Göm menyn

729G44 Gränssnittsdesign

Uppgift 2 Mobil och webb: Skissning och motiverad utformning

Uppgiften examinerar att studenten kan göra skissning och motivering av gränssnittsdesign; särskilt:

 • Använda skissning både för att generera idéer och för att bestämma utformning av användargränssnitt
 • Beskriva och motivera gränssnittsdesign i termer av gränssnittsriktlinjer och designmönster.

Steg för steg

 1. Utgå från material och data som finns på någon av följande webbplatser för att att designa en nyskapande applikation för mobiltelefon:
 2. Arbeta med skissning i en idélogg i enlighet med Arvola (2014), sid. 24-27, och sid. 111-113 (se till att gå på föreläsningen på ämnet, eller låna boken av en medstudent och läs igenom sidorna om du istället använder Preece m.fl. som kursbok, kolla också kapitel 11 i Preece). Hanna Johansson har varit vänlig nog att bidra med ett bra exempel på en idélogg som också explicit använder designmönster från en tidigare upplaga av Tidwell.
 3. Säkerställ att du i allt relevant följer gränssnittsriktlinjerna för den plattform du väljer (iOS eller Android).
 4. Förberedd en skisstavla till kritiksessionen, som t.ex. exempel 1, exempel 2, exempel 3.
 5. Skriv en reflektionstext där du motiverar och analyserar din design utifrån gränssnittsriktlinjer och designmönster.

Tips

Strukturera skissarbetet utifrån frågor:

 1. Vad för sorts app skulle man kunna göra med material från sajten (spel, kreativt, utbildning, underhållning, barn, sociala nätverk, foto, produktivitet, shopping, osv.)?
 2. Vad är fördelar och nackdelar med de olika sorterna?
 3. Vad väljer du att göra och varför?
 4. Hur ska den utformas på det stora hela?
 5. Hur ska innehållet ordnas (Tidwell, kap 2)?
 6. Hur ska användarna hitta vägen (Tidwell, kap 3)?
 7. Hur ska layouten på de olika sidorna/skärmarna se ut (Tidwell, kap 4)?
 8. Hur ska jag använda listor (Tidwell, kap 5)?
 9. Hur ska användarna göra saker (Tidwell, kap 6)?
 10. Hur ska användarna mata in data (Tidwell, kap 8)?
 11. Vilka särskilda saker måste jag tänka på då det är en mobilapplikation (Tidwell, kap 10)?
 12. Följer designen plattformens gränssnittsriktlinjer (iOS eller Android)?

Svaret på frågorna är mer visuellt än textuellt, men ta anteckningar löpande om vilka val och beslut du gör och varför du gör så. Då kan du lätt skriva reflektionstexten.

Se till att du dels divergerar och utforskar olika alternativa lösningar och dels konvergerar och fattar beslut så att du landar i ett förslag så är uppgiften klar.

Bedömning

För G-nivå ska du:

 • Redovisa en idélogg med divergent skissning: åtminstone 5-10 alternativ på helheten, och minst 10 variationer på detaljer. Värdera alternativen/variationerna med plus-minus-listor innan du väljer/fattar beslut. Arbeta med klotterskisser på denna nivå: exempel 1, exempel 2, exempel 3 och exempel 4.
 • I en reflektionstext motivera och förklara på max. 1000 ord dina utformningsbeslut grundat i gränssnittsriktlinjer för Android eller iOS, och referera med sidhänvisning till principer från Arvola (kap 4, 2014) eller Preece (kap 1-6, 2016), samt designmönster från Tidwell (kap 2-6, 8 och 10, 2011).

För VG-nivå ska du utöver kriterierna för G dessutom:

 • I idéloggen dessutom arbeta fram ett tydligt designförslag i ett förklarande gränssnittsflöde för designen på den nivå som visas i Figur 4.7 i Arvola (2014, s. 113). Det betyder att skärmbilderna i gränssnittsflödet ska ligga på mellanmjölksnivå där man tänkt på och specat upp placering och storlek på element som i t.ex.: exempel 1.
 • Lägga till en analys i reflektionstexten där du analyserar skillnader och likheter i din design av mobilapplikationen jämfört med den existerande designen för webben och dra lärdomar av det för framtida designarbete (max 500 ord extra utöver tidigare 1000 ord).
 • Skriva en välskriven reflektionstext.

Omfattning och redovisningsform

Tidsbudgetera och lägg in 40 arbetstimmar inklusive skrivning och läsning i din kalender. Muntlig redovisning av idélogg samt kritiksession med skisstavla. Inlämning av idélogg.

Deadline: Skisstavlan redovisas på anvisad session slutet av vecka 46. Deadline för inlämning av idélogg med tillhörande reflektion är fredag 16/11 kl. 17:15 (lämnas fysiskt i låda utanför Mattias kontor).

Återkopplingsformer: Muntligen på kritiksessionen kring skisstavlan och kort skriftligen kring idéloggen.

Föreläsningar

Då slides från föreläsningar uppdateras till årets kursomgång markeras det med ordet "Ny".

Skissning. Ny. (Arvola sid. 24-27 och sid. 111-113 eller kapitel 11 i Preece m.fl.)
Navigation och interaktion (Arvola kap 4 eller Preece m.fl. kap 6, och Tidwell kap 2-6, 8, och 10)


Sidansvarig: Mattias Arvola
Senast uppdaterad: 2018-11-08