Göm menyn

TDDB53 Programmering i Ada

Kursinformation


Mål

Detta är en ganska grundläggande kurs i programnmering i Ada. Målet är att den studerande ska lära sig så mycket om Adas grunder att han eller hon kan utveckla små program på egen hand. Vid sidan av de konkreta Ada-konstruktioner som exemplifieras i de obligatoriska programmeringsuppgifterna är ett delmål att även generaliseringar av konstruktioner ska kunna förstås och hanteras.

Anmälan

till deltagande i datorövningarna och gruppindelning kommer att ske vid de första undervisningstillfällena. OBS att övningarna skall genomföras i par om två personer och att högst 8 sådana par per tillfälle/lokal är möjliga!

Organisation

Kursen har tre former av undervisningsmoment:

Datorlaborationer (la i schemat): Detta är de tillfällen då studenterna två och två tillsammans löser de obligatoriska uppgifterna. Detta  äger rum i IDAs Sun-PUL (programutvecklingslaboratorier utrustade med Sun-datorer). Vid de flesta schemalagda tillfällena finns handledare att tillgå. Det förekommer fyra obligatoriska uppgifter, i princip i stigande svårighetsgrad. Varje uppgift kräver åtskilliga timmars arbete, så var och en löper över flera labtillfällen. Lablokalerna finns i hus B, i närheten av Café Java. För att få reda på det mer exakta läget kan du använda 'Kartor' till vänster och söka på t ex SU00 (bottenvåningen) eller SU10.

Introduktionslabbar (ILA): Till större delen presenteras allt nytt material i denna undervisningsform. Det material som ska gås igenom presenteras på en websida, och deltagarna skall på egen hand, två och två, läsa texterna och genomföra de 'experiment' som ingår i materialet. Experimenten består i att färdiga program ska modifieras eller utvecklas lite efter strikta anvisningar, och effekterna av förändringarna ska studeras och - helst - begripas. Notera också att det är vid dessa moment som det egentliga kursstoffet presenteras - termer, begrepp, språkkonstruktioner - och att ILA:na härvidlag bygger på varandra och förbereder för såväl kommande programmeringsuppgifter som för tentan. Handledare finns att tillgå vid dessa schematillfällen.

Föreläsningar (FÖ): Dessa är få och av två olika slag. De två första föreläsningarna vid kursstart är avsedda att presentera sådant stoff som ska provas - experimenteras med - vid de närmast följande introduktionslabbbarna. Fortsättningsvis är föreläsningarna ämnade att göra en form av uppföljning och summering av det som presenterats vid närmaste föregående introlabbar. Under dessa föreläsningar kommer de konkreta och specialiserade språkkonstruktioner som studenten har egen praktisk erfarenhet av att generaliseras och presenteras i en lite mer formell och abstrakt dräkt. Detta är nödvändigt för att få den djupare förståelsen för Ada i de stycken som kursen omfattar. Den förståelsen är i sin tur nödvändig för att kunna utnyttja språkets konstruktioner i det egna arbetet. Tentamen kommer också att till viss del omfatta sådana generella aspekter.

Kursens omfattning

Kursen sträcker sig (numera) över en läsperiod. Den innehåller, som det är tänkt, schemalagd undervisning enligt

 • 12 timmar föreläsningar
 • 14 timmar introduktionslabbar
 • omkring 45 timmar handledda datorövningar, avsedda för de obligatoriska programmeringsuppgifterna
Detta gör i storleksordningen 70 timmar totalt. Till detta kommer
 • ett antal schemalagda, men ej handledda, tider i PUL.
Förutom den schemalagda tiden vid dator kommer kanske ytterligare några timmar att behövas för att lösa de obligatoriska uppgifterna. Det är möjligt att utnyttja en dator i ett PUL vid IDA alla dygnets timmar, alla dagar i veckan, så länge det inte är bokat för andra aktiviteter.

Kursmaterial

 • Någon lämplig lärobok i Ada95. Det finns många alternativ - här är tre:
  • J. Skansholm: Ada från början, med Ada 95. Studentlitteratur.
   På svenska. Kanske inte heltäckande, men absolut tillräcklig här, och pedagogisk.
   Den boken har beställts hos Bokakademien till den här kursen.
    
  • T. Jonsson: Programmering i Ada 95 för nybörjare och andra. Studentlitteratur.
   På svenska. Ungefär som den ovan, men lite nyare.
    
  • J. G. P. Barnes: Programming in Ada 95 (2nd ed.). Addison-Wesley 1998, eller senare.
   På engelska. Mycket detaljerad och fullständig, och 'oundgänglig' för den som vill tränga mycket djupt in. Men den skjuter egentligen över målet för den här kursen
 • PM för programmeringsuppgifter och relaterat stoff (i kursweben).
 • Lite smått läroboksliknande texter (i kurswebben).
 • Annat material, såsom programexempel och OH-kopior, kommer eventuellt att göras tillgängligt, i kursweben, efter hand.

Examination

Examinationen har två obligatoriska moment:

 • Fyra obligatoriska programmeringsuppgifter, som skall lösas och redovisas i par om två studenter.
  Provkod LAB3, 4,5 h-poäng.
 • En individuell, graderad salstentamen.
  Provkod TEN2, 1,5 h-poäng.

Regler för examination av datorlabbar vid IDA

IDA har fastställt några generella regler för hur datorlabbar ska examineras, vilka gäller för alla IDAs kurser. Det finns också en allmän policy för när labbar ska redovisas. I denna kurs är den policyn dock lite mer frikostig, och detta kan du läsa mer om på sidan 'Datorövningar'. Allmänna regler och policy finner du här:
IDA:s regler och policy för examination av datorlabbar


Sidansvarig: Olle Willén
Senast uppdaterad: 2010-09-17