Göm meny

Kursplan: Programmering och algoritmiskt tänkande, 6hp


KURSPLAN

Programmering och algoritmiskt tänkande, 6hp

Kurskategori Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
Huvudområde Kognitionsvetenskap - KBA
Ämnesområde
Kurskod 729G75

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna

 • konstruera abstraktioner med varierande grad av stöd i det underliggande programmeringsspråket
 • identifiera och förklara abstraktioner i programkod
 • utarbeta och tillämpa algoritmer för att lösa problem
 • producera program med enkla grafiska användargränssnitt
 • tillämpa ett metodiskt och interaktivt tillvägagånssätt att lösa programmeringsrelaterade problem genom implementering, testning och felsökning
 • relatera programmering och algoritmiskt tänkande till kognitionsvetenskap och kognitionsvetenskapliga tillämpningar

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under kursen

 • programmeringsspråket Python
 • inläsning och bearbetning av data från filer och nätverk
 • programmering av enklare grafik och användarinteraktion
 • introduktion till programmeringsmetodik
 • data- och programabstraktion
 • grundläggande objektorienterad programmering
 • introduktion till tekniker för programdesign (skisser, diagram, pseudokod)
 • grundläggande datavetenskapliga algoritmer som kan tillämpas inom kognitionsvetenskap och för kognitionsvetenskapliga tillämpningar

Undervisning/Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och datorlaborationer i programmering. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats för färdighetsträning utöver den schemalagda undervisningen.

Examination

Kursen examineras genom

 • datorlaborationer
 • praktiska prov som består av laborationer och muntlig redovisning och diskussion

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att de förkunskaper som krävs för att bli antagen till kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Övrigt

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2016-08-18