Göm menyn

732G05 Regression och tidsserieanalys

Examination


Examinationsmoment

Kursen examineras genom:

  • En individuell skriftlig salstentamen (5.5 hp), betygen U/G/VG
  • Gruppvis projektarbete (2 hp), betygen U/G.

För att få betyget G på kursen krävs att samtliga moment blivit godkända. För betyget VG krävs betyget VG på salstentamen, samt övriga moment godkända.

Anmälan

Tentamensdatum hittar du här. Glöm inte bort att anmäla dig till tentamen!

Tillåtna hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på salstentamen är:

  • räknedosa av valfri modell,
  • kursboken Bowerman, O'Connel, Koehler: Forecasting, Time series, and Regression (alla upplagor tillåtna - får innehålla markeringar, understrykningar och flärpar, men inte anteckningar),
  • ett dubbelsidigt A4-blad med vad som helst skrivet (hand- eller datorskrivet - inga begränsningar).

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Annika Tillander
Senast uppdaterad: 2017-03-31