Göm menyn

729G31 Kognitionsvetenskaplig fördjupningskurs

Kursinformation


Mål

I denna avslutande kurs är syftet att du som student ska skapa din egen helheltsbild av ämnet och din egen kompetensprofil. Kursen fokuserar på teori, metod samt tillämpning.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för kognitionsvetenskapens centrala och aktuella frågeställningar och forskningsområden,
 • redogöra för de kognitionsvetenskapliga delvetenskaperna, och hur de relaterar till varandra och till kognitionsvetenskap som kunskaps- och kompetensområde,
 • redogöra för de olika forskningsmetoder som används inom kognitionsvetenskap och motivera när och hur de kan appliceras inom olika forsknings- och tillämpningsområden,
 • resonera kring relationen mellan teoretiska och metodologiska kunskaper och kognitionsvetenskapliga forsknings- och tillämpningsområden,
 • resonera kring kognitionsvetarens roll i samhället.

Innehåll

Kursen tar upp fyra teman:
 • olika teorier om hur kognitiva system är uppbyggda och fungerar
 • olika metoder för forskning ich utveckling som används inom kognitionsvetenskap
 • olika teoretiska och metodologiska ansatsers relation till kognitionsvetenskapliga forsknings- och tillämpningsområden
 • olika typer av kognitionsvetares kompetenser

Organisation

Frågeställningar introduceras och knyts ihop i föreläsningar. Huvuddelen av kursen består av seminarier där studenten i mindre grupp tillsammans med andra studenter aktivt arbetar med att diskutera olika aspekter av kognitionsvetenskap som kunskaps- och kompetensområde i relation till de kunskaper som studenten inhämtat under utbildningen.

I år kommer vi att på försök låta en grupp genomföra seminarierna genom videoseminarier. Denna möjlighet gäller endast för studenter som genomför sitt kandidatuppsatsarbete på annan ort och som på grund av detta har svårt att vara i Linköping varje vecka. Det första och det sista seminariet skall göras i Linköping, medan de mellanliggande kan göras som videoseminarier. Vi kommer att be om underlagsinformation angående detta i samband med gruppindelningen.

Vill du delta i tre av seminarierna via videolänk så hör av dig till kursansvarig. Ange i intresseanmälan utöver ditt eget namn:

 • Uppsatsämne
 • Handledare
 • Examinator
 • Tid och plats för det externa arbetet och vad du konkret kommer att arbeta med, inklusive varför du får svårt att vara i Linköping just de aktuella dagarna (se schema för information om vilka dagar det gäller)
 • Eventuella ytterligare skäl du önskar anföra

Intresseanmälan skall ha inkommit via email senast kl 12.00 torsdag 28/3.

Gruppindelningen sker av kursledningen inför det första seminariet.

Kurslitteratur

Gardner; Howard. The Mind’s New Science, alternativt Bermudez, José Luis Cognitive Science: An Introduction to the Science of Mins och allt som följt därefter...

Examination

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i seminarierna. Mer informatation under länken Seminarier

En individuell skriftlig slutrapport över de frågeställningar som diskuterats i seminariegrupperna. En första version av rapporten presenteras och diskuteras vid ett seminarium där två utsedda diskutanter leder diskussionen. Diskutanterna lämnar också in 1 A4 sida vardera med sina frågor och synpunkter till examinator som del av examinationen.

Lärare

Nils Dahlbäck

Mattias Kristiansson mattias.kristiansson@liu.se

Ytterligare assistenter tillkommer


Sidansvarig: Nils Dahlbäck
Senast uppdaterad: 2013-03-25