Programering i R

Föreläsning 4: Funktioner och programmering

Josef Wilzén

STIMA, Linköpings universitet

2018-03-12

Föreläsning 4: Innehåll

 • Interaktiv del
 • Mer om funktioner
 • Bra och effektiv programmering
 • *apply-funktioner
 • ROxygen
 • R-paket

Interaktiv del

Interaktiv del

kahoot!

 • Quiz, snabba svar ger mer poäng
 • Ta fram en enhet med webbläsare
 • Gå till: https://kahoot.it/
 • Slå in koden som visas

Labbar

 • Viktigt att göra övningsuppgifterna innan inlämningsuppfiterna.
 • Utnyttja labbtiden, kom förberedd
 • En tenta-uppgifterna kommer vara direkt inspirerad av extraproblemen
 • Tips: kommentera bort tester/kod mm innan inlämning. ctrl+shift+c kommenterar/avkommenterar flera rader samtidigt.
 • För att se fler komandon i RStudio tryck alt+shift+k

Inför del 2 av kursen

 • Labbar ska göras i par (eller ensam)
 • På Discord finns en länk till ett dokument där ni ska fylla i er.
 • Ni blidar grupper själva.

Mer om funktioner

Kort repetition

En funktion i R består av:

 • ett funktionsnamn (ex. f)
 • en funktionsdefinition - function()
 • 0 eller flera argument / invärden (ex. x och y)
 • “curly bracers” {}
 • programkod / funktionen (ex. x + y)
 • returnera värde (ex. return())
 • utvärdet från funktionen (ex. f(3,2) = 5 )

 • en egen (lokal) miljö där beräkningar görs

Allmänt om funktioner

 • Funktioner är objekt
f <- function(x,y) {
 z <- x^2 - y
 return(z)
}
f
function(x,y) {
 z <- x^2 - y
 return(z)
}

Allmänt om funktioner

 • Funktioner har tre delar:
  • argument
  • funktionskropp
  • lokal miljö och föräldramiljö

Exempel

formals(f)
$x


$y
body(f)
{
  z <- x^2 - y
  return(z)
}

Exempel

environment(f)
<environment: R_GlobalEnv>

Allmänt om funktioner (forts.)

 • Funktioner kan tas som argument
square_function <- function(x) {
 return(x^2)
}
integrate(square_function, lower = 0, upper = 1)
0.3333333 with absolute error < 3.7e-15
 • Funktioner kan returnera funktioner (se ex. i RP:s video)

Allmänt om funktioner (forts. II)

 • Vi behöver inte namnge argumenten
f(1,5) # Samma som f(x = 1, y = 5)
[1] -4
 • Ordningen spelar ingen roll
f(y = 5, x = 1) # Samma som f(x = 1, y = 5)
[1] -4

Allmänt om funktioner (forts. III)

 • Behöver inte return() eller { } för små funktioner
f <- function(x) x^2 - 3
f(3)
[1] 6

Allmänt om funktioner (forts. IV)

 • Defaultvärden
f <- function(x = 10) x^2 - 3
f(3)
[1] 6
f()
[1] 97

Globala och lokala miljöer i R

Globala miljöer, lokala miljöer och namespaces

Objekt kan definieras/skapas i…

 • Den global miljön
 • Lokala miljöer (inne i funktioner)
 • Namespaces

Hur vet R vad vi menar?

 • objektnamn och objekt

 • R:s söklista:

  1. Lokala miljöer
  2. Den global miljön
  3. Vidare i den ordning namespaces är laddade

Fria variabler

f <- function(x) x + y

Objektet/värdet för “fria” variabler undersöks i den miljö funktionen var definierad/skapad.

 • Sedan söker R på samma sätt som i förra sliden

Exempel på fria variabler

f <- function(x) x + y
f(3)
Error in f(3) : object 'y' not found
y <- 2
f(3)
[1] 5

Hur vet R vad vi menar? II

 • Se R:s söklista: search()
 • Se var en funktion skapats: enviroment()
 • Anropa en funktion i en given namespace/miljö: ::

Exempel på search()

Undersöka laddade namespaces med search():

search()
 [1] ".GlobalEnv"    "package:knitr"   "package:stats"  
 [4] "package:graphics" "package:grDevices" "package:utils"  
 [7] "package:datasets" "package:methods"  "Autoloads"    
[10] "package:base"   

Exempel på :: och environment()

f<-function(x) x^2
environment(f)
<environment: R_GlobalEnv>
environment(base::mean)
<environment: namespace:base>

Lite mer om att skapa objekt

Att skapa / definiera objekt kallas att tilldela (assign)

 • grunden är assign()
 • <- : tilldela i aktuell miljö
 • <<- : tilldela direkt till global miljö
 • = : kan användas, men avråds från (minska förvirring i funktioner)

Funktioner i funktioner

 • Ofta vill vi använda funktioner i funktioner
 • Att tänka på:
  • Var ska funktionen definieras/skapas?
  • Skicka information inom funktioner

God (vetenskaplig) programmering

Bygger på artikeln Best practices for scientific computing som finns här

God (vetenskaplig) programmering

 • Kod är stor del av vetenskap/analys
 • Forskare spenderar 30% eller mer på att skriva kod
 • Det är enkelt att det blir fel

8 steg för god programmering

 1. Skriv kod för människor, inte datorer
 2. Låt datorn göra arbetet
 3. Arbeta i små steg
 4. Upprepa aldrig din (eller andras) kod (DRY - principle)
 5. Planera för misstag
 6. Optimera kod först när den fungerar korrekt
 7. Dokumentera
 8. Samarbeta

1. Skriv kod för människor, inte datorer

 • Läsare ska inte behöva hålla allt i huvudet - använd funktioner
 • Använd objektnamn som är tydliga och meningsfulla
 • Använd en kodstil (coding style):

2. Låt datorn göra arbetet

 • Låt datorn upprepa uppgifter
 • Återanvänd kod - använd funktioner
 • Automatisera arbetsflödet (one file to rule them all)

3. Arbeta i små steg

 • Skriv kod i små steg, testa och ändra löpande
 • Versionshantera din kod (överkurs)
  • Git finns implementerat direkt i R-Studio mer info
 • Versionshantera ALLT som inte skapas av koden (överkurs)
 • Det finns enkel versionshantering i Dropbox och Google drive

4. Upprepa aldrig din (eller andras) kod (DRY - principle)

 • All data ska bara finnas på ett ställe (ex. konstanter)
 • Skapa funktioner istället för att copy-paste
 • Återvinn (din och andras) kod istället för att skriva egen - R-paket!

5. Planera för misstag

 • Skapa kontroller av input och output: stop()
 • Det ska smälla högt och tidigt
 • Använd testpaket (överkurs)
  • i R: paketet testthat
 • Gör buggar till egna testfall
 • Använd debuggers!

6. Optimera kod först när den fungerar korrekt

 • Använd profilers (överkurs)
  • i R: Rprof()
 • Använd högnivåspråk, (använd R =) )

7. Dokumentera

 • Dokumentera syftet med koden, inte vad koden gör
 • Gör koden enkel att förstå
 • Kombinera kod och dokumentation

8. Samarbeta

 • Låt andra titta på/kolla din kod
 • Använd parprogrammering för att:
  • hjälpa kollegor in i projekt
  • hantera komplexa programmeringsproblem
 • Använd issue-trackers (överkurs)

Mäta körtid i R

 • Ibland vill vi mäta hur lång tid kod tar att köra: system.time()
system.time(expr=mean(rep(c(1,2),1000000)))
  user system elapsed 
 0.044  0.000  0.043 

R-paket

Vad är R-paket?

 • R:s största styrka!
 • En samling funktioner
 • MÅNGA utvecklare
 • Finns två huvudsakliga “arkiv” för paket:
 • Det är enkelt att bidra med egna paket!
 • Det är finns oxkså mycket skräp därute!
 • Glöm inte att citera med citation()

Läsa in redan installerade R-paket

 • Läsa in paket görs med library()
 • Anropa funktioner (utan att ladda paket görs med ::)
  • base::mean()
 • Installera paket:
  • install.packages() (CRAN)
  • devtools::install_github() (GitHub)
 • En del paket följer med R
 • ls("package:MASS") visar vilka funktioner som finns i paketet MASS.
 • I Rstudio finns en flik för pakethantering
 • Lista alla inlästa paket: sessionInfo()

Semantic versioning

 • Ett versionsnummer består av tre delar: [MAJOR].[MINOR].[PATCH]
  • Major: Stora förändringar som inte är bakåtkompatibla
  • Minor: Mindre förändringar som är bakåtkompatibla
  • Patch: Buggkorrigeringar
 • En majorversion som är 0 innebär “utveckling pågår”, större färändringar kan ske.
R.version.string
[1] "R version 3.4.3 (2017-11-30)"

Att hitta rätt paket

 • Alla paket håller inte samma kvaliet. Följande tips för att granska:

  1. Kommer paketet med R eller någon från R Core Team?
  2. När kom senaste uppdateringen?
  3. Är paketet en utvecklingsversion?
  4. Mejla och fråga utvecklaren
  5. Kontrollräkna centrala funktioner
 • För att komma igång med nya paket: vignetter

 • cran task view finns många paket ordnade efter ämne

Installera paket

CRAN:

install.packages('lubridate')

GitHub:

devtools::install_github(repo="pxweb", username="rOpenGov")

Läsa in paket

library(lubridate)

ROxygen

Dokumentera med ROxygen

 • ROxygen är standard för dokumentation
 • Samma som JavaDoc
 • Skapar automatiskt .Rd i paket
 • Använder #'

Dokumentera med ROxygen

ROxygendel Innehåll
@title Anger titel för dokumentet
@description En beskrivning vad funktionen gör
@details Detaljer om funktionen
@param Argument till funktionen
@return Vad funktionen returnerar
@references Eventuella referenser av intresse
@seealso Andra funktioner som kan vara aktuella
@examples Exempel på hur funktionen kan användas

Exempel

#' @title f
#' @description
#' En funktion som kvadrerar argumenten i x och y och summerar dem. 
#' @param x
#' Den numeriska variabel x som ska kvadreras
#' @param y
#' Den numeriska variabel y som ska kvadreras
#'
#' @return
#' Funktionen returnerar en numerisk vektor
#'
f <- function(x, y) x^2 + y^2

högnivå-funktioner

*apply-functioner

 • “High level functions”
 • Ett (snabbare) alternativ till loopar
 • Internt i R: loop i C-kod
 • Funtioner:
  • lapply() : loopar över element i en lista
  • tapply() : loopar över ett index (ex. aggregate())
  • apply() : loopar över marginaler (ex. colSums())
  • det finns fler… se här

Exempel på lapply()

lapply() har tre argument:

 • X listan vi vill loopa över
 • FUN funktionen att aplicera
 • ... argument till funktionen
myList <- list(x = 1:10, y = c(NA,12:20))
str(lapply(X=myList, FUN=mean, na.rm=TRUE))
List of 2
 $ x: num 5.5
 $ y: num 16