det är en mycket nyttig bok som innehåller många av de begrepp som ni kommer att stöta på under era första år.

För kommunikationsdelen finns särskild litteratur anvisad på Temas kurshemsida.

För projektarbetet krävs ingen särskild litteratur, utan handledaren för varje projekt kommer att hjälpa er att hitta lämplig litteratur på biblioteket om det behövs.


6. Personal

Följande personer utgör kursens administrativa ledning:

För kommunikationsdelen ansvarar Ulrika Andersson, CMTS/Tema. För föreläsningarna om grupprocesser och studieteknik ansvarar Siv Söderlund och Madeleine Engström från TFK.

Kursen leds av en styrgrupp med representanter från olika institutioner. Mer information om denna finns på kurshemsidan.


7. Information

Kursernas huvusakliga hemsidor finns på adresserna http://www.ida.liu.se/~TDDB82 respektive http://www.ida.liu.se/~TDDC20 och där kan man hitta mer information om de olika delmomenten. Kompletterande information kommer att skickas till kursernas e-postlistor som har adresserna tddb82-ht2005@student.liu.se respektive tddc20-ht2005@student.liu.se. Alla studenter som är registrerade är automatiskt med på en av dessa listor.

För kommunikationsdelen för D finns en särskild kurshemsida på adressen http://www.liu.se/cmts/kurser/tddb82/default.html och för C gäller den separata kursen Kommunikation som har en hemsida på adressen http://www.liu.se/cmts/kurser/tgtu05/default.html

Alla studenter förväntas läsa sin e-post och besöka kurshemsidan regelbundet.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-06-27