Göm menyn

732G30 Grunder i statistisk metodik

Kursinformation


Kursdokument

All material till kursen kommer ges via LISAM.

Mål

Kursen Grunder i statistisk metodik, 20 hp, syftar till att väcka och utveckla ett konstruktivt förhållningssätt till kvantitativa data samt att lägga grunden för kommande statistikkurser. Kursen inleds med repetition av grundläggande matematiska metoder som används inom statistiken.

Kursen består av tre moduler:

 • Modul 1, Statistikens grunder och sannolikhetslära, lägger grunden för den statistiska skolningen.
 • Modul 2, Statistisk inferens, lär oss att dra slutsatser om en population baserat på ett stickprov.
 • I modul 3, Statistiska verktyg, breddar vi kunskaperna och lägger grunden för metoder som återkommer och som vi går djupare in på senare i utbildningen.

Varje modul består av föreläsningar, lektioner och datorövningar. Modul 1 och 2 avslutas med frivilliga bonusgrundande duggor.

Efter avslutad kurs kommer du att:

 • ha förmåga att använda och korrekt tolka kvantitativ information förmedlad via tabeller, diagram och olika beskrivande mått samt förmåga att själv ta fram sådana uppgifter så att de kan användas för att lösa/belysa aktuella problemställningar,
 • visa grundläggande förståelse för statistisk slutledning (brukar kallas inferens) och själv kunna genomföra såväl skattning som test av hypoteser av medelvärden, proportioner och varianser,
 • ha förmåga att bedöma kvaliteten i insamlade data och slutsatser baserade på sådana data,
 • ha förmåga att själv samla in data via egenutvecklad enkät och beskriva och analysera dessa med grundläggande statistiska metoder,
 • ha god förmåga att analysera statistiska frågeställningar med hjälp av dator.

Innehåll

Under kursen studeras:

 • tabeller och diagram samt beskrivande mått på variabler,
 • korstabeller och tabellanalys,
 • vägda medeltal och standardvägning,
 • skalor och fördelningar,
 • normalfördelningen,
 • grundläggande sannolikhetslära,
 • samplingfördelningar,
 • punkt- och intervallskattning,
 • statistiska test och statistisk inferens
 • introduktion till regressionsanalys.

Undervisningsformer

Förutom självständiga studier består undervisningen av föreläsningar, lektioner, datorlaborationer, och två projektarbeten.

 • Föreläsningarna ger en översikt över kursinnehållet och tar upp centrala begrepp och metoder. Övergripande PowerPoint-bilder för respektive föreläsning kommer att läggas ut under fliken kurshemsida någon dag i förväg.
 • Matematiklektioner för repetitionskursen i gymnasiematematik.
 • Lektionerna består dels av genomgång av svårare övningsuppgifter.
 • Datorövningar, som är mycket viktiga i statistikkurser: när man skall analysera riktiga data blir beräkningsarbetet oftast alltför stort att genomföra med papper, penna och miniräknare. Du kommer därför att få lära dig att använda dator med standardprogram för grafik och statistiska beräkningar. Vi kommer att använda programmen RStudio och Minitab.
 • Projektarbeten (2 st) behandlar praktisk insamling och analys av primär- och sekundärdata, och avrapporteras både muntligt vid seminarier och skriftligt i rapporter.

Kurslitteratur

Matematik

 • Wallin, Lithner, Jacobsson och Wiklund (1998): Matematik inför högskolan. Studentlitteratur. ISBN: 9789147013852.

Statistik

  Inklusive tillgång till MyMathLab (rekommenderas)
 • Newbold, Carlson, Thorne (2012): Statistics for Business and Economics. Pearson. ISBN: 9780273767176.

 • Exklusive tillgång till MyMathLab
 • ISBN: 9780273767060.

Kurslitteraturen finns att köpa i bokhandeln Bokakademin i Kårallen på universitetsområdet.

Lärare


Sidansvarig: Isak Hietala
Senast uppdaterad: 2017-08-10