Programering i R

Föreläsning 1: Introduktion

Måns Magnusson

STIMA, Linköpings universitet

2018-03-12

Föreläsning 1: Innehåll

 • Kursens upplägg och praktisk information
 • R, R-Studio och vetenskaplig programmering
 • Introduktion till programering i R
  • R som miniräknare
  • Variabler
  • Numeriska vektorer
 • Att söka hjälp
 • Funktioner
 • Logik

Kursens upplägg och praktisk information

Lärare

Föreläsare:

 • Josef Wilzén
 • Måns Magnussson

Labbassar:

 • Ander Globstrok Dalen, Faton Rekathati

Kursens mål

Information om kursen finns i kursplanen. Denna kan sammanfattas till:

 • Mål 0. Bli bekväma med datorer
 • Mål 1. Tänka som en programmerare. Ställa upp problemet rätt. Struktur.
 • Mål 2. Skriva programkod.
 • Mål 3. Bli bekväma med R. Förstå hur du kan använda R i ditt framtida statistiska arbete.
 • Mål 4. Ha kul!

Kursens delar

Kursen består av två delar:

 • Del 1: Grundläggande programering
 • Del 2: Tillämpningar (statistik och grafik)

Varje vecka (block):

 • En föreläsning
 • En obligatorisk datorlaboration
 • 4 timmar lärarledd laboration + många timmar eget arbete
 • Inlämning:
  • Labbar: varje onsdag kl. 18.00 via LISAM

Del 1: Grundläggande programering

 • Grunderna för programmering i R
 • Fyra föreläsningar
 • Fyra labbar
 • Labbarna görs en och en

Del 2: Analys, datumhantering, strängar/regexp, paket och grafik

 • Statistisk analys med R
 • Fyra föreläsningar
 • Fyra labbar
 • Labbarna görs genom parprogrammering
 • Miniprojekt i två delar (del av labb 6 och labb 8)

Kursens viktigaste moment:

alt text

Eget arbete med labbarna!

Praktisk information

Kurslogistik

Hemsidan innehåller bland annat schema, föreläsningar m.m. och finns [här]. Kursen har också en github-sida [här]

LISAM: används för inlämning av labbar, frågor och kompletteringar.
Discord: används för kommunikation

Kurskod: 732G33

Programvara

För denna kurs krävs R och R-Studio.

Kurslitteratur I:

Kursboken

Kursboken A first course in statistical programming with R av Braun och Murdoch, första eller andra upplagan.

Artiklar

Kurslitteratur II:

Videoföreläsningar

 • Google Developers (GD) videomaterial [här]
 • Roger Pengs föreläsningar (RP) [här]

Reference cards:

Ett par sidor med viktiga funktioner i R. [ladda ned]

Hjälp till RStudio [ladda ned]

Det kommer flera reference cards under kursens gång.

Examination

 • Datorlabbar, 8 st
 • Datortentamen i datorsal
  • Hjälpmedel: R reference card v.2 (digitalt) + ett par till reference cards (exakt vad ni får använda finns på hemsidan i en zip-fil)

Datorlaborationer

 • Börja direkt!
 • Är obligatoriska.
 • ~ 15 h arbete/v
 • Laborationsmall finns på hemsidan, kolla här
 • Labbarna lämnas in via LISAM och autorättas
  • R-paketet markmyassignment
  • labbarna måste bli godkända av markmyassignment
 • Filer finns på kurshemsidan
 • 100 % rätt för godkänt
 • Vissa labbuppgifter är inspirerade av linjär algebra

Datorlaborationer

 • Registrera er på kursen för att få tillgång till kursrummet på LISAM
 • Arbetstakt:
  • kursveckorna går tisdag till tisdag
  • Kursen går på halvfart ~ 20 h/vecka, varav ca 15 h/vecka till labbar
  • Hård deadline: onsdag kl 18.00 veckan efter.
 • Kompletteringar:
  • Labb 1-4: komplettering strax efter halva kursen (se LISAM)
  • Komplettering i samband med tentan och omtentor
  • Detta är hårda deadlines!

markmyassignment

 • Paket för direkt återkoppling på labbar
 • Underlätta lärandet
  • Inlärningstekniker: Stoppers, -> movers <-, tinkerers.
 • Kom gärna med synpunkter!
set_assignment()
show_tasks()
mark_my_assignment()

DEMO!

Datorn, programering och R

Datorns delar

Datorns delar

R och datorn

 • En bra minnesregel är:
  • Hårddisk = I bokhyllan
  • Internminne (RAM) = På skrivbordet

R arbetar på i internminnet (skrivbordet)

Vad är programering?

 • Instruera en dator att utföra uppgifter
 • Mjukvaruutveckling / vetenskaplig programmering
 • Lågnivåspråk / Högnivåspråk
 • Kompilerande / Intepreterande språk

Varför programera?

 • Hantera (stora och komplexa) data
 • Replikerbarhet i analyser
 • Utföra komplexa beräkningar
 • Utföra och automatisera (tråkiga) rutinuppgifter
 • Effektivt användande av tid

Vad är R?

 • Populäraste programmeringsspråket för statistiker
 • Bygger på öppen källkod (gratis och transparent)
 • Många utvecklare - stor funktionalitet
 • Finns för Windows, Mac och Linux
 • Högnivåspråk (enklare)
 • Mer information i RP:s video “Overview and Background”
 • Ett “klister” för statistiska analyser

Ett exempel på ett program

Skapa ett program som utgår från talet 7 och skriver sedan de följande 3 udda talen på skärmen.
Programmet ska avslutas med meddelandet ’Klar!’.

I R ser det ut på följande sätt

talet <- 7
for (i in 1:3) {
 talet <- talet + 2 
 print(talet)
}
print("Klar!")

Resultatet

Kör vi koden i R får vi följande resultat:

[1] 9
[1] 11
[1] 13
[1] "Klart!"

Introduktion till programering i R

Installation av R och R-Studio

R

 1. Gå till https://cran.r-project.org/
 2. Välj ditt operativsystem, ladda ned och installera R

R-Studio

 1. Gå till http://www.rstudio.com/
 2. Powerful IDE for R > Download now > Download RStudio Desktop
 3. Välj ditt operativsystem, ladda ned och installera R-Studio

Se kurshemsidan för mer info.

Demo: R och R-Studio

Variabler (objekt) och vektorer i R

 • “spara” värden
 • Vektorer är 1+ element av samma typ (ex. heltal).
 • Jmf. linjär algebra.
 • Skapas (enklast) med c()
 • Indexering/slicing med [ ] Exempel:
testScore <- c(7,15,20,23,1.2)
testScore[3]
[1] 20
testScore[c(1,4)]
[1] 7 23

Vektoraritmetik

 • Sker elementvis
testScore <- c(7,15,20,23,1.2)
testScore * 2
[1] 14.0 30.0 40.0 46.0 2.4
 • Recycling
x <- c(5,2,1)
y <- c(7,4)
y + x
[1] 12 6 8

Att söka hjälp

 • Hjälpen i R
 • Google, Google, Google
 • Stack overflow
 • Sök på engelska
 • Sök / studera (slutet) på felmeddelandet från R
Error in eval(expr, envir, enclos) : object 'x' not found
 • Mer information i RP:s video “How to get Help”

Demo: Variabler och vektorer

Variabeltyper

Variabeltyper

 • Olika typer av värden på variabler, ex:
  • Heltal, Numeriska värden, Textsträngar
 • Kallas för atomära klasser
 • För att undersöka vilken klass en variabel har används: typeof()
 • För att konvertera mellan klasser används as. - funktioner (finns för alla variabeltyper). Ex:
as.character(1:5)
[1] "1" "2" "3" "4" "5"

Variabeltyper, översikt

Beskrivning Synonymer typeof() Exempel i R
Heltal (\( \mathbb{Z} \)) int integer -1, 0, 1
Reella tal (\( \mathbb{R} \)) real, double, float numeric 1.03, -2.872
Komplexa tal (\( \mathbb{C} \)) cplx complex 1 + 2i
Logiska värden boolean, bool, logi logical TRUE FALSE
Textsträngar string, char character Go R!

Introduktion till funktioner i R

Introduktion till funktioner

 • “Allt som existerar är objekt, allt som sker är funktioner”
 • Tar noll eller flera argument
 • Flera funktioner samlas i R-paket
 • Många och små funktioner är det bästa!
  • Gör en sak och gör det bra!
 • Kod som vi vill använda flera gånger
 • Svårare att felsöka än vanlig kod.
 • Grunden för bra och säker kod. Modularisering. Testbarhet (läs markmyassignemnt).

Introduktion till funktioner

Function

Funktioners struktur

En funktion i R består (ofta) av:

 • ett funktionsnamn (ex. f)
 • en funktionsdefinition: function()
 • 0 eller flera argument (ex. x och y)
 • “curly bracers” {}
 • programkod / funktionen (ex. res <- x + y)
 • returnera värde (ex. return(res))

Exempel på funktion

f <- function(x, y){
 resultat <- x + y
 return(resultat)
}
f(x = 3, y = 2)
[1] 5

Lokal miljö

 • “Det som sker i funktionen, stannar i funktionen”
f <- function(x, y){
 z <- 1
 res <- z+x+y
 return(res)
}

Lokal miljö II

ls()
[1] "f"     "i"     "talet"   "testScore" "x"     "y"    
f(1,2)
[1] 4
ls()
[1] "f"     "i"     "talet"   "testScore" "x"     "y"    

Att tänka på med funktioner

 • Funktionen måste “köras/läsas in” innan den fungerar
 • return() avslutar funktionen
 • Skriv funktionen i flera delar
  • Börja med kod som fungerar (men med funktionens argument)
  • Lyft in koden i funktionen
  • Pröva funktionen

Demo: Introduktion till funktioner

Demo: Introduktion till ```markmyassignment```

Logik

Kort om logik

 • Logik vanligt i programmering
  • Kallas ibland booleans
  • Används i if-else
  • I R: Användas för indexering (välja ut rader/kolumner)
 • I R: De logiska värdena: TRUE, FALSE, NA
 • I R:Skapas på två sätt:
  • Som vanliga vektorer
  • Med relationsoperatorer

Kort om logik II

minVektor <- c(12,1,2,7)
minBool <- c(TRUE, FALSE, FALSE, TRUE)
minVektor[minBool]
[1] 12 7

Logiska operatorer

 • Boolsk algebra
 • Operatorer:
Operator Symbol Operator i R
och (and) \( \wedge \) &
eller (or) \( \vee \) \( | \)
icke (not) \( \neg \) !

Logiska operatorer (forts.)

Symbol \( A \) \( B \) \( \neg A \) \( A \wedge B \) \( A \vee B \)
i R A B !A A & B A \( | \) B
TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE
TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE
FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE
FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
 • Kan kombineras för mer komplicerade uttryck:
(FALSE & !TRUE) | FALSE
[1] FALSE

Relationsoperatorer

 • Jämförelser
 • I R reference card v.2 under operatorer
 • Skapar logiska vektorer
Beskrivning Operatorer i R
Lika med ==
Inte lika med !=
Större än >
Mindre än <
Större än eller lika med >=
Mindre än eller lika med <=
Finns i %in%

Relationsoperatorer (Exempel)

x <- c(1, 2, 3, 4, 5)
x != 5
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE
x > 2
[1] FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE

Kort om logik III - Allt på en gång

minVektor <- c(12,1,2,7,99)
minBool <- minVektor > 5 & minVektor < 50
minVektor[minBool]
[1] 12 7

Demo: Logik

Demo: Datorlaborationen/markmyassignment