The Autonomous Systems Laboratory
Department of Computer and Information Science
Linköping University, Linköping
SWEDEN

Research Area Description

TASLAB's research is aimed at developing the theoretical basis for the design and analysis of systems with high degree of autonomy. Such systems have two main characteristics: high performance, i.e., the ability to perform well under significant uncertainties in their environment for extended periods of time, and unassisted action, i.e., the ability to compensate for significant system failures without external intervention. Enhancing the autonomy of unmanned vehicles and large industrial process control systems is of major interest. We address this problem in the context of a generalized three-layered system architecture and focus on topics such as the design and analysis of hybrid systems, the design and analysis of discrete event control systems, planning and replanning in sequential control, and software aspects for layered architecture autonomous systems.

TASLAB:s Forskningsområde

Inom laboratoriet för autonoma system utvecklas teoretiska grunder för design och analys av system med hög grad av autonomi. Sâdana system har tvâ grundläggande egenskaper: hög prestanda, dvs att kunna agera under osäkra förhâllanden i en dynamisk omgivning samt obevakad handlingsförmâga, dvs âterhämtning frân feltillstând utan extern assistans. Av främsta intresse är förbättring av autonoma egenskaper hos obemannade farkoster och komplexa industriella styr- och övervakningssystem. Detta problem studeras inom ramen för generella flernivâarkitekturer och inkluderar design och analys av hybrida system, design och analys av styrsystem med diskreta förlopp, planering och omplanering i sekvensiell styrning.
Jalal Maleki,
jma@ida.liu.se
Updated 1 March 1996