729G20
Lokalisering, översättning & terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet
OH-bilder och material

Kursinformation, höstterminen 2016

 

Kursinnehåll

 • Introduktion till datorn som översättnings- och skrivverktyg
 • Översättningsteori
 • Språkteknologiska tillämpningar för översättning
 • Fackspråksöversättning och lokalisering
 • Praktiska översättningsuppgifter (flera genrer)
 • Internationalisering och globalisering
 • Grunder till terminologi och termdatabaser
 • Översättning med översättningsminnen

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • definiera globalisering, internationalisering och lokalisering i samband med fackspråksöversättning,
 • redogöra för datorhjälpmedel som kan användas vid översättning,
 • tillämpa datorstöd vid översättningsarbete, så som översättningsminnen och termdatabaser,
 • definiera och resonera kring grundläggande översättningsteoretiska begrepp som käll- och målspråk, funktionell och dynamisk ekvivalens, m.fl.
 • utföra översättningar inom flera genrer.

Arbetsformer och undervisning

Kursen har flera arbetsformer: Föreläsningar, inklusive gästföreläsningar, studentaktiva seminarier, och laborationer, samt individuellt arbete, såväl teoretiskt som praktiskt. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

De studentaktiva seminarierna inleds med en genomgång, antingen av läraren eller någon eller några av kursdeltagarna. För dessa seminarier gäller att de är obligatoriska och att samtliga angivna artiklar är genomlästa. Minst två diskussionspunkter eller -frågor per artikel ska ha planerats inför seminariet. Dessa lämnas in skriftligt till seminarieledaren före seminariet.

Vid frånvaro får studenten lämna in skriftliga artikelsammanfattningar.

Examination och betyg

Kursen examineras genom a) en projektuppsats/hemtenta (2,5 p), b) en utförd laboration (parvis), översättningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier (3,5 p). Sammanlagt 6 högskolepoäng.

Deadlines för inlämning av de olika momenten finns här.

Betyg på kursen är VG, G eller U. Betyget ges som en sammanvägning av samtliga moment på kursen. En förutsättning för VG på hela kursen är att projektuppsatsen/hemtentan har bedömts som VG. Insatserna på seminarierna samt kvaliteten på översättningsuppgifterna och laborationen bidrar också till helhetsbetyget.

Återkoppling

På seminarierna ges återkoppling direkt de sista minuterna.

För labredovisningar, översättningsuppgifter och hemtenta gäller att återkoppling ges inom tio arbetsdagar från sista inlämningsdatum.

Litteratur

En litteraturlista finns här. Från denna lista gör du ett urval. Även annan litteratur och t.ex. Wikipedia kan användas. Litteratur som är obligatorisk för ett visst tillfälle anges på schemasidan.


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2016-08-22