Göm menyn

Regler och anvisningar för IDA:s datorsystem och laborationslokaler.

Följande regler och anvisningar gäller för datorsystem och laborationslokaler som handhas av IDA (Institutionen för datavetenskap) och används i utbildningen.

Anvisningarna har antagits av IDA:s institutionsstyrelse och gäller tillsvidare.

IDA ger kurser för såväl teknisk som filosofisk fakultet. För att konto skall öppnas och bli tillgängligt måste man vara inskriven och registrerad. Det är särskilt viktigt att registreringen sker i god tid innan kursstart så att användaridentitet och konto hinner läggas upp.

Laborationslokaler och datorsystem inom IDA

Följande laborationslokaler tillhör IDA:

SU 00 - SU 06
Hus B, Bv 27
Sparc arbetsstationer
SU 10 - SU 18
Hus B, 1 tr 27
Sparc arbetsstationer
PC 1 - PC 5
Hus E, Bv 27
Windowsdatorer

Driftsansvar för alla system har IDA:s driftsgrupp TUS (Tekniskt Underhåll och Service). Fel och brister anmäls via epost till: helpdesk@ida.liu.se.

Skrivare finns placerade i nära anslutning till laborationslokalerna.

Behörighet

Konto och behörighet att använda datorsystemen på IDA får de som är registrerade vid Universitetet och läser någon av de kurser som ges av IDA.

Användning av Ida:s laborationslokaler och datorsystem

Med begreppet schemalagd laboration menas att undervisning eller annan aktivitet har schemalagts i någon av IDA:s laborationslokaler. I första hand schemaläggs laborationslokalerna i samband med centrala schemaläggningen, men kan även göras av lärare under pågående undervisningsperiod.

Veckovisa scheman anslås på anslagstavlor utanför laborationslokalerna.

Användningen av IDA:s laborationslokaler och datorsystem kan indelas i följande kategorier:

 1. Schemalagda laborationer.
 2. Icke schemalagd kursverksamhet t.ex. projektarbete och examensarbete.
 3. Annan institutionsanknyten verksamhet.

Regler för I) schemalagd laboration.

 • Schemalagd laborationslokal skall användas i första hand. Lärare kan dock anvisa plats i annan ledig laborationslokal.

Regler för II) Icke schemalagd kursverksamhet t.ex. projektarbete och examensarbete.

 • Inom projektkurs med fri projektverksamhet samt för avslutande projektarbete och examensarbete anvisas vanligen laborationslokal och datorsystem. Dessa får användas då lokalen och systemen i fråga inte är schemalagt.

Regler för III) Annan institutionsanknyten verksamhet.

 • I mån av plats får IDA:s datorsystem användas för institutionsanknyten verksamhet, t.ex arbete på IDA:s kurser och laborationsuppgifter men även "fri aktivitet" som ökar studenters kunskap och intresse inom de områden som IDA verkar.
 • Observera att det EJ är tillåtet att använda IDA:s datorer för andra institutioners kursverksamhet.
 • Schemalagd verksamhet, projektverksamhet och examensarbete m.m. enligt I) och II) ovan har alltid företräde.
Förutom de anvisningar som finns i "Ansvarsförbindelse för användning av dator-, nät, och systemresurser vid Linköpings universitet", http://www.student.liu.se/itstod/natverk/forbindelse.html, som alla studenter vid Linköpings universitet skriver under för utkvittering av konto, gäller dessutom för IDA:s datorsystem och laborationslokaler att:

 • man får INTE lämna arbetsplatsen låst mer än 15 minuter.
 • man får INTE använda nätet för att komma åt andra datorer för att på så sätt förbigå dessa anvisningar och regler.
 • man får INTE slösa på papper i skrivare. Man skall alltså planera utskriften och inte ta ut egna stora dokument gång på gång i sin helhet. Kostnaderna för papper och toner är höga.
 • man får INTE ta ut manualer och systemdokumentation på skrivare som överstiger 20 sidor. Vissa manualer och dokumentation säljes på Bokakademien. Kursledare kan dock utfärda undantag för visst material.
 • man får INTE inta mat i laborationslokalerna. Det finns pausutrymme i anslutning till laborationslokalerna.
 • missbruk av konton och handhavande av datorsystem, t ex användning av IDA:s system för körning på andra kurser eller utförande av kommersiellt arbete, kan leda till att kontot stängs och att den studerande blir ersättningsskyldig för de extra kostnader detta medfört för institutionen.
 • användarens skivminnesutrymme skall hållas väl städat. Systemen har begränsad kapacitet vad gäller skivminnesutrymme. Ta därför bort onödiga filer. Program och data till laborationer som blivit godkända och inte behöver användas mer skall tas bort. Om inte användaren städar själv kommer systemansvariga att gå in och städa, vilket medför risk att i framtiden "nyttiga" filer blir bortstädade.
 • student som förstör, skadar utrustning i laborationslokaler, eller bryter mot ovanstående regler kan i vissa fall komma att åtalas om förseelsen kan anses lyda under allmänt åtal.
 • program och data som inte har anknytning till verksamheten får inte lagras, bearbetas eller visas på IDA:s datorsystem. Detta gäller särskilt för bilder av sexuell eller obscen karaktär, vilka kan uppfattas stötande av andra närvarande eller förbipasserande. Bilder som ovan beskrivits får inte under några förhållanden användas i systemen. Se även beslut av Rektorsämbetet i Linköping "Åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier", 1993-02-18 citat: "Eftersom definitionen (sexuella trakasserier) bygger på den individuella upplevelsen handlar det om trakasserier, så snart en enda individ som utsättes för orden eller handlingen känner sig kränkt eller hotad".

Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2017-08-23