Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap

Kursinformation


Kursens syfte

Kursen avser att integrera och sammanfatta det kognitionsvetenskapliga basblocket samt att ge baskunskaper i vetenskapsteori och kognitionsvetenskaplig forskningsmetodik.

Upplägg

Kursen består av två delar:

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Detta avsnitt presenterar grundläggande vetenskapsteori och diskuterar olika vetenskapliga metoder med anknytning till kognitionsvetenskap.
  • Projektarbete. Studenter skall i grupper om ungefär sex studenter utföra ett mindre projektarbete. Arbetet kan utföras vid institution på universitetet, offentlig förvaltning eller företag. Arbetet skall dock huvudsakligen utföras vid universitet. Avnämarna hjälper, i förekommande fall, huvudsakligen till att formulera problemet. Projektet skall ha ämnesmässig bredd och djup inom minst två av kognitionsvetenskapens delområden. Studenterna kommer att delas in i projektgrupper med två projektgruppshandledare från två olika ämnen. Projektgruppshandledare avgörs efter det att studenterna valt projekt.

Lärare

Projektet:
Kursledare, samordnare och examinator; Arne Jönsson, 28 1717; arnjo@ida.liu.se
Lärare från IBL, IKK, Tema och IDA. Varje projektgrupp har tillgång till två handledare från två olika institutioner, beroende på vald projektuppgift, detta gäller också om uppgiften utförs utanför universitetet.
Vetenskapsteori:
Examinator och kursledare för vetenskapsteori: Fredrik Stjernberg
Dessutom bedömer Mikael Rosell informationssökningen till projektarbetet och Linnea Björk Timm ger seminarium om presentationsteknik.

Kursens omfattning och examination:

Vetenskapsteorin och forskningsmetodiken examineras genom tentamen. 3 poäng.

Projektet omfattar 9 poäng och examineras i tre delar.

Betyg

Betyg på kursen är VG, G eller U.

Betyget blir individuellt och baseras på en sammanvägning av samtliga moment ovan samt själva det arbete som utförs. För betyget VG krävs att projektgruppen redovisar ett projekt som bedöms vara VG. Individuella undantag kan förekomma.

Projekten bedöms efter kvaliteten på den vetenskapliga rapporten, projektsammanfattningen samt handledarnas bedömningar och gruppens muntliga redovisning. Om gruppen väljer att redovisa på andra sätt, t.ex. hypertext, kan detta också användas vid helhetsbedömningen.

Kurslitteratur och referenssidor

Hittas lättast via Bibliotekets sidor.


Sidansvarig: Arne Jönsson