LiU > IDA > Real-Time Systems Lab
ABOUT
MEMBERS
COOPERATION
PROJECTS
PUBLICATIONS
COURSES
OPEN POSITIONS
THESES
ALUMNI

Announcements

[14 May 2018] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Ernfridsson. more ...

[16 May 2017] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tim Hultman. more ...

[12 May 2016] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Alesand. more ...

[12 May 2016] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Mathias Almquist and Viktor Almquist. more ...

[25 May 2015] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Klervie Toczé. more ...

[26 May 2014] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Simon Andersson. more ...

[31 May 2012] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Ulf Magnusson. more ...

[27 February 2008] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Johan Sigholm. more ...

[03 March 2004] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tobias Chyssler. more ...

[01 Jul 2003] For second year in a row a masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from SNART - Mehdi Amirijoo. more ...

Master Thesis - Past Projects - Abstract

Prestandamätning i CORBA-miljö

ID: LiTH-IDA-Ex-Ing-00/10

Ett försök att i nätverk underlätta kommunikationen mellan applikationer som är implementerade i olika programspråk och exekverar på olika plattformar, är utvecklingen av CORBA (Common Object Request Broker Architecture). CORBA specificerar vad en ORB (cORBa) skall innehålla för tjänster. En ORB:s uppgift är att möjliggöra för ett objekt A att anropa ett annat objekt B, utan att behöva bry sig om vare sig var objektet B finns i nätverket, hur det är implementerat eller hur överföringen av data går till. Vid användning av en viss kommunikationslösning i en distribuerad miljö är det alltid intressant att mäta tidsmässig prestanda hos den aktuella lösningen. Hur snabbt utför den egentligen sin uppgift, det vill säga att ta emot och se till att anropet exekveras och returnera resultatet? Det svåra vid tidmätning av ett anrop är att verkligen veta vad det är som mäts. Mäts den totala anropstiden kommer den att inkludera både tiden på nätverket och tiden för det anropade objektet att exekvera. Dessa tider varierar alltför mycket för att det skall gå att säga något generellt om hur snabbt själva kommunikationslösningen exekverar. Examensarbetet visar en metod för tidsmässig prestandamätning i en CORBA-miljö. Arbetet tar alltså inte upp gjorda mätningar, utan en metod för hur dessa mätningar skulle kunna göras. Det arbetet visar är att mätningar kan utföras på ett sätt där det framgår hur stor del själva kommunikationslösningen har i den totala anropstiden. Det är alltså möjligt att isolera ORB:en från nätverket och applikationerna som använder den. Mekanismen som gör detta möjligt är interceptorer. I rapporten presenteras två typer av interceptorer som kan användas för mätning av prestanda. Dels systemnivå-interceptorer (eng. interceptors) dels användarnivå-interceptorer (eng. object wrappers). Arbetet visar också att det är vid användning av båda typerna av interceptorer som den isolering av ORB:en som beskrivs ovan framträder bäst. Trots detta är användning av systemnivå-interceptorer att föredra. Det beror på att de har en högre grad av fristående från ORB:en och att de ger betydligt mer information än användarnivå-interceptorer. För användning av de sistnämnda måste detta specificeras vid kompileringen av den applikation som skall testas, vilket är en klar nackdel. De kan sålunda inte ses som ett alternativ till systemnivå-interceptorer, enbart som ett komplement.

Keywords: CORBA, ORB, interceptorer, tidsmätning

Author(s): Jonas Gabrielsson

Contact: Jörgen Hansson

Click here to return.
Last modified February 2017. If you have questions or suggestions for the webpages, contact the webmaster