Göm meny

Temarapport 3

I Temarapport 3 ska ni dels beskriva hur ni valt att designa er lösning på temauppgift 3, granska och analysera er modell, samt beskriva de algoritmer för crossover och mutation ni tagit fram.

Rapportdisposition

Nedan följer innehåll samt ordning på innehållet i rapporten som ska skrivas.

  1. Uppgiftsvariant och namn på gruppmedlemmar.
  2. Problembeskrivning: Börja med en övergripande beskrivning av vilka problem som ni löser i uppgiften.
  3. Problemuppdelning: Presentera UML-diagram över de klasser som ingår i er lösning (klassdiagram). Se till att ha med instansvariabler (+ datatyp) och metoder (metoder som börjar med __ behövs ej). För varje metod och instansvariabel, beskriv vad metoden gör. Specifika detaljer kring hur metoden gör det den gör behöver inte skrivas. Det viktiga är hur ni formulerar vad den gör, dvs vad är effekten av att metoden körs? Ändras något i instansen? Returneras något?
  4. Algoritmer: Beskriv i punktform (utan kod) er algoritm för crossover samt mutation.
  5. Namngivning av metoder och instansvariabler: Givet era beskrivningar i problemuppdelningen, diskutera och lyft fram mönster för namngivning som ni använt. Är mönstret konsekvent? Vilka metoder/instansvariabler skulle kunna få tydligare namn? Vad är det som skulle kunna förbättras i så fall?

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-05-14