Göm menyn

729G44 Gränssnittsdesign

Uppgift 1 Skrivbordsapplikationer: Uppgiftsanalys och granskning


Uppgiften examinerar att studenten kan göra uppgiftsanalys och granskning av gränssnittsdesign, särskilt:

 • Uföra och rapportera grundläggande uppgiftsanalys för gränssnittsdesign
 • Använda en granskningsmetod för att utvärdera användargränssnitt och rapportera resultaten av granskningen.

Steg för steg

 1. Välj en av följande applikationer med öppen källkod: Inkscape (kräver att XQuartz installeras först på Mac), Audacity, eller LibreOffice. Beskriv gränssnittet till applikationen på en övergripande nivå med hjälp av den terminologi och komponentbeskrivning som används i gränssnittsriktlinjerna för operativsystemet (Mac OS X eller Windows Desktop eller Windows UWP). I den skriftliga redogörelsen ska du visa att du är bekant med vad saker heter i gränssnittsriktlinjerna för en skrivbordsapplikation. Använd gärna annoterade skärmdumpar som stöd för beskrivningen.
 2. Välj en uppgift som går att göra i applikationen och gör en uppgiftsanalys, antingen lagerbaserad sk. Task Layer Map (Arvola, 2014, s. 63) eller hierarkisk sk. HTA (Preece m.fl., 2016, s. 476), för att svara på frågan hur just den uppgiften utförs. Ni behöver inte studera hur någon annan gör, utan utgå från ert eget görande. Välj en avgränsad uppgift som t.ex. att foga in en tabell, göra en referenslista, eller skapa en animation. Lärandemässigt är syftet att ni ska förstå för vad uppgiftsanalys är och hur man gör en sådan.
 3. Gör också en heuristisk utvärdering (kap. 4 i Arvola, 2014; kap. 15 i Preece m.fl., 2016) av dess användargränssnitt på den uppgift som analyserats, för att svara på frågan vilka potentiella användbarhetsproblem som finns för den analyserade uppgiften i det valda systemet. Modifiera metoden så utifrån att du gör utvärderingen själv och inte i grupp. Lärandemålet för detta steg är ni ska veta hur heuristisk utvärdering går till och att ni bekantar er med en etablerad uppsättning tumregler och principer för gränssnittsdesign.
 4. Använd denna rapportmall för redovisning.

Bedömning

För G-nivå ska den skriftliga redogörelsen för uppgiften:

 • I enlighet med anvisad rapportmall, redogöra för valt gränssnitts utformning, redogöra för uppgiftsanalysen, och redogöra för den heuristiska undersökningen.
 • Visa förtrogenhet med kurslitteraturen för uppgiften, m.h.a. referenser i enlighet med APA-systemet.
 • Vara begripligt skriven med få eller inga korrekturfel.
 • Ha ett filnamn enligt följande format: liu-ID_inl1_729G44. Filformat kan vara doc, docx, rtf, eller pdf.

För VG-nivå ska den skriftliga redogörelsen dessutom i den avslutande diskussionen:

 • Knyta samman de tre delarna av uppgiften till en helhet
 • Relatera genomförandet och/eller resultaten till kurslitteraturen med korrekta referenser i enlighet med APA-systemet
 • Landa i tydliga och konkreta slutsatser om gränssnittets utformning.
 • Dessutom ska hela redogörelsen vara välskriven.

Omfattning

Tidsbudgetera och lägg in 40 arbetstimmar inklusive skrivarbete och läsning i din kalender (inklusive schemagd tid).

Deadline: Fredag 2/11 (17:00) via matar63.liu snabel-a analys.urkund.se. Vid missad deadline rapporteras betyget Underkänt.

Återkopplingsformer: Skriftligen.

Föreläsningar

Då slides från föreläsningar uppdateras till årets kursomgång markeras det med ordet "Ny".

Introduktion till gränssnittsdesign. Ny. (kap 1 i Arvola eller kap 1-2 i Preece m.fl., samt Intro och Preface i Tidwell)
Uppgiftsanalys. Ny. (kap 2 i Arvola eller kap 7-8 och 10 i Preece m.fl.)
Gränssnittsprinciper. Ny. (kap 4 förutom testning i Arvola eller kap 3, 6 och 15 i Preece m.fl)
Granskning av gränssnitt. Ny. (kap 4 förutom testning i Arvola eller kap 3, 6 och 15 i Preece m.fl)


Sidansvarig: Mattias Arvola
Senast uppdaterad: 2018-10-22