Göm menyn

729G44 Gränssnittsdesign

Kursinformation


Välkommen till att lära dig mer om gränssnittsdesign och användarupplevelse (user experience, UX). Tidigare har ni läst kurser i teknisk psykologi och programmering. De tog inte upp desto mer av design. I denna kurs fokuserar vi på design av användargränssnitt, vi tar ett produktfokus men kommer också att arbeta med skissnings- och prototypningstekniker i gränssnittsdesign. Examinationen sker i tre individuella inlämningsuppgifter.

Schemalagda tillfällen

Till var och en av de tre uppgifterna hör några föreläsningar, lektioner, handledningar och redovisningar. Föreläsningar överlappar inte 1 till 1 med kurslitteraturen eftersom att det är onödigt att läraren står och pratar om sådant studenterna lika gärna kan läsa sig till. Istället ger de alternativa perspektiv, breddar, exemplifierar och förklarar. De är tydligt kopplade till de tre uppgifterna i kursen.

Till handledningstillfällena ska ni ha med något att visa upp. Annars är det svårt att ge formativ återkoppling.

Redovisningstillfällena är obligatoriska, medan övriga tillfällen inte är det. Det finns dock legitima skäl att frånvara. Om du inte kan närvara ska du kontakta examinator minst ett par dagar i förväg (om det inte är något plötsligt som skett) och komma överens om lämpligt ersättningstillfälle i samband med deadlines för komplettering.

Handledningstider och redovisningstider anslås på kurshemsidan i samband med kursstart.

Kursutvärdering från föregående år

Enligt kursutvärderingen förra året gick kursen bra, men vissa förbättringar har ändå gjorts till i år. Särskilt har handledningen styrts upp och återkopplingstider setts över.

Kurslitteratur

Nedanstående är obligatorisk kurslitteratur på kursen. BokAB i Kårallen är informerade om vilka böcker som används i kursen.

Obligatorisk kurslitteratur:
  • Välj en av dessa två böcker:
    • Arvola, M. (2014). Interaktionsdesign och UX - om att skapa en god användarupplevelse. Studentlitteratur.
    • Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2016). Interaktionsdesign: bortom människa-dator-interaktion. Studentlitteratur. (finns också i engelsk upplaga)
  • Tidwell, J. (2011). Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design (2nd Ed.). O'Reilly.
  • Därutöver tillkommer riktlinjer för användargränssnitt på olika operativsystem (iOS, Android, Windows, och MacOS).

Rekommenderad kurslitteratur (ej obligatorisk):

  • Buxton, B. (2007). Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Morgan Kaufmann.
  • Greenberg, S., Carpendale, S., Marquardt, N., & Buxton, B. (2011). Sketching User Experiences: The workbook. Morgan Kaufmann.
  • Johnson, J. (2010). Designing with the Mind in Mind. Morgan Kaufmann.

Den som vill fördjupa sig ytterligare hittar intressant material här:

Kommunikation med lärare

Aktuell information om kursen publiceras alltid på kurshemsidan. Där finns denna kursbeskrivning, länk till schema, samt annat material och information om kursen. Där publiceras också ev. rättelser och uppdateringar av ovanstående. Du är skyldig att hålla rimlig uppsikt över nyheter och ändringar som publiceras där. För att ta kontakt med läraren via mail måste man alltid använda den e-postadress som man fått via universitetet och du måste också hålla rimlig uppsikt över information från läraren som kan komma att mailas dit.

Forsknings- och designetik

Säkerställ att alltid ha informerat samtycke från deltagare i era studier och från personer som är med i bild och text i ert arbete. Anonymisera om det är möjligt. Se också till att de vet vad era mål är och hur deras deltagande kan komma att användas i framtiden. Sätt er in i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. För profesionell etik i design, se AIGA Standards of Professional Practice.

Upphovsrätt

Du äger upphovsrätten till producerat material, men universitetet använder material producerat under kursen i informations-, utbildnings- och forskningssyfte, om inte någon upphovsrättsinnehavare uttryckligen motsäger sig det. Detta innebär bland annat att vissa projektarbeten kan ingå i förberedande material till nästa års studenter. Studentarbeten kan även komma att användas i sammanhang där universitetet på olika sätt ska presenteras, exempelvis vid utställningar.

Övriga resurser

Skissning:

Prototypning: