Göm meny

Kursplan: IT och programmering, grundkurs, 6hp


Kurskategori Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
Huvudområde Kognitionsvetenskap - KBA
Ämnesområde
Kurskod 729G74

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • förklara grundläggande informationsteknologiska begrepp och vilken koppling dessa har till kognitionsvetenskap och ämnesområden som är relevanta för en kognitionsvetare
 • förklara vad ett program är och hur ett program fungerar
 • förklara programkod de själva och andra på kursen skrivit
 • använda grundläggande datatyper/datastrukturer och styrstrukturer för att skriva enklare program
 • använda och förklara begrepp från grundläggande diskret matematik i formella beskrivningar

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under kursen

 • grundläggande informationteknologi som t.ex. filsystem, filer, internminne, processor, internet, nätverk, server, klient, databas, kryptering, dataformat som XML, JSON, CSV
 • programmeringsspråket Python
 • kodstil i Python
 • datatyper/datastrukturer, t ex tal, strängar, tupler, listor, sekventiella och hierarkiska strukturer, uppslagsbaserade strukturer
 • styrstrukturer, t.ex. iterativa och rekursiva loopar, villkorssatser
 • läsa och skriva information till/från filer
 • läsa data från internetresurser
 • grundläggande felsökningsteknik
 • introduktion till data- och programabstraktion, abstrakta datatyper
 • handhavande av aktuella datorsystem
 • översiktlig introduktion till datavetenskap,
 • grundläggande diskret matematik, t ex mängder, relationer, funktioner, diskreta datastrukturer

Undervisning/Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och datorlaborationer i programmering. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats för färdighetsträning utöver den schemalagda undervisningen.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell inlämningsuppgift om IT som presenteras och diskuteras muntligt
 • programmeringdugga i datorsal
 • praktiskt prov som består av laborationer, rapporter, muntlig redovisning och diskussion av kod
 • inlämningsuppgift relaterad till användning av begrepp och notation inom diskret matematik

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att de förkunskaper som krävs för att bli antagen till kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Övrigt

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-08-30