Göm menyn

729A58 Magisteruppsats inom Kognitionsvetenskap

Kursinformation


Syfte

Syftet med magisterarbetet är att visa att du kan:

  1. tilllämpa dina under studietiden förvärvade kunskaper och färdigheter och att självständigt behandla en förelagd kognitionsvetenskaplig forskningsuppgift,
  2. skriftligen producera en längre sammanhållen vetenskaplig text,
  3. muntligen presentera ett större arbete
  4. kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt vetenskapligt arbete.

Organisation

Studenten letar själv upp ett intressant kognitonsvetenskapligt problem att studera i sitt magisterarbete. Därefter kontaktas kursens examinator får godkännande av arbete samt för att bestämma handledare för arbetet. Det fortsatta arbetet utförs sedan med stöd från handledaren på en institution eller ett företag. Mer detaljer om arbetsgång finns i anvisningar för genomförande.

Under hösten hålls ett fåtal seminarier där arbetsgången diskuteras och studenterna kan diskutera hur man finner och/eller utformar ett magisteruppsatsarbete. Under våren hålls en seminarieserie i vilken de olika arbetesmomenten diskuteras.

Examination

För godkänd magisteruppsats krävs:
  • Författande av vetenskaplig rapport/uppsats
  • Framläggning av arbetet med opposition
  • Opposition på annat arbete
  • Närvaro vid tre framläggningar.

En magisteruppsats bör kunna bedömas som ett publicerbart vetenskapligt arbete.

Alla examinationsgrundande moment (närvaro, framläggning och opposition) bör ske på arbeten inom kognitionsvetenskapliga programmet. Eventuella undantag hanteras i samråd med examinator.

Betyg

På uppsatsen ges betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2010-01-25