Göm menyn

732G26 Surveymetodik med uppsats

Kursinformation

Mål


Målet med kursen är att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om, och förståelse för, de statistiska metoder som vanligen används vid urval ur ändliga populationer. De studerande skall genom en statistisk undersökning få tillfälle att fördjupa sina kunskaper och sin mognad i statistisk metodik, såväl vad gäller praktiska som teoretiska moment. Vidare skall de studerande förvärva förmåga att skriftligen och muntligen redogöra för en undersökning och argumentera för den använda metodiken.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de vanligaste metoderna för att dra urval ur ändliga populationer, och förstå vilka olika situationer de lämpar sig för.
 • göra uppskattningar av parametrar i en ändlig population, med och utan användande av hjälpinformation, på basis av urvalsdata
 • redovisa metoder för att hantera bortfall i planerings- och skattningsfasen av en urvalsundersökning och kunna tillämpa metoderna i enkla fall.
 • metoder för att hantera övertäckning och multiplicitet i ramen i skattningsfasen av en urvalsundersökning, och kunna tillämpa metoderna i enkla fall.
 • redogöra för olika typer av mätfel som kan uppstå i en urvalsundersökning.
 • utforma ett frågeformulär i enlighet med etablerade principer.
 • planera, genomföra och avrapportera (skriftligt och muntligt) en småskalig urvalsundersökning, och kunna argumentera för undersökningens utformning och de metodval som gjorts.

Mer information finns att tillgå i kursplanen som finns här.

Målgrupp


Denna kurs är framförallt för andraårsstudenter i kandidatprogrammet Statistik och Dataanalys. Kursen kommer primärt att ges på svenska, även om kurslitteraturen kommer vara både på svenska och engelska.

Innehåll


 • Urvalsmetoder, framförallt obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval, systematiskt urval, pps-urval och klusterurval i ett och flera steg.
 • Estimationsmetoder: Horvitz-Thompson-skattningar och enkla generella regressionsskattningar (kvot- och regressionsskattningar).
 • Metoder för datainsamling.
 • Felkällor vid datainsamling, framförallt bortfall, ramproblem och mätfel samt metoder för att hantera dessa felkällor.
 • Grundläggande metodik för konstruktion av frågeformulär.

Undervisningsformer


Förutom självständiga studier består undervisningen av föreläsningar, lektioner, datorlaborationer, handledning, projektarbete och seminarier. Projektarbetet avser planering och genomförande av en statistisk undersökning, inklusive sammanställning och analys av insamlat datamaterial samt skriftlig och muntlig avrapportering.

De obligatoriska momenten i kursen är projektarbetet och tillhörande slutseminarium.

 • Föreläsningarna ger en översikt över kursinnehållet och tar upp centrala begrepp och metoder.
 • Lektionerna består dels av genomgång av svårare övningsuppgifter, dels av handledning när de studerande själva löser övningsuppgifter.
 • Datorlaborationerna illustrerar viktiga moment inom urvalsmetodik och de olika delarna i en undersökning.
 • Handledningen ger stöd för de olika momenten i den statistiska undersökningen och för uppsatsskrivandet.
 • Vid slutseminariet presenterar studenterna sina uppsatser och opponerar på andras uppsatser

Kurslitteratur


  Huvudlitteratur
 • Lohr, S.L. (2010): Sampling: Design and Analysis , 2nd ed., Brooks/Cole Cengage Learning. (Huvudlitteratur). (ISBN-13: 978-0-495-11084-2 paperback). Andra upplagan.
 • Komplementlitteratur
 • Fråga rätt!: utveckla, testa och utvärdera blanketter. (2001): Stockholm: Statistiska centralbyrån(SCB), finns att ladda ner här.
 • Minska bortfallet! (1997): Stockholm: Statistiska centralbyrån(SCB), finns att ladda ner här.
 • Standard bortfallsberäkning (2005): Sektionen för surveystatistik, Svenska statistikerfrämandet. finns att ladda ner här
 • Dahmström K. (2011): Från datainsamling till rapport. Femte upplagan. Lund: Studentlitteratur.
 • Edward, PJ et. al. (2009): Methods to increase response to postal and electronic questionnaires. The Cochrane library, läs endast Summary, finns att ladda ner här.
 • Kvalitet i webbpanelundersökningar (2014): Sektionen för surveystatistik, Svenska statistikerfrämjandet. Finns att ladda ner här
 • Jebari, K och Magnusson, M. (2014): En färgblind stat missar rasismens nyanser. Finns att ladda ner här

Föreläsningar


Kursen består av 12 föreläsningar.

Datorlaborationer


Kursen innehåller sex datorlaborationer. Dessa laborationer är obligatoriska. För att lämna in laborationerna används LISAM.

Projekt / Uppsats


Projektet består i att genomföra en statistisk surveyundersökning på uppdrag av en extern aktör. Det går också att inkomma med ett förslag på en egen uppsats.

De olika stegen uppsatsen kommer gås igenom är:

 • Skriva undersökningsplan
 • Designa urval
 • Skapa en enkät
 • Granska enkät
 • Testa enkät med kognitiva intervjuer
 • Förankra undersökningsplan hos uppdragsgivaren
 • Samla in data
 • Analysera bortfall
 • Ev. kompensera för bortfall
 • Analysera resultat
 • Presentera

Under fliken schema framgår när de olika stegen ska genomföras.

Lärare


 • Lotta Hallberg, teoridelen av kursen.
 • Isak Hietala. Undervisar och handleder i uppsatsdelen (apr-jun)

Sidansvarig: Isak Hietala
Senast uppdaterad: 2016-01-25