Programmering i R

Föreläsning 5: Basgrafik, knitr, markdown och externa data

Måns Magnusson

STIMA, Linköpings universitet

2018-03-12

Föreläsning 5: Innehåll

 • Praktisk information om del II.
 • Basgrafik
 • Slumptal och simulering
 • knitr och markdown
 • Externa data och pxweb

Labb 3

Del II i kursen

R-programmering - del II

 • Del 1: Grunderna i programmering
 • Del 2: Tillämpningar:
  • Grafik
  • Statistik och analys
  • Externa data
  • Datum
  • Texthantering och regular expression
  • Linjär algebra
  • knitr och markdown

R-programmering - del II:

 • Labbarna görs nu i par
 • Skapa grupper på Lisam
 • Parprogrammering:
  • Turas om att sitta vid tagentbordet
  • Den som inte kodar är engagerad i koden och problemet
  • Byter person var 30:e minut
  • Viktigt att kommentera koden: ROxygen, inline

Miniprojektet

Info här

 • Hitta data på webben (eller lägg upp eget)
  • Kommunala (tvärsnitt) data
  • Tidsseriedata
 • Presentera med basgrafik, knitr och markdown
 • Ska kunna vara reproducerbart
 • Lämna in PDF OCH .Rmd

Basgrafik

Basgrafik

 • Grafiken är en av styrkorna med R
 • Olika paket: ggplot2, lattice m.m.
 • Hög nivå (funktioner, plot)
 • Låg nivå (bygga upp en plot steg för steg)
 • Används ofta för att snabbt visualisera

Enkel grafik: plot()

 • plot() - kan plotta många olika objekt:
  • plot(x,y), ger en scatterplot, här är x och y vektorer som ger x- och y-koordinater
  • plot(X), om X en data.frame så skapas en matrix-plot
  • Vanliga argument: “type=”,“main=”, “xlab=,”ylab=“,”xlim=,“ylim=”, “col=

Exempel: plot()

data(iris)
plot(x = iris$Sepal.Length, y = iris$Petal.Length, main = "Iris")

plot of chunk unnamed-chunk-1

Olika diagramtyper

 • hist(x=,breaks=,freq=) ger ett histogram,
  • x”- numerisk vektor
  • breaks=”- antal bins, default är att variationsområdet delas in i \( log_{2}(n)+1 \) interval
 • boxplot() ger boxplot
 • barplot() ger stapeldiagram
 • pie() ger en piechart

Exempel: hist()

hist(iris$Sepal.Length)

plot of chunk unnamed-chunk-2

Exempel: boxplot()

boxplot(iris$Sepal.Length)

plot of chunk unnamed-chunk-3

Exempel: pie()

tab <- table(iris$Species)
pie(tab)

plot of chunk unnamed-chunk-4

Exempel: barplot()

tab <- table(iris$Species)
barplot(tab)

plot of chunk unnamed-chunk-5

Lågnivågrafik

 • Kan användas för att bygga upp en graf från grunden

Lägg till “lager på lager”:

 • points(x, y, ...) lägger till punkter
 • lines(x, y) lägger till linjer
 • abline(a, b,h,v, ...) lägger till räta linjer
 • legend(x, y, legend, ...) lägger till en förklaringsruta

Lågnivågrafik

 • Går att bygga upp vad vi vil.l
 • Dock är ggplot2 MYCKET “smidigare”

Slumptal och simulering

Slumptal och simulering

 • I R finns en uppsättning funktioner för fördelningar
prefix Beskrivning Exempel
r simulera från fördelningen rnorm()
d täthetsfunktionen (pdf) dnorm()
p kulmulativ fördelninsgfunktion (cdf) pnorm()
q inversa kulmulativa fördelningsfunktionen qnorm()
 • Se CRAN task view: Distributions här

Slumptal och simulering: Urval och slumpfrön

 • Det finns ingen riktig slump i datorer
 • Det finns slumptalsgeneratorer
 • Kan styra “slumpen” med “slumpfrön” (set.seed())
 • För att dra ett (obundet) slumpmässigt urval använder vi sample()

Slumptal och simulering: Exempel

rnorm(n = 5, mean = 10, sd = 1)
[1] 9.655937 10.283242 10.226465 9.885368 9.430618
set.seed(20180218)
rnorm(n = 5, mean = 10, sd = 1)
[1] 10.19380 10.74998 11.32583 11.34956 10.75776
set.seed(20180218)
rnorm(n=5, mean=10, sd=1)
[1] 10.19380 10.74998 11.32583 11.34956 10.75776

Slumptal och simulering: Exempel sample()

text <- c("Linköpings", "Universitet")
set.seed(20180218)
sample(x=text, size=4, replace=TRUE)
[1] "Universitet" "Universitet" "Universitet" "Linköpings" 
sample(x=text, size=4, replace=TRUE)
[1] "Universitet" "Universitet" "Universitet" "Universitet"
set.seed(20180218)
sample(x=text, size=4, replace=TRUE)
[1] "Universitet" "Universitet" "Universitet" "Linköpings" 

Demo: Slumptal

R-Markdown, Notebooks och knitr

R-Markdown, Notebooks och knitr

 • Kombinera text, kod och grafik i en fil.
 • Förenkla för era laborationer i andra kurser
 • Del av R-Studio
 • Två delar:
  • Markdown (för text)
  • knitR (för R-kod)
 • Kan skapa PDF, Word och/eller HTML (och presentationer)

Markdown

 • Markupspråk (som HTML)
 • Ersätter ofta HTML
 • Enkelt
 • Kan hantera matematik (med LaTeX)
 • Integrerat med R-Studio
  • Kan behöva installera LaTeX för att skapa PDF

knitr

 • Kör R-kod och ersätter med resultatet
 • “Stickar ihop” text och kod
 • “Dynamiska rapporter”
 • För att skapa tabeller: kable()
 • Kan hantera R och Python (och ev. SAS)

R-Studio Notebooks

 • Är Rmd-filer
 • Kan köras interaktivt direkt i R-Studio
 • Inspiration från Jypyter Notebooks

Demo: Markdown och knitr

(Webbaserade) externa datakällor

Varför?

 • Mer och mer data finns på webben
 • Vill hantera detta programatiskt
 • Kan vara lite klurigt i början
 • Centralt för reproducerbarhet

Ladda ned och läsa in från webben

 • Vill vi bara ladda ned: downloader
 • Vill vi ladda in direkt i R: repmis

repmis hanterar:

 • .Rdata
 • .csv
 • .txt

Vanliga källor att använda

 • Dropbox
 • Google Docs
 • Github

Öppen data med pxweb

pxweb api

 • En “dörr” till pxweb apier
 • pxweb är ett paket för att “gå in” genom dörren
 • Fler och fler myndigheter använder pxweb api
 • Kan användas för:
  • Navigera i datalager
  • Ladda ned förutbestämd data med kod (för produktion)

pxweb

install.packages("pxweb")
library(pxweb)
mitt_data <- interactive_pxweb()
mitt_data <- interactive_pxweb(api = "scb", language = "sv")

Demo: pxweb