Göm meny

Examination

Examination av en kurs består av olika examinationsmoment på ett visst antal poäng. Summan av examinationsmomentens poäng ger kursens totala poäng.

Resultaten på dessa examinationsmoment registreras i Ladok under specifika provkoder. Nedan hittar du de examinationsmoment och provkoder som ingår i kursen 729G75 - Programmering och algoritmiskt tänkande.

 • Tema 1 (PRA1)
 • Tema 2 (PRA2)
 • Tema 2 (PRA3)

I menyn till vänster kan du hitta mer information om de olika examinationsmomenten, samt instruktioner för inlämningar och en lista på deadlines.

Kursbetyg

I momenten PRA1, PRA2 och PRA3 (Tema 1, Tema 2, och Tema 3) ges betygen U/G/VG. Se “Betyg på teman” nedan.

 • För att få betyget Godkänd på kursen ska alla moment vara godkända.
 • För att få betyget Väl godkänd på kursen behöver du fått betyget Väl godkänd på alla moment (alla teman).

Betyg på teman (PRA1, PRA2, PRA3)

Varje tema består av delmomenten:

 • Introuppgift
 • Temauppgift (kod redovisas muntligt, diskuteras på algoritmseminarium)
 • Temarapport

Betyget Godkänt ges när du fått brons på alla delmoment i ett tema.

Betyget Väl godkänd ges när du fått minst ett guld och ett silver på temauppgiften och temarapporten.

Kompletteringar och slutdeadline

 • Deadline för sena inlämningar och kompletteringar vid frånvaro är 5 juni.
 • Temauppgifter och Temarapporter kan kompletteras upp till Silver eller Guld.
  • För komplettering av Temauppgift från Brons till Silver eller Guld kommer ett specifikt kompletteringstillfälle annonseras i som äger rum i slutet av terminen.
  • För komplettering av Temarapport skickar ni in en kompletteringen till 729G75@ida.liu.se med samma ämnesrad som de vanliga inlämningarna samt texten Kompl. Guld eller Kompl. Silver beroende på om ni kompletterar upp till Guld eller Silver.

Kursplan, examination och studianvisning

Varje kurs på universitetet har en kursplan som beskriver de kursmål som en kurs har. Kursmålen beskriver graden av förståelse för de olika målen som du som student bör kunna uppvisa efter en genomgången kurs. Dessa kursmålsbeskrivningar använder sig av terminologi från Blooms taxonomi.

Examinationsmomenten på en kurs ska vara utformade på så sätt att de examinerar de kursmål som finns uppsatta för en kurs. Vidare ska undervisningen och kursdesignen vara sådan att den bidrar till att hjälpa dig som student att uppfylla kursmålen.

Studier och upplägg på det faktiska kurstillfället beskrivs i kursens studieanvisning. Denna kan ha olika utseende beroende på vilken institutions som kursen går på. På IDA (som denn kursen ligger under) hittar du kursanvisningen här på kurshemsidorna.

Läs mer om studieanvisningar på Filosofiska fakulteten.

Policy för kurser på det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet

Kogvetprogrammet har tagit fram ett antal rekommendation för alla kurser på programmet. Du kan läsa om dem i detalj här. Där tas följande upp:

 • Förkunskaper
 • Förberedelser inför föreläsningar
 • Förberedelser inför seminarier
 • Obligatoriska moment
 • Arbetsbelastning
 • Missade redovisningstillfällen
 • Deadlines
 • Uppsatser och opposition
 • Individuell examination av grupparbeten inklusive laborationer genomförda i par
 • Offensiv kunskapsinhämtning
 • Bedömningsnivå
 • Studieanvisningar
 • Schema
 • IPR, offentlighetsprincipen och externa projekt
 • Kursvärderingar

Två punkter som är särskillt viktiga på denna kurs i och med att det är en av de första kurserna ni eventuellt läser på universitetet (inte “skolan”) är offensiv kunskapsinhämtning och förståelse för hur kurser på universitetet och lärandemål relaterar till SOLO-taxonomin.

Om fusk: Disciplinnämnden

Kapitel 10 i Högskoleförordningen innehåller de bestämmelser som gäller alla universitet relaterade till bl.a. fusk, förhindrande av undervisning och annan verksamhet, samt trakasserier och diskriminering. När det gäller fusk tillämpas följande definition:

[att] med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas

Vid Linköpings universitet hanterar Disciplinnämnden alla ärenden.

Andra sidor i denna sektion:


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2018-03-29