Programering i R

Föreläsning 3: Programkontroll

Måns Magnusson

STIMA, Linköpings universitet

2018-03-12

Föreläsning 3: Innehåll

 • Programkontroll
  • Villkorssatser
  • Loopar
 • Funktionsmeddelanden: message, warning, stop
 • Intro debugging

Allmänt

 • Några frågor så här långt?

Tentamen

 • Extraproblem i labbarna -> Tentan

Programkontroll

Programkontroll

 • Att kontrollera körning av program / funktioner
 • Det finns olika kontroller vi kan vilja göra, exempelvis:
  • köra / (åter) använda en annan del av koden
  • villkorsstyra kod
  • köra kod 0 eller fler gånger
  • köra kod till dess ett villkor är uppfyllt
  • avbryta ett program

Villkorssatser

Villkorssatser - Syntax

if ( Villkor ) { 
 Kod om Villkor == TRUE 
}
 • Om Villkor är en logisk vektor prövas bara det första elementet

 • Pseudokod:

if ( Villkor ) {
 Kod om Villkor == TRUE 
} else {
 Kod om Villkor == FALSE 
}

Villkorssatser - Syntax forts.

if ( Villkor 1 ) { 
 Kod om Villkor 1 == TRUE 
} else if ( Villkor 2 ){
 Kod om Villkor 2 == TRUE 
} else {
 Kod om Villkor 1 och 2 == FALSE 
}

Villkorssatser - Exempel

prgm <- "R"
if ( prgm == "R" ) { cat("Kul!") }
Kul!
prgm <- "Excel"
if ( prgm == "R" ) { cat("Kul!") }

Villkorssatser - Exempel II

prgm <- "Excel"
if ( prgm == "R" ) { 
 print("Kul!")
} else if ( prgm == "Python"){
 print("Okej då!")
} else {
 print("Ehhh...")
}
[1] "Ehhh..."

Demo: Villkorssatser

 • Villkorssatser
 • Villkorssatser i funktioner

Loopar

for - loop

Vad är en "for-loop"?

 • Kontrollerar upprepningar av (samma) kod
 • I R används for, loopar över en vektor/lista
for ( elem in vektor ) { 
 # Kod som anropas en gång per element
 # elem är ett element i vektorn 
}
 • Vilken vektor eller lista som helst kan användas
 • Viktigt koncept: loopens index “elem” är det ENDA som ändra i Loopen (innanför “{…}”)

Loopar (for-loop): Exempel

vektor <- c("Oleg", "Annika", "Lotta")
for ( element in vektor ) { 
 print(element) 
}
[1] "Oleg"
[1] "Annika"
[1] "Lotta"

Loopar (for - loop): Exempel II

Vi kan loopa på flera sätt:

for ( element in vektor ) { 
 print(element) 
}
for ( index in seq_along(vektor) ) { 
 print(vektor[index]) 
}
for ( index in 1:length(vektor) ) {
 print(vektor[index])
}

Demo: for-loopar

Nästlade loopar (nested loops)

 • Om vi vill loopa i flera dimensioner
 • Delas upp i “Inre” och “yttre” loop
A <- matrix(1:4, nrow = 2)
for ( i in 1:2 ) {
 for ( j in 1:2 ) {
  print(A[i,j])
 }
}
[1] 1
[1] 3
[1] 2
[1] 4

Demo: Nästlade for-loopar

Kontrollstrukturer för loopar

Kontrollstrukturer för loopar

 • Vi vill ofta kontrollera hur looparna arbetar
 • För detta finns följande kontrollstrukturer:
Kontrollstruktur i R Effekt
next() Börjar om loopen direkt.
break() Avbryter den aktuella/innersta loopen.
stop() Avbryter allt och genererar ett felmeddelande (Fungerar även i funktioner)

Exempel: next()

for ( i in 1:10 ) {
 if(i %% 2 == 0) { next() }
 print(i)
}
[1] 1
[1] 3
[1] 5
[1] 7
[1] 9

Exempel: break()

for ( i in 1:3 ) {
 for ( letter in c("a","b","c") ) {
  if(letter == "b") { break() }
  print(letter)
 }
}
[1] "a"
[1] "a"
[1] "a"

Exempel: stop()

for ( i in 1:3 ) {
 for ( letter in c("a","b","c") ) {
  if(letter == "b") { stop("Mitt fel!") }
  print(letter)
 }
}
[1] "a"
Error: Mitt fel!

Demo: nästlade for-loopar och kontrollstrukturer för loopar

Villkorstyrda loopar (while - loop)

Villkorstyrda loopar (while - loop)

 • Om vi inte vet antalet iterationer
while ( Villkor ) { 
 # Kod som anropas så länge Villkor == TRUE
}
 • Varning! Kan fortsätta hur länge som hellst
 • Obs! Villkor måste kunna utvärderas innan loopen startar
 • repeat() repeterar kod till break

Villkorstyrda loopar: Exempel

i <- 1 # Obs!
while ( i < 5 ) { 
 print(i)
 i <- i + 1
}
[1] 1
[1] 2
[1] 3
[1] 4

Demo: villkorsstyrda loopar

Varningsmeddelanden och Debugging

Varningsmeddelanden

 • stop() avbryter funktioner/loopar och meddelar ett fel
 • Skapa en varning, som inte avbryter: warning()
 • Varningar sparas och skrivs ut sist
for (i in 1:2){
 print(i)
 warning(paste("Farligt värre", i))
}
[1] 1
[1] 2
Warning messages:
1: Farligt värre 1 
2: Farligt värre 2 

Debugging

Det uppstår ofta fel vid programmering! Debugging handlar om att hitta orsaken till att en kod/funktion inte fungerar som det var tänkt. Olika typer av fel:

 • Syntaktiska fel: Felaktig syntax är angiven i koden (ofta stavfel)
 • Semantiska fel: Olämplig använding av objekt/funktioner, tex x<-0, y<-3, y/x.
 • Logiska fel: Programmet löser inte det tänkta problemmet. Kan vara svåra att lösa.

Debugging

 • Använd cat(), print() eller message() för att skriva ut värden på olika variabler -> få en uppfattning av vad som händer i en funktion
 • browser(): “hoopar in i funktionen på valt ställe”
  • n: kör nästa rad kod
  • c: kör allt i funktion/loop
  • Q: avsluta
 • debugg(): “hoopar in i funktionen från början”

Demo: debugging