Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap

Projektarbetet


Första steget i projektarbetet är att inom projektgruppen generera och diskutera projektideer. Då ett område valts kontaktar gruppen potentiella handledare (inom två olika discipliner) i samråd med kursansvarig. Då handledare utsetts kan dessa hjälpa till att ytterligare avgränsa projektet i samråd med gruppen om det behövs.

Projektformulering

Gruppen skriver tillsammans en projektformulering som innehåller bakgrund, syfte, problemställning, avgränsingar, samt tänkta resultat. Eventuellt kan detta arbete även involvera en "kund". Projektformuleringen lämnas till handledare och kursansvarig.

Projektspecificering

Nästa steg är att skriva en mer utförlig projektspecifikation/projektbeskrivning och detaljplanera arbetet. Mer information om detta finns i OH-bilderna från Introduktionen.

Projektspecifikationen skall innehålla en detaljerad beskrivning av ert projekt. Det får inte finnas några oklarheter kvar. Alla alternativa angreppsätt måste vara färdigdiskuterade och alla yttre förutsättningar (försökspersoner, testomgivningar etc. beroende på projekt) måste vara klara och presenteras.

Viktigt är att ha med tidsplanering, tidsbudgetering, riskanalys samt roll- och arbetsfördelning. Det finns en hel del olika mallar för hur en projektspecifikation skall se ut, många är mer kopplade till olika utvecklingsprojekt och inte alltid direkt tillämpliga, t.ex. vad gäller budget. Några exempel att användas som inspiration är Wenells mall, Learnifys mall och mallar från Projektmallar.se


Sidansvarig: Arne Jönsson