Göm menyn

725G17 Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation

Kursplan

Kursplan

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • demonstrera grundläggande kompetens i webbpublicering för exempelvis bloggar, företagssajter, webbtidningar och liknande publikationer
  • anpassa webbtekniken för egna publikationssyften
  • starta och underhålla en enkel publikation
  • designa en enkel webbpublikation
  • beskriva, jämföra och utvärdera webbpublikationer med avseende på webbteknik, webbdesign, och kommunikation

Kursinnehåll

Kursen har ett fokus på webbteknologi och kommer att ta upp ett antal publiceringsverktyg, för vanliga syften, så som att skapa en blog, fanzine, wiki, diskussionsforum, virtuella samhällen och podradio. Under kursens gång studeras grundläggande programmering som behövs för att modifiera kod för att göra sajter mer intressanta, till exempel Cascading Style Sheets, Javascript, RSS, och XHTML / XML. Vidare studeras grundläggande webbdesign och hur man realiserar sin design, samt hur tekniska lösningar påverkar kommunikation.

Undervisning/Arbetsformer

Kursen ges som en distanskurs. Kursen kommer att innehålla laborationer som studenterna senare kommer att applicera på ett projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom ett projektarbete, samt genom inlämningsuppgifter under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.

Betyg

På kursen ges betyget Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Internationella studenter får dessutom betyg enligt ECTS-skalan.

Kursbevis

Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via Studentportalen. Blanketten lämnas till StudentCentrum.

Kurslitteratur

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Övrigt

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.


Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2010-08-26