Göm menyn

732G71 Statistik B

Kursinformation


Statistik B är en fortsättning på Statistik A och handlar om metoder för regressions- och tidsserieanalys.

Regressionsanalys är en statistisk metodik för att studera samband mellan variabler, i vårt fall en variabel (responsvariabel) vars utfall vi tror är beroende av en kombination av andra (förklarande) variabler. Vi tittar på metoder för att utröna hur dessa samband ser ut, hur starka sambanden är och hur mycket av variationen i responsvariabeln som förklaras av variation i de förklarande variablerna. Regressionsanalys är användbart bland annat för att undersöka orsakssamband och för att göra prognoser.

En tidsserie är en följd av värden på en variabel som observeras vid olika tidpunkter (exempelvis aktiekurser eller dagstemperaturer). Här går vi igenom metoder för att beskriva en tidsserie och för att göra prognoser för framtida värden med hjälp av tidsserien.

Undervisningen bedrivs i form av:

 • Föreläsningar där kursens moment presenteras och förklaras. Det är bra om ni läser igenom aktuella kapitel i kurslitteraturen innan föreläsningen.
 • Lektioner med genomgång av övningsuppgifter från kurslitteraturen. För att lektionerna ska bli meningsfulla bör ni ha försökt räkna uppgifterna innan lektionen.
 • Räknestugor där studenter räknar på egen hand med möjlighet till handledning.
 • Datorövningar där uppgifter löses som är för svåra att räkna för hand. OBS! Läs igenom och fundera över labbuppgifterna innan ni kommer till datorsalen.
 • Projektarbete (inlämningsuppgift) som utförs i grupper om 4-5 studenter. Mer information kommer successivt att ges under länken Examination.

Examinationen består av en skriftlig tentamen och skriftlig redovisning av utfört projektarbete (inlämningsuppgifter). Tentamensdelen omfattar 5.5 högskolepoäng och projektdelen 2.5 högskolepoäng. Tentamensbetygen är underkänt (U), Godkänt (G) och Väl Godkänt (VG). För projekt erhålls U eller G. Vid godkänt projekt är helhetsbetyget på kursen detsamma som tentamensbetyget.

Tillåtna tentamenshjälpmedel är ett handskrivet A4 papper (båda sidor) med egna anteckningar och miniräknare. Tabeller vidhäftas tentamen.


Kurslitteratur

Bowerman, B.J., O'Connell, R, Koehler, A.: Forecasting, Time Series and Regression. 4th ed. Duxbury, 2005. ISBN 0534409776
Kursmaterial som kommer att finnas tillgängligt på kurshemsidan.

Enkel linjär regression

hela Kapitel 3

Multipel regression: Skattningar, t- och F-test,  kvadratiska termer

Avsnitt 4.1-4.7

Multipel regression: dummy variabler, samspelstermer (interaktioner), partiellt F-test

Avsnitt 4.8-4.10

Multipel regression: multikolinjaritet, modelljämförelser, modelval, residualanalys

Avsnitt 5.1-5.4 fram till halva s. 257, ej C-statistic s. 230.

Index, Elasticitetssamband och efterfrågeanalys

Särskilt material

Tidserieanalys: tidserieregression

Avsnitt 6.1-6.5 (utom sidorna 302-304)

Tidserieanalys: komponentuppdelning

Avsnitt 7.1-7.2

Tidserieanalys: exponentiell utjämning (enkel, dubbel, Holt-Winters).

Avsnitt 8.1, 8.3, 8.4


Övningsuppgifter:
 • Till lektionerna
 • Rekommenderade

 • Kompletterande kurslitteratur:

  Stödmaterial:

  • Lathund för hur man hittar viktig information i en Minitab-utskrift

   

  Datalaborationer och projekt


  PC-salarna ligger i E-huset ingång 27. 

   

  Gruppindelning för datalabbar:

  Grupp A: Efternamn A-K

  Grupp B: Efternamn L-Ö


  Material till datalaborationer:

   

  Projekt

  Projektet görs gruppvis om fyra till fem personer och kommer vara i två delar: en del om Efterfrågeanalys och en del om Tidsserieanalys.

   

   


Sidansvarig: Bertil Wegmann
Senast uppdaterad: 2018-05-15