Programering i R

Föreläsning 2: Datastrukturer, databearbetning och I/O

Josef Wilzén

STIMA, Linköpings universitet

2018-03-12

Föreläsning 2: Innehåll

 • Interaktiv del
 • Datastrukturer
  • Matriser
  • Data.frame
  • Listor
 • Grundläggande databearbetning
 • Input och output (I/O) i R

Interaktiv del

Lösningar?

Finns det exakt en lösning till uppgifterna?

 • övningsuppgifter: enkla uppgifter kan ha en lösning, men många har olika lösnignar
 • inlämningsuppgifter:
  • Alla testen i markmyassignment måste bli godkända. De exempel på funktionsanrop som finns är till för att ni lättare ska klara testerna.
  • Ni har rätt mycket frihet vilken kod ni skriver inuti funktioner:
my_func<-function(){
 "olika lösningar"
}

Markmyassignmnet:

Om alla tester är avklarade på labb 2:

══ Results ═════════════════════════════════

Duration: 0.3 s

OK: 50

Failed: 0

Warnings: 0

Skipped: 0

Yay! All done!

Markmyassignmnet:

demo…

Datastrukturer

Datastrukturer

 • Hur datorn lagrar data / information
 • Vi kommer använda:
  • Vektorer
  • Matriser
  • data.frame
  • Listor

Vektorer

Vektorer

 • Element av samma typ
 • En dimension
 • Indexering med [ ]

Exempel

vektor <- seq(1, 3, 0.5)
vektor
[1] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
vektor[2:3] <- c(4,7)
vektor
[1] 1.0 4.0 7.0 2.5 3.0

Sortera vektorer

 • sort() och order()
vektor <- c(5,2,4,3,-1)
sort(vektor)
[1] -1 2 3 4 5
order(vektor, decreasing = FALSE)
[1] 5 2 4 3 1
 • Alla vektorer har en index-vektor

Faktorvariabel (vektor)

 • Dummyvariabler vid analyser
 • Sparar minnesutrymme (jmf. med textvektorer)
 • Text till faktor med factor()
 • Textdata som läses in i R konverteras till factor om inte stringsAsFactors = FALSE
minText <- c("A", "B", "A", "A")
minFaktor <- factor(minText)
minFaktor
[1] A B A A
Levels: A B

Matriser

Matriser

 • Tvådimensionell
 • Element av samma typ
 • Skapas med matrix()
 • Vanliga operatorer sker elementvis
 • Matrisoperatorer finns, mer om det senare i kursen
 • Indexering med [ , ]

Matrisexempel

minMatris <- matrix(data=c(1,3,2,4), nrow=2)
minMatris
   [,1] [,2]
[1,]  1  2
[2,]  3  4
minMatris[, 2] <- c(0, 1)
minMatris
   [,1] [,2]
[1,]  1  0
[2,]  3  1

Data.frame

Data.frame

 • “dataset” i R
 • Ett objekt som andra
 • Olika kolumner kan ha olika datatyper
 • Indexering av variabler kan göras med variabelnamn ["min_var"]
 • Specialfall av listor (mer om det snart)
 • Indexering av rader och kolumner med [ , ]

Skapa en data.frames

minData <- 
 data.frame(vikt=c(58,78,98), 
      namn=c("Lisa","Kim","Max"), 
      rik=c(TRUE,FALSE,FALSE))
minData
 vikt namn  rik
1  58 Lisa TRUE
2  78 Kim FALSE
3  98 Max FALSE

Läsa in interna data.frames

 • Inkluderade datamaterial i R
 • Finns i paketet datasets
data(iris)

Iris

Iris setosa

Undersöka en data.frame

head(iris)
tail(iris)
summary(iris)
dim(iris)
 • Använda R-Studios “Environment”

Variabler

 • Är vektorer
 • Olika sätt att “välja” en variabel
iris$Species
iris[, "Species"]
iris[["Species"]]
iris[, 5]
iris[, colnames(iris) == "Species"]

Skapa en ny variabel

 • Lägger till en ny vektor
 • Som vektorer i övrigt
iris$Sepal.Length2 <- 
 iris$Sepal.Length ^ 2 
iris$Species2 <- c(2,1)
iris$Species2[1:10]
 [1] 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Ta bort variabler

 • Tillskriver variabeln värdet NULL
 • Negativ indexering
iris$Sepal.Length2 <- NULL
iris <- iris[, -7]

Byta variabelnamn

 • Variabelnamn är en textvektor
 • Bör inte innehålla mellanrum, inga å, ä, ö
colnames(iris)
[1] "Sepal.Length" "Sepal.Width"  "Petal.Length" "Petal.Width" 
[5] "Species"    "Sepal.Length2" "Species2"   
colnames(iris)[1] <- "Oj_EnVariabel"
colnames(iris)[1:2]
[1] "Oj_EnVariabel" "Sepal.Width" 

Row ID

 • Rader har enskilda ID
 • Detta är också en textvektor!
rownames(iris)[1:5]
[1] "1" "2" "3" "4" "5"
rownames(iris)[1] <- "Blomma 1"
rownames(iris)[1:5]
[1] "Blomma 1" "2"    "3"    "4"    "5"    

Listor

Listor

 • Som en vektor, men alla element är objekt
 • Tänk: “lådor” med objekt
 • Kan namnges precis som variabler i data.frames
minLista <- list(Pelles="Pelle Karlsson", c(1,2,3,4))
minLista
$Pelles
[1] "Pelle Karlsson"

[[2]]
[1] 1 2 3 4

Indexera listor

 • Görs med enkla och dubbla “hakparanteser”
  • []: Tänk plocka ut en eller flera “lådor”
  • [[]]: Tänk öppna och ta innehållet i en låda
 • Om namngivna:
  • lista$list_element_namn
  • [["list_element_namn"]]

Indexera listor

minLista <- list(Perta="Perta Karlsson", c(1,2,3,4))
minLista[1]
$Perta
[1] "Perta Karlsson"
minLista[[1]]
[1] "Perta Karlsson"

Att studera objekt i R

Att studera datatyper i R

Funktion Exempel Kort beskrivning
summary() summary(a) Sammanfattar innehållet i ett R-objekt
str() str(a) Visar kondenserat (en rad per objekt) alla delar i ett R-objekt
is. is.logical(a) Testar om objektet är en given klass.

Grundläggande databearbetning

Sammanfoga data

 • “Ni statistiker tror att världen kommer i excelformat”
 • Grundläggande databearbetningar
  • rbind()
  • cbind()
  • merge()
 • Aggregera data används aggregate()

Demo: Matriser, data.frame, listor och databearbetning

Input och output (I/O) i R

Input och output (I/O) i R

 • Olika sätt att läsa in data (input):
  • Från filer på datorn / nätverket (.csv, .xlsx, .txt, .Rdata)
  • Från filer på webben (httr)
  • Från databaser (med SQL)
  • Via API:er (ex. rOpenGov)

Input och output (I/O) i R

 • Olika sätt att leverera (output):
  • Filer
  • Databaser / API:er
  • Interaktiva webbdatabaser (ex. Shiny)
  • Rapporter / analyser / texter (knitr)

Filhantering i R

 • R läser in i internminnet, men ofta vill vi arbeta med filer från hårddisken
 • R arbetar i working directory
  • För att ta reda på sökvägen getwd()
  • För att ändra sökvägen setwd()
  • För att lista filer i katalogen dir()
 • För att snabbt och enkelt få sökvägen till en fil file.choose()
 • Detaljer om hur man kan manipulera kataloger och filer med R finns [här]

Input (I)

För att läsa in data finns:

 • .csv och .txt-filer: read.table(),read.csv(), read.csv2()
 • .Rdata-filer: load()
 • .rds-filer: readRDS()

Output (O)

För att spara data från R till hårddisken finns (bland annat):

 • .csv - filer: write.table(),write.csv(), write.csv2()
 • .Rdata - filer: save()
 • .rds - filer: saveRDS()

Andra datakällor

För andra datakällor finns andra paket:

R-Paket Filtyp
XLConnect, gdata Excel-filer
foreign Filer från Epi Info, Minitab, S, SAS, SPSS, Stata, Systat and Weka
RODBC, RMySQL m.m. Kontakta databaser från R
XML XML - data
RJSONIO JSON - data

Länkar om att läsa in olika typer av data: här och här

Demo: Filhantering, Input och Output (I/O)